Yrkestrafikförordning (1979:871);

SFS nr
1979:871
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-10-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1503
Upphävd
1989-01-01

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller i anslutning till yrkestrafiklagen
(1979:559).

2 § Vad som sägs i denna förordning om länsstyrelse skall i fråga om
linjetrafik som rör mer än ett län i stället gälla transportrådet.
Förordning (1982:310).

3 § Tillståndsgivning i fråga om internationell yrkesmässig trafik
regleras i kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter.

4 § Yrkestrafiklagen (1979:559) och denna förordning gäller inte i
fråga om följande transporter.

1. Transport av passagerare till eller från deras arbetsplatser när
bilinnehavaren kör till eller från sin egen arbetsplats, om
transporten sker med bil med en totalvikt av högst 3,5 ton. Detsamma
gäller även i de fall arbetsgivaren tillhandahåller bil. Med
arbetsplats likställs skola eller annan lokal för utbildning.

2. Transport med personbil av barn mellan hem och skola eller mellan
hem och särskilt anordnad skolskjuts om transporten utförs av förälder
eller annan anhörig till något av barnen.

3. Transport av röstande till eller från val- eller omröstningslokal
på valdag eller på dag för folkomröstning.

4. Transport med ambulans.

5. Transport av döda.

6. Transport av snö och is i samband med snöröjning.

7. Transport som endast gäller renhållning.

8. Transport som endast gäller bärgning eller bogsering av fordon med
bilar som är särskilt inrättade för sådana ändamål.

9. Transport av mjölk, mjölkprodukter och ägg.

10. Transport av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till
förädlingsindustrier och transport från sådana industrier av betmassa,
betfor, melass, slamkalk, pulpa, drank och kokt foderpotatis.

11. Transport av slaktdjur till slakterier.

12. Transport med traktortåg i skogsbruket av runt, bilat, kluvet,
flisat eller kolat virke och i lantbruket av lantbruksprodukter eller
förnödenheter för lantbruket. För transport på väg gäller dock
yrkestrafiklagen och denna förordning om traktortåget framförs längre
sträcka än 15 kilometer.

5 § Med trafikhuvudman avses i denna förordning en sådan huvudman som
anges i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv
persontrafik. Förordning (1986:37).

2 kap. Tillståndsgivningen

Allmänna bestämmelser

1 § Tillstånd till yrkesmässig trafik (trafiktillstånd) meddelas av
den myndighet som anges nedan.

———————————————————————
Slag av trafik Den tillståndsgivande myndigheten
———————————————————————
Godstrafik Länsstyrelsen i det län där

sökanden är kyrkobokförd eller, om sökanden är en
juridisk person, där företagets ledning finns

Beställningstrafik för Länsstyrelsen i det län där sökanden är
godstransporter kyrkobokförd eller, om sökanden är en
juridisk person, där företagets ledning
finns

Beställningstrafik för Länsstyrelsen i det län där trafikområdet
persontransporter skall finnas

Linjetrafik som rör Länsstyrelsen i länet
endast ett län

Linjetrafik som rör mer Transportrådet
än ett län

Turisttrafik Länsstyrelsen i det län där passagerare
först skall tas upp
———————————————————————
Förordning (1987:44).

2 § Vad som sägs i denna förordning om tillstånd till yrkesmässig
persontrafik gäller också när det är fråga om ett medgivande att
överlåta ett tillstånd som har givits tidigare.

3 § Ansökan om trafiktillstånd skall göras skriftligen hos
tillståndsmyndigheten. Finns det särskilda skäl kan ansökan göras
muntligen.

Uppgifter som skall finnas i en ansökan om trafiktillstånd

4 § Ansökan om trafiktillstånd skall innehålla uppgifter om sökandens
namn, personnummer eller organisationsnummer, kyrkobokföringsort
eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets
ledning finns. Dessutom bör sökanden ge in sådana handlingar som kan
visa att han är lämplig att driva den trafik som ansökan gäller.

