Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser

SFS nr
1980:122
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1980-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:527
Upphävd
1989-07-01

Regeringen föreskriver att de myndigheter som anges i bilaga till denna
förordning skall vara riksmätplatser enligt lagen (1974:897) om
riksmätplatser m.m. för de storheter som anges i bilagan.

Övergångsbestämmelser

1989:527

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen
(1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m. och
förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser skall upphöra
att gälla.

2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller
frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1107) om
riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m. intill dess statens
mät- och provstyrelse har beslutat om ackreditering enligt den nya
lagen.

Bilagan är inte med här.