Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

SFS nr
1980:12
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:563
Upphävd
1992-07-01

1 § För den hälso- och sjukvård som en landstingskommun och en kommun
som inte tillhör landsting ombesörjer enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) skall det finnas en eller flera förtroende
nämnder med uppgift att främja kontakterna mellan patienterna och
hälso- och sjukvårdspersonalen samt att åt patienterna förmedla den
hjälp som förhållandena påkallar.

Landstingen eller kommunen får tillsätta särskild förtroende
nämnd eller uppdra åt någon annan nämnd att vara förtroendenämnd. När
flera förtroendenämnder finns, skall varje nämnd fullgöra de uppgifter
som sägs i första stycket för en viss del av landstingen eller
kommunen eller för en viss vårdinrättning. Lag (1991:1666).

2 § För en särskild förtroendenämnd gäller vad som är föreskrivet om
nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1666).

3 § har upphävts genom lag (1980:990).