Förordning (1979:996) om Stockholms fondbörs

SFS nr
1979:996
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:561
Upphävd
1993-01-01

Allmän bestämmelse

1 § Fondbörsverksamhet och fondpapper har i denna förordning samma
innebörd som i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs.

Fondpapper som är inregistrerat vid fondbörsen kallas i denna förordning
börspapper.

Börsstyrelsen

2 § Val enligt 5 § första stycket lagen (1979:749) om Stockholms
fondbörs av ledamöter och suppleanter i börsstyrelsen äger rum före
utgången av november året före valperiodens början.

Val av de ledamöter och suppleanter som börsmedlemmarna utser äger rum
vid sammanträde inför börschefen. Skriftlig kallelse sänds till
börsmedlemmarna senast en vecka före sammanträdet och anslås inom
fondbörsens lokaler. Valet sker med slutna sedlar. Först väljs ledamöter
och därefter suppleanter. En valsedel är ogiltig om den upptar namn på
flera personer än som skall väljas. De som får högsta röstetalet är
valda. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Avgår en vald ledamot eller suppleant i förtid, skall börsstyrelsen
anmäla avgången till den eller dem som har valt honom. Val av ny ledamot
eller suppleant sker inom en månad efter det att en sådan anmälan har
gjorts och i samma ordning som när den avgångne valdes.

3 § Börsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när
minst två av de övriga styrelseledamöterna begär det. Ordföranden be
stämmer tiden och platsen för sammanträdet.

Kallelse med föredragningslista sänds till ledamöterna i god tid före
sammanträdet. Listan och ett meddelande om sammanträdet sänds samtidigt
till suppleanterna och finansinspektionen.

Vid förfall för en ledamot kallas den suppleant som har utsetts för
ledamoten. Vid förfall också för suppleanten får en suppleant för någon
annan ledamot inträda, om det behövs för att styrelsen skall vara
beslutför. Ordföranden bestämmer ordningen för suppleanternas inträde i
sådana fall. Förordning (1991:1009).

4 § Börsstyrelsens beslut fattas efter omröstning, som sker öppet.

Börschefen och suppleanter för styrelseledamöter har rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Protokoll över sammanträdet justeras av den som är ordförande vid
sammanträdet.

5 § Börsstyrelsen fastställer ordningsregler för fondbörsen och
instruktion för börschefen och för andra som har uppdrag enligt 7 §
lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs.

Årsredovisning m.m.

6 § Räkenskapsår för fondbörsen är kalenderår. För varje räkenskapsår
skall börsstyrelsen avge en årsredovisning för fondbörsen. Redovisningen
består av en resultaträkning och en balansräkning.
Årsredovisningshandlingarna skall upprättas med iakttagande av god
redovisningssed och avlämnas före utgången av mars till de revisorer som
har utsetts enligt 10 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs.

7 § Revisorer och suppleanter för dem utses före utgången av november
året före det år som uppdraget avser. Vid börsmedlemmarnas val av en
revisor och en suppleant gäller 2 § andra och tredje styckena i
tillämpliga delar.

Revisorerna skall avge revisionsberättelse för varje räkenskapsår och
före utgången av april överlämna den till finansinspektionen. En
avskrift av berättelsen lämnas till varje börsmedlem och till
börsstyrelsen, som anslår den inom fondbörsens lokaler. Förordning
(1991:1009).

Börsmedlemmar och börsombud

8 § I ärenden om börsmedlemskap eller godkännande av börsombud skall
sökanden lämna de upplysningar som börsstyrelsen begär för ärendets
prövning.

9 § Godkännande av börsombud gäller för ett kalenderår i sänder.
Godkännande kan också ske för återstående del av det innevarande
kalenderåret.

Ansökan om förnyat godkännande av börsombud skall göras årligen före
utgången av november. Om ändring avses ske i ett förut anmält
förhållande skall det anges.

En börsmedlem skall omedelbart anmäla till börsstyrelsen när ett börs
ombuds anställning har upphört eller när ett förut anmält förhållande
annars har ändrats.

Inregistrering av fondpapper vid fondbörsen

10 § Beslut om inregistrering av fondpapper vid fondbörsen fattas på
grund av ansökan, om något annat inte följer av 14 och 15 §§. En sådan
ansökan görs skriftligen hos börsstyrelsen.

11 § Ansökan om inregistrering av aktier görs av styrelsen för det bolag
vars aktier inregistreringen avser.

