Containerlag (1980:152)

SFS nr
1980:152
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-04-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1557

1 § Denna lag har till syfte att säkerställa efterlevnaden av 1972
års
internationella konvention om säkra containrar.

Lagen gäller containrar som används i internationell trafik och som
inte är särskilt konstruerade för lufttransporter.

Med internationell trafik avses, om inte annat anges i lagen,
transporter som utförs till eller från Sverige eller i transittrafik
genom Sverige.

2 § Med container avses en transportanordning som är

1. tillräckligt motståndskraftig för att medge upprepad användning,

2. konstruerad för att underlätta godstransporter med ett eller flera
transportsätt utan att godset lastas om,

3. konstruerad för att lätt kunna förankras och hanteras och för de
ändamålen försedd med en särskild anordning av öppningar och ytor, som
är placerad på containerns över- eller undersida för att möjliggöra
hantering, stapling eller förankring (hörnbeslag), samt

4. så stor att den yta som omfattas av de fyra yttre bottenhörnen är
antingen minst 14 m/n2/ (150 kvadratfot) eller, om containern är
försedd med övre hörnbeslag, minst 7 m/n2/ (75 kvadratfot).

3 § Containrar skall provas och godkännas i säkerhetshänseende enligt
de föreskrifter som beslutas av regeringen eller den myndighet som
regeringen utser.

4 § Om en container har godkänts och försetts med säkerhetsskylt i ett
annat land enligt säkerhetskonventionen, skall godkännandet gälla även
här i landet.

5 § Ägaren av en container skall hålla containern i säkert skick. Han
skall kontrollera den enligt föreskrifter som beslutas av regeringen
eller den myndighet som regeringen utser (egenkontroll).

Dessa skyldigheter gäller även när containern används vid transporter
utanför Sverige mellan platser som är belägna i skilda länder, om
ägaren har sitt hemvist eller huvudkontor i Sverige.

Ägaren får genom ett skriftligt avtal överlåta sina skyldigheter på
den som i ägarens ställe har rätt att förfoga över containern.

6 § En container får användas endast om den är godkänd och försedd med
giltig säkerhetsskylt samt har genomgått egenkontroll inom föreskriven
tid.

En container, som inte har genomgått egenkontroll inom föreskriven
tid, men som i övrigt är i säkert skick, får dock efter särskilt
medgivande användas för att slutföra en pågående transport.

7 § En container, som är i sådant skick att det klart framgår att den
utgör en uppenbar säkerhetsrisk, får inte användas förrän den har
återställts i säkert skick.

8 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som
beslutas med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen
utser. Denna myndighet får begära de upplysningar, handlingar och prov
samt påkalla de undersökningar som behövs för tillsynen. Ett uttaget
prov berättigar inte till någon ersättning.

9 § Tullverket skall kontrollera efterlevnaden av 6 och 7 §§
och får i samband därmed meddela de förbud som behövs för att trygga
efterlevnaden av nämnda paragrafer samt besluta om medgivanden enligt
6 § andra stycket.

Även annan myndighet som regeringen utser får efter samråd med
Tullverket meddela sådana förbud och besluta sådana medgivanden.
Lag (1999:408).

9 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2010:1557).

10 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen
bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 9 §.

11 § Om överklagande av beslut som avses i 9 § föreskrivs särskilt. En
central förvaltningsmyndighets beslut enligt 9 § får inte överklagas.