Skatteregisterlag (1980:343)

SFS nr
1980:343
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1980-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:181
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:326

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp
av automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister
för hela riket och ett regionalt skatteregister för varje
region.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter
beträffande fysiska och juridiska personer,

2. revisions- och annan kontrollverksamhet,

3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande
av pensionsgrundande inkomst,

4. redovisning, bestämmande och betalning av skatt enligt
skattebetalningslagen (1997:483), mervärdesskattelagen
(1994:200), lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av
socialavgifter och lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Registren skall dessutom användas för

1. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
lagen (1995:1623) om skattereduktion för
riskkapitalinvesteringar, lagen (1996:725) om skattereduktion
för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen
(1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall
vid 1997-2001 års taxeringar och lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele-
och datakommunikation,

3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.,

4. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar
enligt ärvdabalken.

Det centrala skatteregistret skall också användas för andra
utredningar i kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än
som avses i tredje stycket och för Riksskatteverkets tillsyn
enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl. Lag (2001:326).

1 a § har upphävts genom lag (1996:1235).

2 § Med beskattning avses i denna lag fastställande av underlag
för bestämmande av skatt, redovisning, bestämmande och
betalning av skatt samt bestämmande av pensionsgrundande
inkomst. Lag (1997:523).

3 § Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

1. skatt, avgift och ränta som omfattas av 1 kap. 1 §
skattebetalningslagen (1997:483),

2. mervärdesskatt, annan skatt eller avgift för vilken
Riksskatteverket är beskattningsmyndighet och fordonsskatt,

3. särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

4. skattetillägg samt förseningsavgift,

5. ränta och avgift som utgår i samband med indrivning av skatt
eller avgift enligt 1-4. Lag (2000:471).

4 § Riksskatteverket förfogar över det centrala skatteregistret.
Skattemyndigheten i regionen förfogar över det centrala skatteregistret
såvitt gäller uppgifter som hänför sig till länet samt över det
regionala registret för länet. Lag (1998:348).

Det centrala skatteregistrets innehåll

Innehåll

5 § För fysisk person som är folkbokförd i riket skall i det
centrala skatteregistret anges

1. personnummer, namn, adress, civilstånd, datum för
civilståndsändring och folkbokföringsförhållanden,

2. registrering enligt skattebetalningslagen (1997:483),
särskilt registrerings- och redovisningsnummer,
organisationsnummer och firma,

4. registrering i sjömansregistret, tillhörighet till svenska
kyrkan,

5. nationalitet, personnummer för hos personen folkbokförda
barn under 18 år, antal hemmavarande barn som inte har uppnått
16 eller 18 års ålder, personnummer för make och person som
likställs med make vid beskattningen,

6. slag av pensionsförmån som personen är berättigad till
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, i den mån det
behövs för att debitera socialförsäkringsavgift,

7. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas.

För person som inte har uppnått 18 års ålder skall också anges
personnummer för den hos vilken personen är folkbokförd.

För person som inte har uppnått 15 års ålder skall införas
endast uppgift om personnummer, namn och adress samt
personnummer för den hos vilken personen är folkbokförd, om
inte ytterligare uppgift som avses i första stycket behövs för
beskattning.

För person som ej är folkbokförd här i riket skall uppgifter
enligt första, andra eller tredje stycket införas i den mån det
behövs för beskattning här i riket. Vad som sägs om
personnummer skall dock i stället gälla samordningsnummer
enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481). Lag (1999:1053).

6 § För juridisk person och för enkelt bolag, partrederi och
utländskt företags filial i Sverige skall i det centrala
skatteregistret anges

1. organisationsnummer med tidpunkt för registrering och
avregistrering i registret, namn, firma, adress och juridisk
form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer
sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 2 kap. 2 §
skattebetalningslagen (1997:483),

2. registrering enligt skattebetalningslagen, särskilt
registrerings- och redovisningsnummer.

För dödsbo skall även hemortskommun, den avlidnes personnummer
och dagen för dödsfallet anges. Lag (1999:1248).

