Värnpliktsutbildningsförordning (1980:1035)

SFS nr
1980:1035
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:376

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning tillämpas i fråga om tjänstgöring enligt 27 § i
mom. värnpliktslagen (1941:967). Förordning (1981:913).

2 § Värnpliktsverket skall före december månad varje år till
regeringen lämna förslag om hur värnpliktiga vid inskrivningen för
de tre närmaste inskrivningsåren skall fördelas för grundutbildning
vid armén, flottan, kustartilleriet och flygvapnet samt till
utbildningsreserven.

Försvarsmakten skall i samband med sin anslagsframställning varje
år till regeringen lämna förslag på hur många värnpliktiga som bör
inkallas till grund- och repetitionsutbildning. Förordning (1994:376).

Grundutbildning

3 § En värnpliktig skall för grundutbildning tjänstgöra det antal dagar
som anges i tabellerna i bilagan till denna förordning. Undantag från
tabellerna får göras enligt andra stycket eller 4 eller 5 §. Antalet
dagar får dock inte understiga eller överstiga det antal som anges i
27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) för den värnpliktskategorin.

Försvarsmakten får föreskriva att värnpliktiga som har uttagits för
utbildning till vissa särskilda befattningar skall tjänstgöra längre
eller kortare tid än vad som anges i tabellerna. Föreskrifter med stöd
av första meningen skall meddelas i så god tid att de kan ligga till
grund för inskrivningen av berörda värnpliktiga. Förordning (1994:376).

4 § Om en värnpliktigs uttagning eller tillhörighet ändras under
grundutbildningen, skall han tjänstgöra det antal dagar som gäller för
grundutbildningen i den nya kategorin. Värnpliktsverket får dock efter
hörande av Försvarsmakten medge såväl längre som kortare
tjänstgöringstid, om det är angeläget att den värnpliktige avslutar
grundutbildningen samtidigt som övriga värnpliktiga inom den kategori
till vilken han har flyttats över.

Tiden för grundutbildningen får inte utan den värnpliktiges skriftliga
samtycke i något fall bli längre än den var före ändringen.
Förordning (1994:376).

5 § Försvarsmakten får avkorta grundutbildningen, om det
finns särskilda skäl. Avkortningen får avse högst fjorton dagar.

Försvarsmakten får dessutom avkorta grundutbildningen för
flottans värnpliktiga med ytterligare sexton dagar, om det krävs för
anpassningen mellan olika bemanningsgrupper. Förordning (1994:376).

6 § En värnpliktig skall inkallas till grundutbildning i sådan tid att
han kan påbörja den senast under det utbildningsår som inleds tredje
året efter inskrivningsåret. För en värnpliktig, som har tagits ut för
utbildning i en följd till en befattning för vilken krävs att han har
avslutat viss civil utbildning, gäller i stället att grundutbildningen
skall kunna påbörjas före utgången av sjätte året efter
inskrivningsåret. Förordning (1989:452).

7 § Försvarsmakten fastställer hur grundutbildningen skall
förläggas under året. Vad som sägs i 3 § andra stycket andra
meningen skall därvid gälla för Försvarsmakten.

Den närmare tidpunkten för in- och utryckning fastställs också av
Försvarsmakten. Förordning (1994:376).

8 § Grundutbildningen av värnpliktiga uttagna för
kompanibefälsutbildning i flottan eller flygvapnet eller för
utbildning till befattning som apotekare, läkare, tandläkare,
personalvårdsassistent, fältpräst eller systemtekniker får enligt
Försvarsmaktens bestämmande genomföras i omgångar.
Förordning (1994:376).

Krigsförbandsövningar

9 § I 27 § 1 mom. B. värnpliktslagen (1941:967) föreskrivs det högsta
antal krigsförbandsövningar som en värnpliktig är skyldig att fullgöra
och hur många dagar som en krigsförbandsövning högst får omfatta.