5 § Ansökan om trafiktillstånd för ett aktiebolag, en ekonomisk eller
ideell förening, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag skall
innehålla uppgifter om den eller de personer som skall ha ansvaret för
trafikutövningen.

Ansvariga är följande personer.

1. I ett aktiebolag: den verkställande direktören, om det finns en
sådan, annars en styrelseledamot utsedd av bolaget.

2. I en ekonomisk eller ideell förening: en styrelseledamot utsedd av
föreningen.

3. I ett handelsbolag eller ett kommanditbolag: varje bolagsman.

Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen medge att en annan
person än den som nu har angivits skall ha ansvaret. Förordning
(1982:310).

6 § Ansökan om tillstånd till linjetrafik skall innehålla följande
uppgifter.

1. Linjesträckningen eller de orter mellan vilka trafiken skall drivas
eller det område som skall trafikeras.

2. Taxan om sådan skall fastställas.

3. Tidtabellen för trafiken om sådan skall fastställas.

I fråga om linjetrafik för persontransporter skall sökanden i
förekommande fall lämna uppgifter om i vad mån godstransporter avses
komma att utföras. Förordning (1982:310).

7 § Ansökan om tillstånd till beställningstrafik för
persontransporter med tyngre fordon eller till turisttrafik skall
innehålla följande uppgifter.

1. Det antal fordon som skall användas i rörelsen.

2. Det högsta antal passagerare som avses kunna transporteras
i varje fordon.

3. Det antal reservfordon som sökanden anser sig behöva för
att ersätta de fordon som kan komma att tas ur trafik på grund
av reparation eller av liknande orsaker.

I fråga om beställningstrafik skall sökanden också föreslå
område inom vilket trafiken huvudsakligen skall bedrivas
(trafikområde). Förordning (1987:44).

8 § Ansökan om tillstånd till beställningstrafik för
persontransporter med lättare fordon skall innehålla följande
uppgifter.

1. Det antal fordon som skall användas i rörelsen.

2. Det högsta antal passagerare som avses kunna transporteras
i varje fordon.

3. Förslag om trafikområde. Förordning (1987:44).

9 § Om ett tillstånd till persontransporter skall överlåtas på någon
annan, skall det avtal som kan ha upprättats om överlåtelsen ges in
tillsammans med ansökan om medgivande till överlåtelsen.

Tillståndsmyndighetens behandling av en ansökan om
trafiktillstånd

10 § Innan ett tillstånd till linjetrafik eller turisttrafik ges, skall
länsstyrelsen begära yttrande från polismyndigheten på sökandens
kyrkobokföringsort eller, om det gäller en juridisk person, på den ort
där företagets ledning finns. Yttrande behöver inte begäras om
länsstyrelsen av särskilda skäl anser att det inte behövs.

Länsstyrelsen skall vidare begära yttrande från sådana trafikhuvudmän,
kommuner, trafikföretag och sammanslutningar av utövare av yrkesmässig
trafik som kan komma att beröras av trafiken. Om trafiken rör mer än
ett län, skall yttranden också begäras från länsstyrelserna i andra
berörda län. Förordning (1986:37).

11 § Innan ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter
ges, skall länsstyrelsen begära yttrande från polismyndigheten i den
eller de kommuner som ligger inom trafikområdet. Yttrande behöver inte
begäras om länsstyrelsen av särskilda skäl anser att det inte
behövs.

Länsstyrelsen bör vidare ge sådana kommuner, trafikhuvudmän,
sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik och fackliga
organisationer, som kan komma att beröras av trafiken, tillfälle
att yttra sig. Förordning (1986:37).

12 § Innan ett tillstånd till godstrafik ges, skall länsstyrelsen begära
yttrande från polismyndigheten på sökandens kyrkobokföringsort eller, om
det gäller en juridisk person, på den ort där företagets ledning finns.
Yttrande behöver inte begäras om länsstyrelsen av särskilda skäl anser
att det inte behövs. Förordning (1987:44).