7 § För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter
som anges i 5 och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla
följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag,
företag som enligt 57 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skall behandlas som fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och
dotterföretag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter, uppgift om
företagsledare i dessa företag samt uppgift om delägare i
enkelt bolag och partrederi.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt besök eller
annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen
(1990:324) eller 14 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).
För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod,
skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av
skatt eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt
uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt,
uppgift om innehav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter
om beslut om återkallelse av F-skattsedel med angivande av
skälen för beslutet, uppgifter som behövs för att bestämma
skatt enligt skattebetalningslagen, lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912)
om nedsättning av socialavgifter, mervärdesskattelagen
(1994:200) och lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt samt
uppgifter om redovisning, inbetalning och återbetalning av
sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om
beskattning.

5. Uppgift om ansökan om anstånd med att lämna deklaration,
uppgift om beslut om anstånd med att lämna deklaration och med
att betala skatt, dock ej skälen för ansökningarna eller
besluten, samt uppgift om att laga förfall föreligger för
underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för
beskattningen.

7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration,
särskild självdeklaration enligt 2 kap. 10 § första stycket
punkterna 2-4 och andra stycket lagen om självdeklaration och
kontrolluppgifter samt uppgifter som skall lämnas enligt 2 kap.
25 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för
beslutet och uppgift om utmätning enligt 18 kap. 9 §
skattebetalningslagen.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos
kronofogdemyndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om
att en person ålagts betalningsskyldighet i egenskap av
bolagsman eller företrädare för en juridisk person, uppgift om
beslut om skuldsanering, ackord, likvidation eller konkurs samt
uppgift om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.

11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för
skattsedelsförsändelse samt namn, adress och telefonnummer för
ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om
självdeklaration och kontrolluppgifter skall lämnas utan
föreläggande samt från sådan särskild uppgift som avses i 2
kap. 19 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, basvärde, delvärde,
taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av
fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs eller
innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera
ägare och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig
fastighetsskatt samt uppgift som behövs för värdering av bostad
på fastighet.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision
samt beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt
uppgift om tid för planerat besök eller annat sammanträffande
enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen eller 14 kap. 6 §
skattebetalningslagen.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är
näringsidkare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller
postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto, datum
för fullmakten samt kontots nummer och typ.

16. Uppgift om antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit
sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen.

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.

18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan
beräkning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning
och belopp som under beskattningsåret stått till förfogande för
levnadskostnader.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon
samt om fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell
samt tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen
(1998:492) om biluthyrning.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för
fackföreningsavgift, uppgifter enligt 6 § första och andra
styckena lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus, uppgifter enligt 7 § lagen
(1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar,
uppgifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1996:725)
om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på
bostadshus för bestämmande av skattereduktion enligt nämnda
lagar samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion,
uppgifter för bestämmande av skattereduktion enligt lagen
(1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall
vid 1997 – 2001 års taxeringar samt uppgift om beslut om sådan
skattereduktion, uppgifter enligt 12 § första stycket lagen
(2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar för tele- och datakommunikation samt uppgift om
beslut om sådan skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av
bosättningsland.

22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som
avses i 2 kap. 16 § sista stycket lagen om självdeklaration och
kontrolluppgifter, totalt respektive i Sverige,
koncernomsättning och koncernbalansomslutning för
koncernmoderföretag.

23. Uppgift om beteckning på ersättningsbostad som avses i 47
kap. 5 § inkomstskattelagen, uppskovsavdragets storlek, belopp
som enligt 47 kap. 11 § nämnda lag skall minska
anskaffningsutgiften samt, om ersättningsbostaden utgörs av
bostad som avses i 47 kap. 5 § andra stycket nämnda lag,
föreningens eller bolagets organisationsnummer och namn.

