Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

SFS nr
1980:1030
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1796

Uppgifter

1 § Hyres- och arrendenämnderna har de uppgifter som anges i 1
och 4 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
Förordning (2007:1082).

2 § Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga
delar även för arrendenämnderna.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt inom vars
domkrets hyresnämndens kansliort är belägen.
Förordning (2007:1082).

3 § Bestämmelser om chef för hyresnämnd finns i 3 och 6 §§
lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Chefen för hyresnämnden ansvarar för verksamheten och ska se
till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de
förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.
Förordning (2010:1796).

4 § Domstolsverket ansvarar inför regeringen för att
hyresnämndens verksamhet redovisas på ett tillförlitligt och
rättvisande sätt. Domstolsverket har i övrigt de uppgifter och
det ansvar i förhållande till hyresnämnden som anges i 1 och
4 §§ förordningen (2007:1073) med instruktion för
Domstolsverket.

Chefen för hyresnämnden ska vid hyresnämnden genomföra den
interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för
enligt förordningen med instruktion för Domstolsverket.
Förordning (2007:1082).

Ledning

5 § I varje hyresnämnd finns ordförande och andra anställda.
Förordning (2010:1796).

Arbetsordning m.m.

6 § För varje hyresnämnd ska det finnas en arbetsordning. Denna
ska innehålla bestämmelser om grunderna för fördelningen av
arbetsuppgifterna och de övriga bestämmelser som behövs för
verksamheten i hyresnämnden.

En hyresnämnd får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller
i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden.

Domstolsverket meddelar allmänna råd om utformning av
arbetsordning. Förordning (2007:1082).

7 § Ärenden som inte är administrativa skall fördelas mellan de
organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.
Förordning (2005:1094).

8 § Har upphävts genom förordning (2005:1094).

9 § Fördelningen av ärenden skall ske genom lottning. Undantag
från kravet på lottning får göras

1. för ärenden av särskild art,

2. för ärenden från en viss del av verksamhetsområdet,

3. för att ärenden som har inbördes samband skall kunna
handläggas av samma organisatoriska enhet, och

4. för att uppnå en fördelning av ärenden mellan hyresråden som
tillgodoser kravet i 16 § och i övrigt framstår som rimlig.
Förordning (2005:1094).

10 § Chefen för hyresnämnden meddelar de riktlinjer som behövs
för tilllämpningen av arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

11 § Andra ledamöter än hyresråd tjänstgör i hyresnämnden i den
ordning som chefen för hyresnämnden beslutar efter samråd med
dem. Förordning (2005:1094).

12 § Till tjänstgöring som annan ledamot än ordförande bör i första hand
kallas ledamöter med kännedom om förhållandena på den ort, till vilken
ärendet närmast har anknytning.

13 § När det finns särskilda skäl för det, får chefen för
hyresnämnden förordna om tillfälliga avvikelser från vad som
har föreskrivits med stöd av 6 §. Förordning (2005:1094).

Handläggningen av ärenden om hyra m.m.

14 § För varje ärende skall det vid varje tidpunkt finnas ett
ansvarigt hyresråd.

Första stycket gäller inte ärenden som tingsnotarier eller
notariemeriterade beredningsjurister handlägger med stöd av
förordnanden enligt 15 a §. För sådana ärenden ansvarar den
förordnade.

Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av
arbetsordningen. Ansvarsfördelningen skall ordnas så att
ansvaret skall kunna utövas på ett effektivt sätt.
Förordning (2005:1094).

15 § Chefen för hyresnämnden får förordna den som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid
hyresnämnden eller vid en tingsrätt på samma ort som
hyresnämnden att på eget ansvar

1. svara för skriftväxling och begära in kompletteringar som
följer av föreskrifter i lagar och andra författningar,

2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden,
förordnanden och andra meddelanden,

3. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser,
kungörelser och uppgifter som hyresnämnden skall utfärda eller
avge i samband med beslut,

4. fullgöra hyresnämndens uppgifter i samband med delgivningar,

5. förordna tolk, och

6. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om
ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m., och om
ersättning till tolkar. Förordning (2005:1094).

