Förordning (1980:116) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet

SFS nr
1980:116
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1980-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1435
Upphävd
1992-01-01

1 § Denna förordning gäller för den som den 1 juli 1980 övergår från
sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp, som har
anordnats enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966:368), till
anställning med pensionsrätt enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR.

2 § Bestämmelserna i 3 § 1 mom. SPR om högsta levnadsålder skall inte
gälla den som vid övergången blir innehavare av anställning hänförd
till pensioneringsperiod I eller II och som därvid inte fyllt 65 år.

3 § För den som vid övergången blir innehavare av anställning hänförd
till pensioneringsperiod I och som därvid fyllt 55 år skall
pensioneringsperiodens övre gräns i sådan anställning infalla vid
utgången av den månad varunder han fyller 65 år.

4 § För den som vid övergången fullgjort pensionsbevarande
anställningstid och intjänat minst tre STP-år enligt avtalet om
särskild tilläggspension (STP) skall, om han är född under perioden
1915-1922, egenpension bestämmas enligt följande särskilda grunder om
pensionens bruttobelopp härigenom blir större.

1. Vid beräkning av tjänstår skall endast tid efter den 31 december
1964 beaktas.

2. Det antal tjänstår som erfordras för hel pension skall utgöra det
antal arbetstagaren äger tillgodoräkna, dock minst det antal som anges
i följande tabell/n1/.

//n1// Tabellen är ej med här.//

Övergångsbestämmelser

1991:1435

Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991.
Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter
den som har en sådan rätt.