24. Uppgift som skall lämnas enligt 10 kap. 17 § första stycket
5 och andra stycket samt 33 § skattebetalningslagen.

25. Uppgifter från aktiebolagsregistret om styrelseledamöter,
verkställande direktör, firmatecknare och revisor, om att
styrelsen inte är fulltalig eller att årsredovisning inte har
lämnats i tid, om företagsrekonstruktion och fusion samt
uppgifter från handels- och föreningsregistret om
firmatecknare, revisor och företagsrekonstruktion.

26. Uppgifter från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd
enligt alkohollagen (1994:1738) och om omsättning enligt
restaurangrapport.

27. Uppgifter från länsarbetsnämnder om beslut om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt utbetalat belopp och
datum för utbetalningen.

28. Uppgifter från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid
import, exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt
de tidsperioder som uppgifterna avser samt uppgifter från
verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra
stycket mervärdesskattelagen.

29. Uppgifter från Riksförsäkringsverket om försäkring mot
kostnader för sjuklön såvitt avser arbetsgivarens
organisations- eller personnummer, beräknad lönesumma, datum då
försäkringen börjat gälla och datum för förändring av
lönesumma, om sjukpenninggrundande inkomst av annat
förvärvsarbete såvitt avser den försäkrades personnummer och
datum för inkomstanmälan samt om utsänd person såvitt avser
uppgifter från intyg om tillämplig lagstiftning och intyg om
utsändning.

30. Uppgift om att en näringsidkare ingår i en sådan
mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §
mervärdesskattelagen.

31. Uppgift om uppskovsbelopp vid andelsbyte enligt 49 kap.
inkomstskattelagen, namn och organisationsnummer på det
överlåtna företaget, antal andelar som lämnats som ersättning
vid andelsbytet samt namn och organisationsnummer på det
köpande företaget samt de övriga uppgifter som behövs för
beskattning av uppskovsbelopp.

32. Uppgift om uppskovsbelopp vid koncerninterna
andelsavyttringar enligt 25 kap. 6-27 §§ inkomstskattelagen,
namn och organisationsnummer på det överlåtna företaget,
antalet överlåtna andelar samt de övriga uppgifter som behövs
för beskattning av vinsten.

33. Uppgift om avgiftsskyldighet till annat registrerat
trossamfund än Svenska kyrkan och uppgift om tillhörighet till
icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan.

34. Uppgifter om bouppteckning eller dödsboanmälan,
dödsbodelägare, tillgångar och skulder samt övriga uppgifter
som behövs i verksamheten med bouppteckningar och
dödsboanmälningar enligt ärvdabalken. Lag (2001:326).

8 § har upphävts genom lag (1994:1905).

9 § Uppgifter som avses i 7 § får tas in i registret endast i den
utsträckning som föreskrivs av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva mindre avvikelser från bestämmelserna
om registerinnehåll. Lag (1994:1905).

Terminalåtkomst

10 § Terminalåtkomst till uppgifter i det centrala
skatteregistret får finnas endast för de ändamål som anges i
1 § och i den utsträckning i övrigt som anges i andra – femte
styckena.

Skattemyndigheten i regionen får ha terminalåtkomst till
uppgifter som avses i 5 och 6 §§, 7 § 1 – 6, 7, dock endast i
fråga om uppgifter som skall lämnas enligt 2 kap. 19 § lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, 8, 9, 13-
15, 17, 22, 25 och 34 samt de uppgifter därutöver som behövs
för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.
Skattemyndigheten får ha terminalåtkomst också till övriga
uppgifter som avses i 7 § om de, för pågående eller annat
beskattningsår, hänför sig till regionen eller avser
skattskyldig som beskattas i regionen. Vidare får
skattemyndigheten ha terminalåtkomst till uppgifter som behövs
inför och vid revision i den utsträckning regeringen
föreskriver.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som
avses i 5-7 §§.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till uppgifter
enligt 5 och 6 §§ samt 7 § 1, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i
den region där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder
får vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt
7 § 7, 8, 12, 13 och 24. Terminalåtkomsten får avse den som är
registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make
till gäldenären eller annan som sambeskattas med gäldenären. I
fråga om uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåtkomsten avse
också den som är delägare i fåmansföretag där någon som avses i
tredje meningen är delägare.

