Renhållningsförordning (1979:904)

SFS nr
1979:904
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1979-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:984
Upphävd
1991-01-01

1 § Beteckningarna hushållsavfall och hantering som används i denna
förordning har samma betydelse som i renhållningslagen (1979:596).

2 § Inom de kommuner som anges i bilaga 1 till denna förordning skall
pappersavfall som utgörs av tidningar, tidskrifter eller emballage eller
av utgallrade arkivhandlingar eller liknande avfall från
kontorsverksamhet forslas bort genom kommunens försorg, även i de fall
sådant avfall inte är att anse som hushållsavfall.

Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får meddela
föreskrifter om avsteg eller för särskilda fall medge undantag från
första stycket, om det kan anses säkerställt att pappersavfall som
annars skulle ha hämtats genom kommunens försorg kommer att återvinnas
utan att sådan hämtning sker eller om det annars föreligger särskilda
skäl.

3 § Inom de kommuner som anges i bilaga 1 till denna förordning skall
pappersavfall av sådant slag som nämns i 2 § första stycket förvaras
skilt från annat avfall i avvaktan på borttransport genom kommunens
försorg. Beträffande pappersavfall från hushåll gäller vad som nu har
sagts endast tidningar och tidskrifter.

Kommunfullmäktige får meddela de ytterligare föreskrifter om
pappersavfallets förvaring och andra åtgärder som behövs för att undvika
sammanblandning med annat avfall.

Kan insamling av pappersavfall från viss bebyggelse inte anses motiverad
med hänsyn till transportkostnaderna eller av andra särskilda skäl, får
den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer meddela föreskrifter om
avsteg eller för särskilda fall medge undantag från första stycket.

4 § Avfall på vilket förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall är
tillämplig skall forslas bort genom kommunens försorg.

Detta gäller inte när det miljöfarliga avfallet

1. slutligt tas om hand i anslutning till den anläggning där avfallet
uppkommer,

2. skall transporteras bort för behandling i anläggning som avses i 17 §
förordningen om miljöfarligt avfall,

3. efter tillstånd enligt 19 eller 21 § nämnda förordning får föras ut
ur respektive in i riket.

Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får medge undantag
från första stycket i fråga om sådant avfall som uppkommer hos ett visst
företag, om särskilda skäl föreligger och det kan anses säkerställt att
företaget på betryggande sätt kan ombesörja transport av avfallet till
behandlingsföretag som avses i 12 § förordningen om miljöfarligt avfall.
Förordning (1985:847).

5 § Från fartyg som ligger i hamn skall genom kommunens försorg tas emot
och forslas bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av
andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vad som nu har sagts
gäller inte oljehaltigt barlasteller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1
§ lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller barlastvatten
eller tankspolvätskasom avses i 2 § samma kapitel.

I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen
ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som bestäms av
kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.
Förordning (1980:791).

6 § Kommunfullmäktige får föreskriva att annat avfall inom kommunen än
hushållsavfall skall forslas bort genom kommunens försorg.

En sådan föreskrift skall inte tillämpas i den mån den motsvaras av
föreskrift enligt 2, 4 eller 5 §.

7 § Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av
hushållsavfall och om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för
hanteringen av sådant avfall skall vara beskaffade och skall skötas.

8 § Försvarets sjukvårdsstyrelse får efter samråd med statens
naturvårdsverk meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av
renhållningslagen (1979:596) i fråga om hanteringen av hushållsavfall
och miljöfarligt avfall inom försvarsmakten.

Tillsynen över efterlevnaden av renhållningslagen och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas inom försvarsmakten av försvarets
sjukvårdsstyrelse. Förordning (1985:847).

9 § Länsstyrelsens beslut, varigenom styrelsen avgjort besvär över en
kommunal nämnds beslut i frågor som avses i 2 § andra stycket denna
förordning, överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller
länsstyrelsens beslut i fråga om underställning enligt 19 § andra
stycket renhållningslagen (1979:596).

Bilaga 1

Förteckning över kommuner inom vilka utvidgat kommunalt renhållnings
monopol och separeringsskyldighet föreligger i fråga om visst pappers
avfall enligt 2 resp. 3 § renhållningsförordningen (1979:904)

Stockholms län

Botkyrka
Haninge
Järfälla
Nacka
Nynäshamn
Salem
Tyresö

Södermanlands län
Oxelösund

Östergötlands län

Mjölby
Motala

Jönköpings län

Gislaved

Kronobergs län

Markaryd

Malmöhus län

Helsingborg

Kopparbergs län

Borlänge
Falun

Gävleborgs län

Hofors
Sandviken

Västernorrlands län

Härnösand
Förordning (1983:843)

Bilaga 2

Förteckning över kommuner inom vilka utvidgat kommunalt
renhållningsmonopol föreligger i fråga om miljöfarligt avfall enligt 4 §
renhållningsförordningen (1979:904)

Stockholms län

Botkyrka
Danderyd
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna

Uppsala län

Enköping
Uppsala

Östergötlands län
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög

Jönköpings län
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Jönköping
Nässjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

Kronobergs län
Markaryd

Kalmar län
Samtliga kommuner

Kristianstads län
Samtliga kommuner

Malmöhus län
Samtliga kommuner

Hallands län
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm
Varberg

Göteborgs och Bohus län
Göteborg
Härryda
Kungälv
Mölndal
Partille

Älvsborgs län
Ale
Alingsås
Borås
Lerum
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

Skaraborgs län
Grästorp
Götene
Karlsborg
Mariestad
Skara
Skövde
Töreboda

Örebro län
Nora

Västmanlands län
Samtliga kommuner

Kopparbergs län
Ludvika
Mora

Västernorrlands län
Örnsköldsvik
Förordning (1985:721).