Krigsförbandsövningarna fördelas så jämnt som möjligt över
värnpliktstiden. Värnpliktiga i flygförartjänst kan dock åläggas att
fullgöra två eller flera krigsförbandsövningar i en följd. Förordning
(1986:763).

10 § För en värnpliktig som fullgör en krigsförbandsövning i ett förband
som är sammansatt av personal från olika försvarsgrenar skall
krigsförbandsövningen ha den längd som gäller för den försvarsgren som
ansvarar för förbandets mobilisering.

11 § En värnpliktig skall fullgöra krigsförbandsövningarna i det förband
där han är eller avses bli krigsplacerad, om inte annat följer av 12-14
eller 17 §.

12 § Om det är väsentlig personalbrist i ett förband som skall genomföra
en krigsförbandsövning, får värnpliktiga som är krigsplacerade vid andra
förband tas i anspråk för övningen, om dessa förband inte skall
genomföra någon krigsförbandsövning under kalenderåret. Även en
värnpliktig som har meddelats uppskov får tas i anspråk, om det är
oundgängligen nödvändigt för att förbandet skall kunna genomföra
krigsförbandsövningen. En värnpliktig som har uppskov för att han är
eller avses bli placerad i civilförsvarets regionala enheter får dock
inte tas i anspråk.

13 § En värnpliktig som vid inskrivningen har tagits ut för utbildning
till expeditionsbiträde, programmerare, hålkortsoperatör, dataoperatör,
fjärrskriftsman, utbildningsbiträde, kryptobiträde eller till
motorredskapsförare eller bandvagnsförare i räddningstjänst eller
hjälpmekaniker vid Norrbottens arméflygbataljon eller Östgöta
arméflygbataljon får åläggas att fullgöra en eller flera
krigsförbandsövningar i direkt anslutning till grundutbildningen. Om det
är möjligt skall utbildningen förläggas till sådan tid som är lämplig
med hänsyn till den värnpliktiges civila studier. Förordning (1989:452).

14 § Sådana värnpliktiga vid flottan som är krigsplacerade i
befattningar på hjälpfartyg får fullgöra krigsförbandsövningarna på
stamstridsfartyg.

15 § För sådana värnpliktiga vid flottan som är krigsplacerade som
dykare eller på ubåt får varje krigsförbandsövning delas upp i två
delövningar med mindre än ett år mellan varje delövning.

Den första delövningen, som får omfatta högst fem dagar, skall avse
särskild undersökning vid en undersökningscentral. Om den värnpliktige
inte inom ett år har inkallats till den andra delövningen, skall han
anses ha fullgjort hela krigsförbandsövningen.

16 § För värnpliktiga vid flygvapnet som är krigsplacerade vid
luftbevakningskompanier får två dagar av krigsförbandsövningen användas
för utbildning vid en senare tidpunkt. Om den värnpliktige inte har
ålagts sådan utbildning innan han börjar nästa krigsförbandsövning,
särskilda övning eller mobiliseringsövning, skall han anses ha fullgjort
hela krigsförbandsövningen.

17 § Värnpliktiga i bevaknings- eller depåtjänst kan åläggas att i
direkt anslutning till grundutbildningen fullgöra högst fyra eller, vid
flottan, högst två krigsförbandsövningar. Om den värnpliktige har fått
ändrad uttagning till bevaknings- eller depåtjänst under
grundutbildningen, och den sammanlagda tjänstgöringstiden därigenom blir
längre än den tjänstgöringstid som ålåg honom före ändringen, får sådant
åläggande dock inte ske utan den värnpliktiges skriftliga samtycke.
Förordning (1990:184).

18 § En värnpliktig i handräckningstjänst får efter utgången av det år
då han fyller 34 år åläggas att fullgöra krigsförbandsövningar bara i
den enhet vid vilken han är krigsplacerad.

19 § Krigsförbandsövningar får inte genomföras under juli månad i andra
fall än när krigsförbandsövningarna genomförs i direkt anslutning till
grundutbildningen.

