Lag (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor

SFS nr
1980:1021
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1810
Upphävd
1995-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Kvinnor som vill få anställning som officerare vid försvarsmakten
måste genomgå militär grundutbildning enligt denna lag. Regeringen
bestämmer vilka krav i övrigt som skall gälla för anställningen.

Utbildningen

2 § Grundutbildningen skall till längd och innehåll motsvara den
grundutbildning som en jämförbar kategori värnpliktiga fullgör enligt
värnpliktslagen (1941:967).

3 § Antagning till grundutbildningen sker efter ansökan och särskild
antagningsprövning.

Tjänstgöringsskyldighet m.m.

4 § En kvinna som har antagits till grundutbildningen är skyldig att
efter inkallelse inställa sig till utbildningen och fullgöra denna i
enlighet med meddelade föreskrifter. Hon får inte avbryta utbildningen
förrän hon har meddelat sin vilja att göra detta till den myndighet som
regeringen bestämmer.

5 § I fråga om laga förfall skall 41 och 42 §§ värnpliktslagen
(1941:967) tillämpas.

6 § Sedan en kvinna har antagits till grundutbildningen gäller 32, 34,
35 och 37 §§ värnpliktslagen (1941:967) för henne tills utbildningen
slutar. Lag (1986:648).

Skiljande från utbildningen

7 § Från grundutbildningen skiljs den som

1. visar sig olämplig för fortsatt utbildning till officer vid
försvarsmakten, eller

2. på grund av sjukdom eller av annan anledning är frånvarande från
utbildningen i sådan utsträckning att hon inte kan tillgodogöra sig
denna.

Förmåner

8 § En kvinna har under grundutbildningen och i samband med
antagningsprövningen rätt till samma förmåner som värnpliktiga har under
grundutbildningen enligt värnpliktslagen (1941:967).

Bestämmelser om rätt till ersättning för skada eller sjukdom som en
kvinna ådrar sig under tjänstgöring finns i lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell
skada m. m. Lag (1991:466).

Bemyndigande

9 § Regeringen får föreskriva att en bestämmelse i denna lag skall
tillämpas också på annan föreskriven utbildning som en kvinna genomgår
för att kunna få anställning vid försvarsmakten som officer.

Regeringen eller en myndighet som regeringen utser bemyndigas att
meddela ytterligare föreskrifter i frågor som behandlas i denna lag.