I fråga om aktier i svenska aktiebolag skall till ansökan fogas

1. bolagsordningen,

2. bevis att aktiekapitalet till fullo har betalats in,

3. uppgifter om aktiernas ungefärliga marknadsvärde och spridning bland
allmänheten samt en redogörelse för ägarförhållandena i fråga om
bolagets aktier,

4. uppgifter om aktienummer och aktiernas fördelning på aktiebrev,
nummer eller årtal för närmast förfallande kupong och – om bolaget har
utfärdat fria aktier – särskild uppgift om numren på dessa,

5. årsredovisningar och revisionsberättelser för de fem senaste
räkenskapsåren, emissionsprospekt som har givits ut under denna tid samt
delårsrapporter som avser tiden efter den senaste årsredovisningen,

6. utfästelse av bolaget att enligt formulär som fastställs av
börsstyrelsen dels offentliggöra upplysningar om bolaget, dels medverka
till att börsstyrelsen kan fullgöra sina uppgifter enligt lagen
(1979:749) om Stockholms fondbörs och annan författning.

Andra stycket 4 gäller inte i fråga om aktier i avstämningsbolag som
avses i 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385). Har ett sådant bolag
utfärdat fria aktier, skall bolaget lämna uppgift om antalet sådana
aktier.

Om det finns särskilda skäl, får inregistrering ske även om sådana
handlingar som avses i andra stycket 5 kan företes endast för färre än
fem räkenskapsår.

12 § För inregistrering av aktier i utländska bolag gäller vad som
föreskrivs för aktier i svenska bolag. Bestämmelserna i 11 § gäller dock
endast i tillämpliga delar.

13 § Aktiebolag skall i samband med ansökan om inregistrering av
bolagets aktier offentliggöra en särskild redogörelse för bolagets
förhållanden (introduktionsprospekt), om börsstyrelsen finner skäl till
det. Prospektet skall innehålla de uppgifter som skall anges i ett
emissionsprospekt enligt 4 kap. 20-22 och 24 §§ aktiebolagslagen
(1975:1385), om börsstyrelsen inte bestämmer annat.

14 § Har aktierna i ett bolag inregistrerats vid fondbörsen och ökas
därefter aktiekapitalet, får börsstyrelsen utan ansökan besluta om
inregistrering av de aktier som svarar mot ökningen.

15 § Om det finns särskilda skäl, får aktier inregistreras vid
fondbörsen utan ansökan även i andra fall än som anges i 14 §. Sådana
beslut får ej meddelas innan den som har givit ut aktierna eller den som
har trätt i hans ställe har beretts tillfälle att yttra sig.

16 § Sådana emissionsbevis som grundas på innehav av inregistrerade
aktier anses som inregistrerade, om börsstyrelsen inte bestämmer annat.
Detsamma gäller sådana interimsbevis enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen
(1975:1385) som utfärdas i samband med konvertering enligt 5 kap. samma
lag.

17 § Ansökan om inregistrering av andelar i en värdepappersfond görs av
styrelsen för det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden.

Till ansökan skall fogas

1. tillstånd av finansinspektionen att utöva fondverksamheten,

2. fondbestämmelserna,

3. uppgifter om fondandelarnas ungefärliga marknadsvärde och spridning
bland allmänheten,

4. uppgifter om fondandelarnas fördelning på fondandelsbevis vid tiden
för ansökningen och om nummer eller årtal för närmast förfallande kupong
för fondandelsbevis med utdelningskuponger,

5. kvartalsredogörelser, årsrapporter och revisionsberättelser för de
två senaste räkenskapsåren,

6. utfästelse av fondbolaget att enligt formulär som fastställs av
börsstyrelsen dels offentliggöra upplysningar om värdepappersfonden,
dels medverka till att börsstyrelsen kan fullgöra sina uppgifter enligt
lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs och annan författning.

Andra stycket 4 gäller inte i fråga om värdepappersfond, för vilken förs
register över fondandelarna.

Om det finns särskilda skäl, får inregistrering ske även om sådana
handlingar som avses i andra stycket 5 kan företes för endast ett
räkenskapsår. Förordning (1991:1009).

18 § Ansökan om inregistrering av obligationer görs av den som har givit
ut obligationerna eller den som har trätt i utgivarens ställe. Sådan
ansökan kan även göras av en börsmedlem.

Till ansökan skall fogas

1. emissionsprospekt som har givits ut med anledning av lånet,

2. uppgift om totalbeloppet av de obligationer som ansökan gäller,

3. uppgift om obligationernas spridning på marknaden.

Om en ansökan avser obligationer som har givits ut av ett bolag vars
aktier inte är inregistrerade vid fondbörsen, skall till ansökan fogas
bolagsordningen och, om börsstyrelsen inte finner särskilda
omständigheter föranleda annat, årsredovisningar och
revisionsberättelser för de två senaste räkenskapsåren, sådana prospekt
om emission av aktier och obligationer som bolaget har givit ut under
denna tid samt delårsrapporter som avser tiden efter den senaste
årsredovisningen.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller i tillämpliga delar även för
förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning och liknande skuldebrev avsedda för allmän
omsättning.

