Förordning (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

SFS nr
1979:849
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-10-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:941

1 § har upphävts genom förordning (1999:896).

2 § har upphävts genom förordning (1994:1757).

3 § Som sjukhus enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
räknas

1. sjukvårdsinrättning som drivs av en sjukvårdshuvudman,

3. annan sjukvårdsinrättning som vid utgången av år 1988 var
och fortfarande är upptagen i en förteckning hos
Riksförsäkringsverket över vissa sjukvårdsinrättningar som
skall anses som sjukhus.

Riksförsäkringsverkets förteckning får inte omfatta
inrättningar som bedriver verksamhet som innebär särskild
boendeform för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen
(2001:453). Förordning (2001:941).

4 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av riksförsäkringsverket.

Övergångsbestämmelser

1986:865

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1988:993

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1994:1006

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1999:896

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid
före ikraftträdandet.