Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen

SFS nr
1980:123
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-04-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1212

1 § Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen och
säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar som
Försvarsmakten genomför tillsammans med andra myndigheter.

Därvid har militärpolisen till uppgift särskilt att

1. förebygga brott samt hindra att ordningen och säkerheten störs
genom brott eller på annat sätt,

2. avslöja brott samt vidta de åtgärder som behövs, när ordningen
och säkerheten störs på annat sätt än genom brott,

3. i övrigt lämna personal som tjänstgör inom Försvarsmakten
upplysningar och annan hjälp. Förordning (1994:392).

2 § Militärpolistjänsten fullgörs som ordningstjänst, utredningstjänst
och säkerhetstjänst. I ordningstjänsten ingår trafiktjänst.

3 § Har upphävts genom förordning (1994:392).

4 § Militärpolisen omfattar militär personal som har
utbildats för polistjänst vid Försvarsmakten och anställda
vid Polismyndigheten som enligt särskilda föreskrifter ställs
till Försvarsmaktens förfogande. Förordning (2014:1212).

5 § Militärpolisen ska samarbeta med Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen i den utsträckning som det behövs.

Chefen för en avdelning ur militärpolisen ska samråda med
Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen när det finns
skäl för det. Förordning (2014:1212).

6 § Chefen för en avdelning ur militärpolisen får av myndigheter
begära de upplysningar och det biträde som behövs för
militärpolisens verksamhet och som myndigheterna kan lämna.

Den som tjänstgör inom Försvarsmakten eller deltar i sådana
övningar som sägs i 1 § är skyldig att lämna upplysningar till en
militärpolisman och även i övrigt biträda denne i hans verksamhet.
Förordning (1994:392).

7 § Om inte särskilda omständigheter hindrar det, ska
Polismyndigheten på begäran av Försvarsmakten ge
militärpolisen möjlighet att i utbildningssyfte medverka vid
trafikövervakning. Förordning (2014:1212).

8 § När en militärpolisman fullgör polisuppgifter, ska han
eller hon, om inte annat föranleds av uppgifterna, till
uniformen bära en armbindel eller ett motsvarande tecken som
tydligt anger hans eller hennes befattning som
militärpolisman. Han eller hon ska också medföra en
legitimationshandling som visar att han eller hon är
militärpolisman. Förordning (2014:1212).

9 § En disciplinansvarig är på begäran av en militärpolisman
skyldig att uppge sitt namn, sitt personnummer, sin
tjänstegrad och det förband eller motsvarande som han eller
hon tjänstgör vid. Förordning (2014:1212).

10 § En order till en militärpolisman i fråga om polistjänsten får ges
endast av den under vilken militärpolismannen lyder i denna tjänst.

11 § En militärpolisman är, då han eller hon fullgör
uppgifter enligt 1 §, att anse som polisman. Det som är
föreskrivet om polismän gäller därför i tilllämpliga delar
också för militärpolismän som fullgör sådana uppgifter.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns bestämmelser om
förordnande av en militärpolisman som trafikpost.

Vid tillämpning av 41 och 47 §§ lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. är en
militärpolisman att anse som förman i förhållande till varje
disciplinansvarig som tjänstgör i Försvarsmakten.
Förordning (2014:1212).

12 § Närmare bestämmelser om militärpolistjänsten meddelas av
Försvarsmakten. Förordning (1994:392).