Särskilda övningar

20 § I 27 § 1 mom. C. värnpliktslagen (1941:967) föreskrivs det högsta
antalet särskilda övningar som en värnpliktig är skyldig att fullgöra
och hur många dagar som en särskild övning högst får omfatta.
Värnpliktiga i flygförartjänst kan åläggas att fullgöra två eller flera
särskilda övningar i en följd eller att fullgöra en eller flera
särskilda övningar i direkt anslutning till en krigsförbandsövning.
Förordning (1986:763).

21 § För en värnpliktig som fullgör en särskild övning i ett förband som
är sammansatt av personal från olika försvarsgrenar skall den särskilda
övningen ha den längd som gäller för den försvarsgren som ansvarar för
förbandets mobilisering.

22 § En värnpliktig skall fullgöra särskilda övningar i det förband där
han är eller avses bli krigsplacerad.

23 § Vid armén får till särskilda övningar inkallas

1. värnpliktiga i befattningar för plutonseller kompanibefäl,

2. värnpliktiga i befattningar för meniga och gruppbefäl vid staber inom
fördelningar, brigader och artilleriregementen med stabs- och
sambandsförband, vid stridsvagnsförband och motsvarande pansarförband,
vid bandkanon- och luftvärnsrobotförband samt vid de särskilda
sambandsförband som Försvarsmakten bestämmer. Förordning (1994:376).

24 § Vid flottan får till särskilda övningar inkallas

1. värnpliktiga i befattningar för plutons- eller kompanibefäl,

2. värnpliktiga i befattningar för meniga och gruppbefäl vid staber inom
marinkommandon, kustartilleriförsvar och marint bevakningsområde med
stabskompanier, kustradiostationer, signalspanings-, kustbevak nings-,
bas- och underhållsförband. Förordning (1990:537).

25 § Vid kustartilleriet får till särskilda övningar inkallas

1. värnpliktiga i befattningar för plutons- och kompanibefäl,

2. värnpliktiga i befattningar för meniga och gruppbefäl vid staber inom
kustartilleriförsvar, brigader och grupper med stabs- och
sambandsförband samt vid signalspaningsförband.

26 § Vid flygvapnet får till särskilda övningar inkallas

1. värnpliktiga i befattningar för plutonsoch kompanibefäl,

2. värnpliktiga i befattningar för gruppbefäl vid stridslednings-,
luftbevaknings-, bas och sambandsförband.

27 § Om en särskild övning vid flygvapnet har delats upp i två
delövningar och den värnpliktige har deltagit i en av dessa och därefter
har fullgjort en krigsförbandsövning eller en mobiliseringsövning, skall
han anses ha fullgjort hela den särskilda övningen.

28 § En värnpliktig vid flottan som efter grundutbildningens slut förs
över till armén, kustartilleriet eller flygvapnet är inte skyldig att
fullgöra särskilda övningar, om han inte har utbildats till plutons
eller kompanibefäl.

Fackövningar och särskilda fackövningar

29 § Om en värnpliktig behöver särskild utbildning för sin befattning
eller för omskolning till ny befattning och den utbildningen inte kan
meddelas under en krigsförbandsövning eller en särskild övning, får den
värnpliktige åläggas att fullgöra en fackövning i stället för
krigsförbandsövningen och en särskild fackövning i stället för den
särskilda övningen.

Mobiliseringsövningar

30 § I 27 § 1 mom. C värnpliktslagen (1941:967) föreskrivs hur många
mobiliseringsövningar som en värnpliktig är skyldig att fullgöra och hur
många dagar som sammanlagt får användas för sådana övningar.

31 § Mobiliseringsövningarna genomförs som mobiliseringsgenomgångar
eller mönstringsövningar.

