Förordning (1979:919) om bestämmandet av semesterförmåner m.m. vid byte av anställning

SFS nr
1979:919
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1979-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1743
Upphävd
1992-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller anställningar där avlöningsförmånerna
fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

Uppgiftsskyldighet

2 § Om en arbetstagare går över från en anställning hos en myndighet
till en anställning hos en annan myndighet, skall den första av de båda
myndigheterna på begäran lämna den andra de uppgifter som behövs för att
bestämma dels arbetstagarens semester, semesterlönetillägg,
semestertillägg och tjänstledighetstillägg, dels hans löneavdrag på
grund av tjänstledighet.

Uppgifterna skall lämnas också till arbetstagaren, om han begär det.

3 § Uppgifterna kan lämnas på blanketten */kurs/ Underlag för att
bestämma semesterförmåner m.m. vid byte av anställning.*/slut kurs/
Formulär till blanketten skall fastställas av statens löne- och
pensionsverk efter samråd med statens arbetsgivarverk. Den kan beställas
hos Liber Förlag, 16289 Vällingby. Förordning (1981:722).

Utbetalning av tillägg

4 § Semesterlönetillägg, semestertillägg och tjänstledighetstillägg
betalas ut från samma anslag som arbetstagarens lön under
utbetalningsmånaden.