15 a § Chefen för hyresnämnden får förordna en tingsnotarie
eller en notariemeriterad beredningsjurist som har tillräcklig
kunskap och erfarenhet att tjänstgöra som ordförande i
hyresnämnden. Ett sådant förordnande får avse sådana åtgärder
som avses i

1. 2 § andra stycket 1-3 lagen (1973:188) om arrendenämnder och
hyresnämnder, och

2. 2 § andra stycket 5 lagen om arrendenämnder och
hyresnämnder, dock endast sådana ärenden som avses i 1 § första
stycket 3 samma lag och 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken och
där prövningen är enkel.

Ett förordnande enligt första stycket får inte avse ärenden som
är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver
särskild erfarenhet. Förordning (2005:1094).

16 § Chefen för hyresnämnden bör delta när ett ärende avgörs, om det
finns särskilda skäl för det med hänsyn till ärendets beskaffenhet.

17 § Sådan ersättning som avses i 19 § andra stycket lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder skall stanna på statsverket.

Handläggningen av administrativa ärenden m.m.

18 § Administrativa ärenden avgörs av chefen för hyresnämnden.

Chefen för hyresnämnden får hänskjuta ärenden till plenum.
Förordning (2005:1094).

19 § Plenum består av chefen för hyresnämnden som ordförande samt
hyresråden.

20 § Chefen för hyresnämnden skall samråda med plenum innan han
eller hon avgör ärenden som avser

1. viktigare frågor om hyresnämndens organisation eller
arbetsformer, eller

2. arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

21 § Chefen för hyresnämnden får uppdra åt någon annan som är
anställd vid nämnden eller vid en tingsrätt eller vid
Rättshjälpsmyndigheten på samma ort som nämnden att i sitt
ställe avgöra administrativa ärenden som inte är av sådant slag
att de bör avgöras av chefen för hyresnämnden.
Förordning (2007:1082).

22 § I administrativa ärenden som handläggs i plenum efter att
ha hänskjutits dit av chefen för hyresnämnden är hyresnämnden
beslutför när hälften av de ledamöter som skall delta är
närvarande. Förordning (2005:1094).

23 § Administrativa ärenden som handläggs i plenum avgörs efter
föredragning, om inte chefen för hyresnämnden bestämmer något
annat. Sådana ärenden föredras av den som chefen för
hyresnämnden utser. Förordning (2005:1094).

24 § Beslut om indelningen av hyresråd på organisatoriska
enheter, om att ett visst ärende ska tilldelas en viss
organisatorisk enhet eller om fördelningen av ansvar för ett
visst ärende får inte överklagas.

Hyresnämndens beslut i fråga om vikariat för hyresråd får
överklagas hos Domarnämnden. Domarnämndens beslut i sådana
ärenden får inte överklagas.

Hyresnämndens beslut i andra administrativa ärenden får
överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt
föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat
anställningsärende får inte överklagas. Förordning (2008:422).

Anställningar m.m.

25 § Bestämmelser om utnämning av hyresråd tillika chef för
hyresnämnden i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga
hyresråd finns i 3 och 6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder.

Hyresnämnden ska anmäla till Domstolsverket när det finns en
ledig anställning som hyresråd som behöver tillsättas.
Förordning (2010:1796).

26 § Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara
minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av
regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om
ett hyresråd, i annat fall än som avses i 34 a §, ska anställas
för något annat än vikariatsändamål för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som hyresråd gäller inte 5 §
andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Förordning (2010:1796).

27 § Har upphävts genom förordning (1996:386).

28 § Andra anställningar beslutas av hyresnämnden.
Förordning (1996:386).

29 § Har upphävts genom förordning (1996:386).

30 § Andra ledamöter i hyresnämnden än hyresråd förordnas av
Domstolsverket för högst tre år.

Avgår en ledamot, förordnas en ny ledamot för återstoden av
tiden. Förordning (2005:1094).