32 § Till mobiliseringsgenomgångar får inkallas värnpliktiga i
befattningar för kompanichefer eller motsvarande och
kompanikvartermästare eller motsvarande samt värnpliktiga som har
uppgifter som mobiliseringsförberedare, ersättare för sådana,
mottagningsförrättare och ersättare för sådana. En värnpliktig får inte
åläggas att fullgöra en mobiliseringsgenomgång under samma kalenderår
som han fullgör annan repetitionsutbildning, om inte särskilda skäl
föreligger.

Mobiliseringsgenomgången får ha en längd av högst 48 timmar.

33 § Till mönstringsövningar får inkallas värnpliktiga som är
krigsplacerade vid förband med en mobiliseringstid som är avsevärt
kortare än för huvuddelen av försvarsmaktens förband.

Mönstringsövningen får ha en längd av högst 48 timmar.

Övriga bestämmelser

34 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas
av Försvarsmakten efter hörande av Värnpliktsverket.
Förordning (1994:376).

Övergångsbestämmelser

1983:70

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. För pansarskyttesoldater, som tjänstgör vid
förordningens ikraftträdande eller som skall utbildas under
utbildningsåret 1983/84, gäller äldre bestämmelser.

1984:94

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

För värnpliktiga som tjänstgör vid förordningens ikraftträdande gäller
17 § och tabell 1 i bilagan i dess äldre lydelse.

1986:232

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.
För värnpliktiga, som har påbörjat grundutbildningen före förordningens
ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.

1989:623

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. För värnpliktig, som
påbörjat grundutbildningen före förordningens ikraftträdande, gäller
äldre bestämmelser.

1990:184

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser
gäller för värnpliktiga som påbörjat grundutbildningen före
förordningens ikraftträdande.

*/k/ Bilaga */-k/

Tabell 1. Armén

Utbildning till befattning för: Antal dagar

menig G och F 227
menig E
a) i mobiliserings- och förplägnadsförband 270
b) övriga 297
gruppbefäl 297
plutonsbefäl 360
kompanibefäl 450

Förordning (1992:532).

Tabell 2. Flottan

Utbildning till befattning för: Antal dagar

menig G 421

menig E 524

menig F och gruppbefäl

a) med inryckning direkt
till kustflottans förband 370

b) med inryckning direkt
till helikopterförband 345

c) övriga 454

plutonsbefäl

a) värnpliktiga med sjökaptens-
eller sjöingenjörsexamen 454

b) övriga 524

kompanibefäl 614

Förordning (1990:183).

Tabell 3. Kustartilleriet

Utbildning till befattning för: Antal dagar

menig G och F 250

menig E

a) i kustjägarförband 300

b) övriga 410

gruppbefäl 300

plutonsbefäl 430

kompanibefäl 520

Förordning (1990:184).

Tabell 4. Flygvapnet

Utbildning till befattning för: Antal dagar

menig F 235
menig E 332
gruppbefäl
a) sjukvårdare, underrättelsebiträde
eller slygbasjägare 290
b) övriga 332
plutonsbefäl 346
kompanibefäl 436

Förordning (1992:947).

Tabell 5. Värnpliktiga uttagna för utbildning till vissa särskilda
befattningar

Utbildning till befattning för: Antal dagar

Apotekare 120

Läkare 120

Tandläkare 120

Personalvårdsassistent 345

Fältpräst 345

Radar-, instrument-, pjäs-, maskin- och
robottekniker vid armén 345

Systemtekniker vid flygvapnet 364

Meteorolog vid flygvapnet 347

Tolk och förhörsledare 370

Förordning (1993:533).

Tabell 6. Värnpliktiga i bevaknings- eller depåtjänst

Försvarsgren Antal dagar

Armén 230

Marinen

Flottan 245

Kustartilleriet 240

Flygvapnet 245

Förordning (1990:184).

Övergångsbestämmelser

1992:532

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande för den som påbörjat tjänstgöringen före
förordningens ikraftträdande.

1992:947

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992. För den som har
påbörjat tjänstgöringen före den 1 juli 1992 gäller dock tabell 4 i
bilagan till värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) i dess
lydelse före den 1 juli 1992.