Förordning (1979:952) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen

SFS nr
1979:952
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1979-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:909
Upphävd
1988-09-01

Inledande bestämmelse

1 § 11 och 12 §§ allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
besvärsnämnden för rättshjälpen.

Uppgifter

2 § Nämnden prövar besvär enligt 49 § andra stycket rättshjälpslagen
(1972:429).

Organisation m.m.

3 § I rättshjälpslagen (1972:429) finns det bestämmelser om nämndens
sammansättning samt om utseende av ledamöter och ersättare för
ledamöter.

4 § Ledamöter och ersättare för ledamöter utses för högst tre år.

5 § Kansligöromålen för nämnden fullgörs av domstolsverket.

Ärendenas handläggning

6 § I rättshjälpslagen (1972:429) finns det bestämmelser om
beslutförhet och om omröstning i nämnden.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Föredragningen fullgörs av någon som är anställd hos domstolsverket.
Nämndens ordförande får överta beredningen och föredragningen av
ärenden.

Bestämmelserna i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt
att få en avvikande mening antecknad gäller inte hos nämnden. Förordning
(1986:1094).

8 § Nämndens ordförande får fordra in förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av
allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av
överklagande av nämndens beslut i sådana frågor. Ordföranden får också
besluta att någon som är anställd hos domstolsverket får vidta sådana
åtgärder. Förordning (1986:1094).

9 § Nämnden sammanträder i Jönköping.