13 § Utöver vad som har angivits tidigare får länsstyrelsen begära de
ytterligare uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om
yrkesmässig trafik.

14 § Länsstyrelsen får avslå en ansökan utan att ha begärt sådana
yttranden som har angivits tidigare om det är uppenbart att ett
tillstånd inte bör ges.

15 § Länsstyrelsen får avstå från att begära yttranden över ansökningar
i följande fall.

1. Transport av skolbarn och lärare till och från skolor.

2. Medförande av passagerare vid färd med fordon för egen
räkning.

3. Utförande av tillfällig beställningstrafik för persontransport
eller tillfällig turisttrafik inom ett visst begränsat område eller
på en viss vägsträcka.

4. Godstrafik för en tid av högst sex månader.

5. Utökning av antalet fordon för en tid av högst sex månader.

6. Utbyte av fordon i beställningstrafik för persontransport eller
i turisttrafik.

7. Transport av gods i linjetrafik för persontransport.

Länsstyrelsen får också avstå från att begära yttranden om
ansökan gäller tillstånd för en trafikhuvudman eller ett
trafikföretag som ägs av en trafikhuvudman att utföra linjetrafik
under en viss kortare tid. Förordning (1987:44).

Tillståndsmyndighetens närmare prövning av en ansökan om
trafiktillstånd

16 § När en sökandes lämplighet att driva yrkesmässig trafik prövas,
skall särskild vikt läggas vid om han tidigare har gjort sig skyldig
till upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i
yrkestrafiklagen (1979:559) eller i denna förordning eller av någon
föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen.
Detsamma gäller i fråga om de bestämmelser som avser förarnas
arbetstid och vilotid, fordonens eller vägarnas belastning, fordonens
hastighet eller andra bestämmelser som är väsentliga för säkerheten
eller om han i övrigt har brustit i allmän laglydnad i sådan
utsträckning att han kan antas vara olämplig som trafikutövare.

Är sökanden en juridisk person skall bestämmelserna om
lämplighetsprövningen gälla den eller dem som skall ha ansvaret för
trafikutövningen.

17 § Länsstyrelsen får medge undantag från kravet på körkort
med behörigheten C i fråga om den som söker ett tillstånd till
godstrafik. Detta får dock ske endast om sökanden kan visa att
han har ett motsvarande yrkeskunnande eller om särskilda skäl
för undantag finns.

Är sökanden en juridisk person får undantag också medges, om
det med hänsyn till rörelsens storlek och organisation och vad
som i övrigt är känt om rörelsen får anses vara uppenbart att
ett tillräckligt yrkeskunnande finns inom rörelsen.

Vad nu har sagts gäller också i fråga om den som har anmälts
som föreståndare för dödsbo eller konkursbo. Förordning (1987:44).

18 § har upphävts genom förordning (1982:310).

19 § När frågan om medgivande till överlåtelse prövas, skall
länsstyrelsen ta hänsyn till skälen och villkoren för överlåtelsen.
Vidare skall länsstyrelsen pröva om den avsedda trafiken behövs och i
övrigt är lämplig och om den till vilken överlåtelsen skall göras kan
antas vara lämplig att driva verksamheten med hänsyn till
yrkeskunnande, personliga och ekonomiska förhållanden samt andra
omständigheter av betydelse. Förordning (1982:310).

Innehållet i trafiktillståndet

20 § Av ett tillstånd till yrkesmässig trafik för en juridisk person
skall det framgå vem som har ansvaret för trafikutövningen. I
tillståndet skall länsstyrelsen också föreskriva att tillståndshavaren
är skyldig att till länsstyrelsen anmäla om det sker något utbyte av
den eller dem som har ansvaret för trafikutövningen.

21 § Ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter
eller turisttrafik skall innehålla en föreskrift om det högsta antal
fordon som får användas i trafiken och det högsta antal
passagerare som får transporteras med varje fordon.

I ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med
buss som inte avser bara transporter av skolbarn eller i ett
tillstånd till turisttrafik skall föreskrivas följande.

1. När tillståndet avser fordon med en totalvikt av högst 3,5
ton: att tillståndet gäller lätt buss.

2. När tillståndet avser fordon med en totalvikt över 3,5 ton:
det högsta antal sittande passagerare som får transporteras med
bussen. Därvid anges att tillståndet, utöver det antal ståplatser
som bussen kan ha godkänts för vid lämplighetsbesiktningen,
gäller för transporter av högst 25 passagerare eller att det gäller
utan särskild begränsning. Förordning (1987:44).

22 § Ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter skall
innehålla uppgift om trafikområde.

Avser tillståndet trafik med lättare fordon får länsstyrelsen, om det
behövs, även bestämma om uppställningsplats inom trafikområdet.
Förordning (1980:643).

23 § Ett tillstånd till linjetrafik skall innehålla en föreskrift om
att trafiken skall utföras på en viss vägsträcka, mellan vissa orter
eller inom ett visst område. Om det finns anledning till det får
länsstyrelsen föreskriva skyldighet att utföra samtrafik med
trafikföretag som utför anslutande järnvägs-, spårvägs- eller
sjötrafik. Länsstyrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs
för samtrafiken.

24 § Om förhållandena kräver det, får länsstyrelsen meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs.

25 § I tillståndshandlingen skall länsstyrelsen ta in en erinran om
att tillståndet kan återkallas, om en meddelad föreskrift har
överträtts.

3 kap. Turlistor och taxor

1 § För persontransporter i linjetrafik och i beställningstrafik med
lättare fordon skall det finnas en taxa. Förordning (1982:310).

2 § Frågan om fastställelse av taxan prövas av transportrådet. För
sådan linjetrafik för vilken en trafikhuvudman ansvarar enligt lagen
(1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik bestämmer
dock trafikhuvudmannen vilken taxa som skall tillämpas. Om det finns
skäl till det får transportrådet medge att taxa för viss trafik eller
för visst trafikslag inte behöver prövas av rådet. Förordning
(1986:37).

3 § Taxan skall ange de högsta avgifter för persontransporter som får
tas ut i trafiken (maximiavgifter). Om särskilda förhållanden kräver
det får transportrådet i stället bestämma fasta avgifter. Förordning
(1982:310).

4 § Om det finns skäl till det skall transportrådet, innan taxan
fastställs, begära yttranden från sådana länsstyrelser,
trafikhuvudmän, kommuner, trafikföretag och sammanslutningar av
utövare av yrkesmässig trafik som kan komma att beröras av trafiken.
Förordning (1986:37).

5 § För persontransporter i linjetrafik skall det finnas en fastställd
tidtabell. Förordning (1982:310).

6 § Frågan om fastställelse av tidtabellen prövas av den
tillståndsgivande länsstyrelsen. Om det finns skäl till det får
länsstyrelsen medge att tidtabell för viss trafik inte behöver prövas
av länsstyrelsen. Förordning (1982:310).

7 § Den tidtabell som gäller för trafiken skall följas. Tillfälliga
avvikelser får göras om de beror på omständigheter som inte har kunnat
förutses. Förordning (1982:310).

8 § Om det finns skäl till det skall länsstyrelsen, innan tidtabellen
fastställs, begära yttranden från sådana länsstyrelser,
trafikhuvudmän, kommuner, trafikföretag och sammanslutningar av
utövare av yrkesmässig trafik som kan komma att beröras av trafiken.
Förordning (1986:37).

4 kap. Vissa rättigheter och inskränkningar som är knutna till
tillståndsinnehavet

1 § Ett tillstånd till linjetrafik för persontransporter innefattar
rätt att transportera också annat gods än sådant som passagerarna för
med sig. Länsstyrelsen i det län som skall ge tillståndet till
trafiken bestämmer i vilken omfattning godstransporter får utföras.