19 § Inregistrering vid fondbörsen får med undantag av vad som sägs i 20
§ ej ske av

1. aktier i bolag med ett aktiekapital under två miljoner kronor,

2. aktier i bolag med ett eget kapital under fyra miljoner kronor,

3. aktier tillhörande emission som inte har blivit helt inbetald,

4. aktier tillhörande emission för vilken aktiebrev inte har utfärdats
eller, i fråga om utländskt aktiebolag, mot aktiebrev svarande
handlingar inte har utfärdats, med de undantag som anges i 16 §,

5. andelar i värdepappersfond, om värdepappersfondens värde är under
fyra miljoner kronor,

6. obligationer, förlagsbevis eller liknande skuldebrev, om det
nominella beloppet av det lån eller den del av lånet som
inregistreringen avser understiger tio miljoner kronor,

7. obligationer, förlagsbevis eller liknande skuldebrev avsedda för
allmän omsättning, om de som är ansvariga för det lån fondpapperen avser
inte har fullgjort sina förpliktelser i fråga om fondpapperen,

8. konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning eller vinstandelsbevis som har givits ut av aktiebolag, vars
aktier inte är inregistrerade vid fondbörsen,

9. fondpapper vars utgivare har inställt sina betalningar, försatts i
konkurs eller trätt i likvidation. Detsamma gäller för den som har trätt
i utgivarens ställe.

Om de fondpapper som avses i första stycket 1, 2, 5 och 6 lyder på
utländskt myntslag, skall valutan omräknas till svenska kronor enligt
växelkursen vid den tid då frågan om inregistrering avgörs.
Förordning (1991:101).

20 § Aktier i avstämningsbolag får inregistreras utan hinder av att
aktierna inte motsvaras av aktiebrev. Detsamma gäller sådana andelar i
värdepappersfonder som inte motsvaras av fondandelsbevis och sådana
förbindelser, avsedda för den allmänna rörelsen, för vilka handlingar
inte har utfärdats, om andelarna och förbindelserna registreras på ett
sätt som är likvärdigt med vad som gäller för aktier i avstämningsbolag.
Vad som har sagts nu gäller i tillämpliga delar även utländska
värdepapper. Förordning (1991:101).

Handel och notering

21 § Handel och notering vid fondbörsen sker varje helgfri dag utom
lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Börsstyrelsen får
besluta att börsverksamheten inte skall äga rum vissa dagar i omedelbar
anslutning till helger eller på andra dagar, om det finns särskilda skäl
för detta.

22 § Handel vid fondbörsen äger rum vid upprop eller på annat sätt som
börsstyrelsen bestämmer. Sådan handel får avse endast köp eller
försäljning som verkställs utan uppskov (kassaaffär). Handel i
premieobligationer får dock avse även köp eller försäljning med
uppskjuten betalning (terminsaffär).

Om skyldighet att upprätta avräkningsnota är särskilt föreskrivet.
Förordning (1989:893).

23 § För varje börspapper meddelar börsstyrelsen med hänsyn till
marknadsförhållandena för börspapperet hur handel och notering skall ske
samt anger det minsta antal eller det lägsta nominella belopp som får
bli föremål för notering (börspost).

24 § Vid handel med börspapper förs protokoll i enlighet med vad
börsstyrelsen bestämmer. I fråga om emissionsbevis och sådana
interimsbevis som anges i 16 § bestämmer dock börsstyrelsen om och i
vilken omfattning protokoll skall föras.

Noterade kurser och omsättningsuppgifter offentliggörs på det sätt som
börsstyrelsen bestämmer.

25 § En börsmedlem skall i den omfattning och den ordning som
börsstyrelsen bestämmer anmäla alla avslut i börspapper som medlemmen
vid eller utanför fondbörsen har gjort för egen eller någon annans
räkning.

Börsstyrelsen bestämmer hur sådana anmälningar skall offentliggöras.
Därvid får utelämnas anmälningar som enligt börsstyrelsen skulle vara
missvisande eller utan väsentlig betydelse för en bedömning av
marknadsläget.

Första och andra styckena gäller också avslut som gjorts av ett
värdepappersinstitut som inte är börsmedlem. Förordning (1991:1009).

Avgifter till fondbörsen m.m.

26 § Den som har antagits till börsmedlem skall erlägga en
inträdesavgift av en miljon kronor. Om det finns särskilda skäl, får
börsstyrelsen efterge avgiften helt eller delvis. Förordning (1989:63).

