Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland

SFS nr
1980:1131
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1980-12-11

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Nya Zeeland
undertecknade den 21 februari 1979 skall lända till efterrättelse för
Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna
förordning.

Bilaga 1 är inte med här.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade
till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 2 är inte med här.