2 § Ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med
lättare fordon innefattar rätt att transportera mindre gods med
fordonet eller med släpfordon som har kopplats till detta. Förordning
(1986:37).

3 § Upphör att gälla genom förordning (1982:310.

4 § Länsstyrelsen får i samband med att tillstånd ges till
linjetrafik för persontransporter eller beställningstrafik för
persontransporter med lättare fordon närmare ange trafikeringspliktens
omfattning.

Om det finns särskilda skäl för det får länsstyrelsen helt eller
delvis medge undantag från trafikeringsplikten.

För beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon skall
länsstyrelsen, om inte särskilda skäl föranleder annat, i en plan för

varje trafikområde ange omfattningen av trafiken. Förordning
(1982:310).

5 § Skyldighet för den som har tillstånd till linjetrafik att
transportera gods för postverkets räkning regleras i kungörelsen
(1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.

6 § Den som har tillstånd till beställningstrafik för
persontransporter får utföra trafiken inom trafikområdet. Trafiken får
utföras också utanför trafikområdet, om beställningen har tagits emot
av eller meddelats fordonets förare inom trafikområdet. Har fordonets
förare meddelats beställningen genom kommunikationsradio får körningen
också utföras under förutsättning att basradion finns i trafikområdet.
Förordning (1980:643).

7 § Har en beställd körning avslutats utanför trafikområdet skall
fordonet så snart som möjligt föras tillbaka dit. Under färden
tillbaka får dock passagerare tas upp för transport till trafikområdet
eller till ort som passeras på vägen dit.

Har det bestämts uppställningsplats för ett fordon får detta inte
ställas upp på annan plats i avvaktan på köruppdrag. Förordning
(1980:643).

8 § Om det behövs för att tillgodose ett tillfälligt behov av
beställningstrafik för persontransporter inom ett visst område, får
undantag medges från bestämmelserna om trafikens anknytning till
trafikområde och uppställningsplats.

Frågan om undantag prövas av länsstyrelsen i det län där
trafikområdet finns. Skall trafiken drivas även i något annat län,
prövas frågan efter samråd med länsstyrelsen i det länet. Förordning
(1980:643).

9 § Den tillståndsgivande länsstyrelsen får bestämma att
tillståndshavare måste ansluta sig till en sådan förening som har
godkänts av länsstyrelsen och som har till syfte att ha hand om
gemensamma uppgifter i fråga om trafiken. Förordning (1980:643).

10 § Den som har tillstånd till beställningstrafik för
persontransporter med lättare fordon skall vara ansluten till en
beställningscentral, som är gemensam för ett eller flera
trafikområden. Föreligger särskilda skäl får den tillståndsgivande
länsstyrelsen medge undantag från denna skyldighet. Förordning
(1980:643).

5 kap. Åtgärder när en tillståndshavare har dött eller försatts i
konkurs

1 § Har en tillståndshavare dött eller försatts i konkurs och vill
dödsboet eller konkursboet använda tillståndet, skall en skriftlig
anmälan om en föreståndare göras till den länsstyrelse som har givit
tillståndet. Anmälan skall göras inom två månader från dödsfallet
eller konkursbeslutet.

Frågan om godkännande av föreståndare prövas av länsstyrelsen.

2 § Om föreståndaren inte godkänns, skall länsstyrelsen ge dödsboet
eller konkursboet tillfälle att inom en viss tid anmäla en annan
föreståndare. Om inte heller den föreståndaren godkänns, upphör
tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet i ärendet har
vunnit laga kraft.

3 § Om anmälan av en föreståndare inte har gjorts inom den tid som har
angivits i 1 § eller som länsstyrelsen har föreskrivit enligt 2 §,
upphör tillståndet att gälla den dag då tiden för anmälan gick ut.