31 § Hyresråd och andra anställda är skyldiga att, i den
utsträckning arbetsuppgifterna tillåter det, tjänstgöra vid en
tingsrätt på samma ort som hyresnämnden. När det gäller
hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö fattas beslut om
sådan tjänstgöring av hovrätten efter samråd med hyresnämnden.

När information om en anställning lämnas skall den innehålla en
uppgift om den skyldighet som avses i första stycket.
Förordning (2005:1094).

31 a § Har upphävts genom förordning (1994:921).

32 § Frågor om ledighet för att ha annan anställning som gäller
cheferna för hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö
prövas av Domstolsverket. Förordning (2005:1094).

32 a § har upphävts genom förordning (1996:386).

33 § har upphävts genom förordning (1994:921).

34 § Om ett hyresråd är ledigt skall ersättarbehovet i första
hand lösas genom omfördelning av arbetsuppgifter.

Som ersättare för ett hyresråd får den anlitas som är eller har
varit hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är
eller har varit ledamot eller fiskal i hovrätt eller kammarrätt
eller som under minst sex månader har utfört en hovrätts- eller
kammarrättsfiskals arbetsuppgifter.

Om det inte är möjligt att lösa ersättarbehovet på det sätt som
anges i första eller andra stycket får hyresnämnden anställa en
vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd.

Ett sådant vikariat får ges till den som är eller har varit
hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är
hovrättsassessor eller kammarrättsassessor eller som är
hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal som tjänstgjort minst
ett år i hovrätt eller kammarrätt. Förordning (2005:1094).

34 a § Vid tillfällig arbetsanhopning får hyresnämnden anställa
den som är eller har varit hyresråd, som är eller har varit
ordinarie domare, som är hovrättsassessor eller
kammarrättsassessor, som är eller har varit ledamot eller
fiskal i hovrätt eller kammarrätt eller som under minst sex
månader har utfört en hovrätts- eller kammarrättsfiskals
arbetsuppgifter att för enstaka, kortvariga perioder tjänstgöra
som ordförande i hyresnämnden. Förordning (2005:1094).

35 § Om en chef för en hyresnämnd är förhindrad att utöva sin
anställning och om någon ersättare eller vikarie inte har utsetts
eller anställts av regeringen eller hyresnämnden, skall hovrätten
förordna en ersättare. Förordning (1996:386).

36 § Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen
(1994:261) om fullmaktsanställning prövas av Domstolsverket.
När det gäller hyresråd som är chefer för en hyresnämnd prövar
Domstolsverket även i övrigt frågor om anställningens
upphörande. Domstolsverket utövar också myndighetens
befogenheter enligt 33 § andra stycket lagen (1982:80) om
anställningsskydd när bestämmelsen är tillämplig i förhållande
till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.
Förordning (2005:1094).

36 a § En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första
stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av
hyresnämnden när det gäller andra anställda än chefen för
hyresnämnden.

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen
(1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att
Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att
göra en sådan anmälan när det gäller chefen för hyresnämnden.
Förordning (2008:237).

Övriga bestämmelser

37 § Myndighetens befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar,
åtalsanmälan och avskedande utövas av Domstolsverket.
Förordning (1994:921).

38 § Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen (1994:260)
om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när
det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd.
Förordning (2008:422).

Undantag från myndighetsförordningen

39 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

2 § om myndighetens ledning,

4 § 1, 2, 4, och 5 om ledningens ansvar,

5 § om delegering,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, förutom när det gäller
administrativa ärenden,

20 § om föredragning,

21 § om myndighetens beslut, förutom när det gäller
administrativa ärenden,

22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:1082).

Övergångsbestämmelser

1984:967

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Bestämmelserna i 29 och 31 a §§ anställningsförordningen (1965:601)
om tjänstledighet utan särskilt beslut därom skall alltjämt tillämpas i
fråga om tjänsteföreningar till följd av anställningsbeslut före den 1
januari 1985.

1994:921

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Har upphävts genom förordning (2005:1094).

3. Har upphävts genom förordning (2005:1094).