27 § Börsmedlemmarna skall varje år betala medlemsavgifter till
bestridande av fondbörsens kostnader för verksamheten. Avgiften bestäms
av börsstyrelsen i förhållande till det sammanlagda beloppet av det
courtage som börsmedlemmen året innan har uppburit i sin
värdepappersrörelse. Avgiften får utgå med högst 2,5 procent av detta
belopp. För en nyantagen börsmedlem är första årets avgift 10 000
kronor.

Den som upphör att vara börsmedlem har inte rätt att få tillbaka
erlagd inträdes- eller medlemsavgift. Om det finns särskilda skäl,
får börsstyrelsen medge återbetalning av en del av avgifterna.
Förordning (1991:1009).

28 § För disposition av kontorslokaler m.m. vid fondbörsen samt för
utnyttjande av särskilda tjänster i börsverksamheten skall medlemmarna
varje år betala en ersättning som svarar mot kostnaderna i enlighet med
vad börsstyrelsen bestämmer.

29 § Uppstår under något räkenskapsår brist i fondbörsens verksamhet,
som inte kan täckas av medel som står till förfogande, får börsstyrelsen
ta ut en tilläggsavgift för att täcka bristen. Tilläggsavgiften skall
erläggas av dem som var börsmedlemmar vid räkenskapsårets utgång och
beräknas i förhållande till det courtagebelopp som anges i 27 § första
stycket.

30 § För aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning skall inregistreringsavgift betalas med 1/10
promille av det nominella kapital som inregistreringen avser, dock minst
5 000 kronor. För inregistrering av aktier i ett bolag, i vilket aktier
förut är inregistrerade vid fondbörsen, skall någon avgift inte betalas.

Inregistreringsavgiften för andelar i en värdepappersfond skall vara
1/10 promille av fondens värde vid tiden för inregistreringen, dock
minst 5 000 kronor. Förordning (1991:101).

31 § Sådana utgifter som börsstyrelsen har haft för utredning i ett
ärende om inregistrering av fondpapper skall ersättas av börspapperets
utgivare eller av den som har trätt i hans ställe.

32 § För börspapper skall betalas en årsavgift utom i fråga om
emissionsbevis, interimsbevis som anges i 16 § och sådana aktier som har
inregistrerats enligt 15 §.

Årsavgiften bestäms av börsstyrelsen och är

1. för aktier högst 1/10 promille av de inregistrerade aktiernas
sammanlagda noterade värde vid utgången av november närmast före
avgiftsåret, dock minst 25 000 kronor för varje på fondbörsens kurslista
särskilt upptagen benämning på aktierna,

2. för andelar i värdepappersfond högst 1/10 promille av fondens värde
vid utgången av november närmast före avgiftsåret, dock minst 5 000
kronor,

3. för konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning högst 1/10 promille av skuldebrevens sammanlagda
noterade värde vid utgången av november närmast före avgiftsåret, dock
minst 25 000 kronor,

4. för premieobligationer högst 1/10 promille av obligationslånets
nominella belopp,

5. för räntebärande obligationer samt förlagsbevis och liknande
skuldebrev högst 50 000 kronor.

Årsavgiften för det år då börspapperet har inregistrerats eller avförts
från notering skall sättas ned med en tolftedel för varje hel
kalendermånad som papperet inte har varit eller kommer att vara noterat.
I samband med inregistrering skall årsavgiften för aktier, andelar i
värdepappersfonder, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning grundas på det noterade värdet omedelbart
efter inregistreringen.

Om det finns särskilda skäl, får börsstyrelsen efterge årsavgiften helt
eller delvis. Förordning (1991:1250).

33 § Om ett börspapper lyder på utländskt myntslag och om en avgift
bestäms i förhållande till det inregistrerade beloppet eller värdet en
viss dag, skall avgiftsunderlaget omräknas till svenska kronor enligt
växelkursen vid tiden för inregistreringen eller på dagen för
värdeberäkningen.

34 § Årliga avgifter till fondbörsen skall erläggas före utgången av
februari det år som avgiften avser på det sätt som börsstyrelsen
bestämmer.

35 § Inregistreringsavgiften och årsavgiften för fondpapper som har
avregistrerats återbetalas ej. Om ett sådant fondpapper inregistreras på
nytt inom ett år, får börsstyrelsen medge befrielse från ny
inregistreringsavgift eller nedsätta avgiften.

36 § har upphävts genom förordning (1988:977).

Övergångsbestämmelse

1984:23

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling
och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.

1991:1009

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. I fråga om fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748) gäller 25 och 27
§§ i sin äldre lydelse.