Förordning (1980:1128) om slakt av husdjur

SFS nr
1980:1128
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1980-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:539
Upphävd
1988-07-01

1 § Lantbruksstyrelsen får efter samråd med statens livsmedelsverk
meddela närmare föreskrifter om vård och behandling av husdjur i
samband med slakt och om bedövning av sådana djur vid slakt.

2 § Vid slakt av renar skall djuren bedövas med slaktpistol eller
annan liknande slaktapparat. Vid slakt av renar som en renägare utför
eller låter utföra för det egna hushållets behov och som inte sker i
samband med kontrollslakt får bedövningen dock ske genom nackstick med
kniv.

Redskap och vapen som avses i första stycket skall vara av den typ som
lantbruksstyrelsen har godkänt.

Förvildade renar och strövrenar får nedläggas med skott från kulvapen.