Förordning (1979:882) om frisläpp av investeringsfonder

SFS nr
1979:882
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-11-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § Arbetsmarknadsstyrelsen får efter ansökan medge att ett företag
tar i anspråk belopp, som i bokslut till ledning för 1980 och tidigare
års taxeringar har avsatts till investeringsfond enligt lagen
(1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller till
liknande äldre fond, för

1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i
skogsbruket som utförs under tiden t.o.m. den 31 mars 1981,

2. avskrivning av inventarier som beställs under perioden den 1
november 1979-den 31 december 1980 och som levereras till företaget
under år 1980.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut skall meddelas enligt bestämmelserna i
4 och 5 §§ lagen (1979:609) om allmän investeringsfond. I beslutet
skall anges att företaget har rätt till investeringsavdrag enligt 7 §
nämnda lag.

Arbetsmarknadsstyrelsen får vidare efter ansökan medge att
fondavsättningar som avses i första stycket tas i anspråk för
avskrivning av inventarier som har beställts före den 1 november 1979
och som levereras till företaget under år 1980. Ett sådant beslut
skall meddelas med stöd av 9 § 1 mom. lagen (1955:256) om
investeringsfonder för konjunkturutjämning.

I fråga om byggnadsarbeten som utförs före den 1 april 1980 skall i
arbetsmarknadsstyrelsens beslut anges att investeringsfondsmedlen inte
får tas i anspråk för sådan del av arbetet för vilket företaget
tillgodoför sig avdrag enligt lagen (1978:950) om särskilt
investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten eller kommer i åtnjutande
av bidrag enligt lagen (1978:951) om statligt investeringsbidrag för
vissa byggnadsarbeten. Förordning (1979:882).

2 § Arbetsmarknadsstyrelsen får inte pröva en ansökan som avser en
investering för vilken företaget har beviljats eller ansökt om
statligt regionalpolitiskt stöd. Avser ansökningen en sådan
investering eller föreligger beträffande viss ansökan någon annan
särskild omständighet, skall arbetsmarknadsstyrelsen med eget yttrande
överlämna ansökningen till regeringen. Förordning (1979:882).

3 § Arbetsmarknadsstyrelsen får medge att en investeringsfond helt
eller delvis i beskattningsavseende överförs från ett aktiebolag till
ett annat aktiebolag för att av sistnämnda bolag tas i anspråk i
samband med medgivande enligt 1 §. Förordning (1979:882).

4 § Som villkor för medgivande enligt 1 § får arbetsmarknadsstyrelsen
föreskriva att byggnads- eller anläggningsarbete bedrivs på det sätt
som styrelsen anvisar. Förordning (1979:882).

5 § Utan särskild ansökan förlängs investeringsperioden för de företag
som har fått medgivande att ta investeringsfondsmedel i anspråk enligt
9 § 1 mom. lagen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning för byggnads- eller anläggningsarbeten som utförs
t.o.m. den 31 mars 1980 eller för inventarier som levereras till
företaget t.o.m. den 31 december 1979. Investeringsperioden förlängs
t.o.m. den 31 mars 1981 i fråga om byggnads- eller anläggningsarbeten
och t.o.m. den 31 december 1980 i fråga om inventarier. Under
förlängningsperioden gäller de förutsättningar och villkor som har
angetts i det tidigare lämnade medgivandet. Förordning (1979:882).