6 kap. Återkallelse av ett trafiktillstånd och inlösen av en
rörelse

1 § Ett trafiktillstånd skall återkallas enligt 3 kap. 1 §
yrkestrafiklagen (1979:559) om det i trafiken har förekommit upprepade
eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i yrkestrafiklagen
eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats
med stöd av lagen eller förordningen. Detsamma gäller i fråga om de
bestämmelser som avser förarnas arbetstid och vilotid, fordonens eller
vägarnas belastning eller fordonens hastighet eller andra bestämmelser
som är väsentliga för säkerheten.

Ett trafiktillstånd skall också återkallas om tillståndshavaren på
något annat sätt i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i
fråga om verksamheten.

Att en varning kan meddelas i vissa fall framgår av yrkestrafiklagen.

2 § Frågan om återkallelse eller varning prövas av den länsstyrelse
som har givit tillståndet. Ett beslut om återkallelse eller varning
skall delges den som beslutet gäller.

3 § Frågor om inlösen enligt 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1979:559)
prövas av buss- och taxivärderingsnämnden. Närmare bestämmelser härom
finns i lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.
Förordning (1986:37).

4 § har upphävts genom förordning (1986:37).

7 kap. Fordon som används i yrkesmässig trafik

1 § Lämplighetsbesiktning och kontrollbesiktning av fordon som används
i yrkesmässig trafik för persontransporter regleras i
fordonskungörelsen (1972:595) och terrängtrafikkungörelsen (1972:594).

2 § Ett fordon får inte användas i yrkesmässig trafik förrän en
anmälan har skett hos länsstyrelsen att fordonet skall användas i
trafik enligt tillståndet. Anmälan behöver dock inte göras i fråga om
släpvagnar.

Finns det särskilda skäl får länsstyrelsen för viss trafik medge att
fordon får användas enligt tillståndet utan att vara anmälda.
Förordning (1982:310).

3 § En anmälan av sådana fordon som skall användas i
beställningstrafik för persontransporter med tyngre fordon eller som
skall användas i turisttrafik får inte omfatta större antal än som
enligt tillståndet samtidigt får användas i trafiken. Utöver detta får
dock anmälas det antal reservfordon som tillståndshavaren har uppgivit
att han behöver i rörelsen.

4 § En fordonsanmälan skall göras skriftligen till den länsstyrelse
som har givit tillståndet till trafiken. I anmälan skall fordonets
registreringsnummer uppges.

5 § Om det finns anledning till det, kan den länsstyrelse som har
givit trafiktillståndet för fordon som skall användas för
persontransporter återkalla ett vid lämplighetsbesiktning givet
godkännande. Förordning (1982:310).

6 § Upphör att gälla genom förordning (1982:310).

7 § Utmärkning av fordon som används i yrkesmässig trafik regleras i
förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig
trafik. Förordning (1986:37).

8 kap. Förarbehörighet

1 § Behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik regleras i
körkortslagen (1977:477), körkortsförordningen (1977:722) och
kungörelsen (1972: 605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

9 kap. Registerföring

1 § Om registrering av tillståndsinnehav enligt yrkestrafiklagen
(1979:559) finns det bestämmelser i förordningen (1979:785) om
yrkestrafikregister.

10 kap. Uppgiftsskyldighet

1 § Har länsstyrelsen givit tillstånd till beställningstrafik för
persontransporter, skall beslutet kungöras i ortstidning. Har
länsstyrelsen givit tillstånd till linjetrafik eller turisttrafik
skall beslutet kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Avskrift av ett beslut om trafiktillstånd skall sändas till dem som
anges nedan.

——————————————————————-
Tillståndet gäller Avskriften sänds till
——————————————————————-
Godstrafik Polismyndigheten är den ort där sökanden är
kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk
person, den ort där företagets ledning finns

Beställningstrafik Polismyndigheten på den ort där sökanden
för godstransporter är kyrkobokförd eller, om sökanden är en
juridisk person, den ort där företagets
ledning finns

Beställningstrafik Polismyndigheten i den eller de kommuner
för persontransporter som ligger inom trafikområdet

Linjetrafik och Den polismyndighet som länsstyrelsen
turisttrafik anser bör underrättas, länsstyrelsen i
annat län som berörs av trafiken samt
dem som länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 §
andra stycket begärt yttrande från
——————————————————————–
Uppgiftsskyldigheten gäller också om beslutet avser en ändring av ett
tidigare meddelat tillstånd eller en återkallelse av trafiktillstånd.
Förordning (1987:44).

