Förordning (1979:96) om import av kaffe, m.m.

SFS nr
1979:96
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1979-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1142
Upphävd
1988-01-01

1 § I denna förordning förstås med

kaffe, varor som anges i bilaga 1 till förordningen,

kaffeavtalet, det år 1983 i New York undertecknade
internationella kaffeavtalet,

medlemsland, land som har anslutit sig till kaffeavtalet,

certifikat, ursprungscertifikat, reexportcertifikat eller
liknande handling som har utfärdats i enlighet med kaffeavtalet.
Förordning (1987:975).

2 § När bestämmelser i kaffeavtalet om kvotering tillämpas får kaffe
inte

1. införas till Sverige utan att det åtföljs av giltigt certifikat, om
kaffet har sitt ursprung i ett medlemsland,

2. införas till Sverige utan importlicens utfärdad av statens
jordbruksnämnd och giltigt certifikat, om kaffet har sitt ursprung i ett
annat land än ett medlemsland,

3. reexporteras från Sverige utan giltigt certifikat, om kaffet har
förtullats här.

Certifikat som avses i första stycket 2 och 3 utfärdas av de
handelskammare som generaltullstyrelsen utser.

Om en handelskammare inte utfärdar certifikat, trots att behövliga
handlingar visas upp, kan generaltullstyrelsen utfärda certifikatet.
Förordning (1984:56).

3 § Kvotering gäller från och med den 1 december 1987 tills vidare.

Licensgivningen för kaffe som har sitt ursprung i ett annat land än ett
medlemsland skall begränsas till de nivåer som anges i bilaga 2.
Förordning (1987:975).

4 § Certifikat och importlicens som avses i 2 § första stycket behövs
inte ifråga om kaffe i en sändning om högst 60 kilogram råkaffe eller
motsvarande mängd kaffe i annan form. Inte heller behövs certifikat
enligt 2 § första stycket 3 i fråga om mindre kvantiteter kaffe för
direkt förbrukning på fartyg, flygplan eller andra transportmedel i
internationell trafik. Förordning (1984:56).

5 § Ytterligare bestämmelser om import finns i förordningen (1984:53) om
import- och exportreglering.

Befogenheten enligt 8 § förordningen om import- och exportreglering att
begränsa den rätt till förfogande som anges i lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
skall i fråga om kaffe tillkomma generaltullstyrelsen. Förordning
(1984:56).

6 § När bestämmelserna i kaffeavtalet om kvotering inte tillämpas, skall
tullmyndigheterna samla in och kontrollera certifikat avseende kaffe som
förs in i Sverige, i de fall sådana certifikat företes. Förordning
(1986:73).

7 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning i fråga om
annat än importlicenser meddelas av generaltullstyrelsen. Om det behövs,
skall generaltullstyrelsen före beslutet samråda med jordbruksnämnden.
Förordning (1984:56).

Bilaga 2

Tidsperiod Kvantitet råkaffe eller motsvarande
mängd kaffe i annan form

den 1 december 1987– 240 säckar 60
den 30 september 1988 kilogram
från och med den 1 oktober 240 säckar 60
1988 för år kilogram
Förordning (1987:975).