2 § Anser en länsstyrelse eller någon annan myndighet att det finns
anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla
tillståndet, skall detta anmälas till den länsstyrelse som har givit
tillståndet.

Länsstyrelse skall vidare anmäla överträdelser som har skett i
trafikutövningen till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet.

Anmälan skall innehålla uppgift om tillståndshavarens personnummer
eller organisationsnummer. Förordning (1982:310).

3 § Har en domstol funnit någon skyldig till brott mot
yrkestrafiklagen (1979:559), denna förordning eller någon föreskrift
som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen eller har högre
rätt avgjort mål i vilket sådan fråga har prövats, skall avskrift av
domen eller beslutet genast sändas till den myndighet som har givit
tillståndet. Rör domen eller beslutet någon som inte har tillstånd
skall avskriften sändas till länsstyrelsen i det län där vederbörande
är kyrkobokförd eller, i fråga om juridisk person, till länsstyrelsen
i det län där företagets ledning finns.

Detsamma gäller om någon har brutit mot bestämmelserna om förares
arbetstid och vilotid, fordons eller vägars belastning eller fordons
hastighet och förseelsen har ägt rum i yrkesmässig trafik.

Uppgifter om förhållanden som avses i denna paragraf skall bevaras av
myndigheten i två år från den dag, då laga kraft ägande dom eller
beslut föreligger.

11 kap. Ansvarsbestämmelse

1 §/ Om straff för tillståndshavare som bryter mot taxa, tidtabell
eller någon annan särskild föreskrift som har meddelats i tillståndet
finns bestämmelser i yrkestrafiklagen (1979:559).

Den som bryter mot 4 kap. 7 § eller en tillståndshavare som bryter mot
7 kap. 2 § första stycket döms till böter. Förordning (1982:310).

12 kap. Övrigt

1 § Föreskrifter i de frågor som anges i yrkestrafiklagen (1979:559)
och denna förordning beslutas av transportrådet.

1 a § Transportrådet får föreskriva eller i enskilda fall medge att
transporter som utförs som ett led i en försöksverksamhet med nya
former för kollektiv persontrafik inte skall anses som yrkesmässig
trafik. Förordning (1980:1118).

2 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos transportrådet. Beslut om varning får inte överklagas.

Transportrådets beslut får överklagas hos regeringen.
Förordning (1987:44).

3 § Ett beslut av länsstyrelse eller transportrådet enligt denna
förordning gäller omedelbart, om inte annat anges i 4 eller 5 §.

4 § Ett beslut om meddelande av trafiktillstånd gäller inte förrän
beslutet har vunnit laga kraft, om inte länsstyrelsen har bestämt
annat. Tiden för att överklaga beslut om meddelande av tillstånd till
beställningstrafik för persontransporter skall räknas från den dag då
beslutet har kungjorts i ortstidning. Tiden för att överklaga beslut
om meddelande av tillstånd till linjetrafik eller turisttrafik skall
räknas från den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Förordning (1984:84).

5 § Ett beslut om återkallelse av trafiktillstånd gäller inte förrän
beslutet har vunnit laga kraft. Om det föreligger särskilda skäl får
länsstyrelsen i stället bestämma att ett sådant beslut gäller så snart
den som beslutet rör har fått del av det. Förordning (1984:84).

6 § I ett beslut som innebär att ett trafiktillstånd återkallas enligt
3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1979:559) och att ett nytt tillstånd ges
skall den tidpunkt anges från vilken återkallelsen och det nya
tillståndet skall gälla. Tillståndsmyndigheten får på begäran av en
part ändra en tidpunkt som tidigare har fastställts. Förordning
(1980:643).