Av rådets förordning (EEG) nr 218/92 framgår att behörig
myndighet i ett annat EU-land får ha terminalåtkomst till
uppgifter rörande mervärdesskatt. Lag (2001:326).

10 a § har upphävts genom lag (1996:1235).

De regionala skatteregistren

Innehåll

11 § Ett regionalt skatteregister får innehålla följande uppgifter som
hänför sig till regionen:

1. uppgift om fysisk eller juridisk persons identitet,

2. uppgift om taxeringsår, beskattningsår, inkomstår och
redovisningsperiod,

3. uppgift om ärendebeteckning, ärendemening och
ärendesamband,

4. uppgift om beteckning på handling samt i förekommande fall
uppgift om att en handling i ett ärende inte finns i registret,

5. uppgift om att ärendet omprövats eller överklagats samt
domstols beslut,

6. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för
handläggningen av ärendet.

Registret får också innehålla handling som kommit in eller
upprättats i ett ärende som hänför sig till regionen. En sådan handling
får innehålla uppgift som avses i 4 § eller 6 § andra stycket
datalagen (1973:289) endast om en enskild har lämnat uppgiften
eller om den behövs för handläggningen av ärendet. Lag (1998:348).

Terminalåtkomst

12 § Terminalåtkomst till ett regionalt register får finnas endast för
de ändamål som anges i 1 § och endast i den utsträckning som anges
i andra och tredje styckena.

Riksskatteverket och skattemyndigheten i regionen får ha
terminalåtkomst till de uppgifter som avses i 11 § första stycket.

Det skattekontor som skall handlägga ett ärende får ha
terminalåtkomst till handling som avses i 11 § andra stycket. Ett
skattekontor får också ha terminalåtkomst till handling som finns i
ett ärende vid ett annat skattekontor om det behövs för
handläggningen av ett ärende.

Regeringen får föreskriva att Riksskatteverket eller
skattemyndighet i annat fall än som avses i tredje stycket får ha
terminalåtkomst till handling som avses i 11 § andra stycket.
Lag (1998:348).

Sökbegrepp

13 § I fråga om uppgifter som avses i 11 § första stycket får som
sökbegrepp användas endast personnummer,
organisationsnummer, namn, firma, ärendebeteckning, taxeringsår,
beskattningsår, inkomstår, redovisningsperiod, handläggande
enhet, datum och uppgift om var i handläggningsgången ärendet
befinner sig.

I handling som avses i 11 § andra stycket får som sökbegrepp
användas endast ärendebeteckning och beteckning på handling.
Lag (1994:1905).

13 a § I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar
enligt ärvdabalken samt arvsskatteärenden får, i fråga om
uppgifter som avses i 11 § första stycket, som sökbegrepp
endast användas uppgifter som avses i 15 kap. 2 §
sekretesslagen (1980:100). Vid sökning efter handlingar som
avses i 11 § andra stycket får dessutom uppgift om namn och
person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp enligt denna paragraf får inte användas sådana
känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) eller uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i
21 § samma lag. Lag (2001:326).

Gemensamma bestämmelser

14 § Uppgifter till register enligt denna lag får hämtas in från annat
register med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1994:1905).

15 § Uppgifter i register enligt denna lag får lämnas ut till annan
myndighet på medium för automatisk databehandling endast om detta följer
av lag eller förordning eller regeringen har medgivit det. Regeringen
får uppdra åt datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om
uppgifter som inte omfattas av sekretess. Talan mot beslut av
datainspektionen förs hos regeringen genom besvär.

Första stycket gäller inte i fråga om utlämnande för beskattning.

Med utlämnande till annan myndighet jämställs utlämnande mellan olika
verksamhetsgrenar inom samma myndighet, när de är att betrakta som
självständiga i förhållande till varandra. Lag (1994:1905).

16 § Från register enligt denna lag får utan hinder av vad som är
föreskrivet i annan lag till enskild lämnas ut nedan angivna uppgifter,
om det inte av särskild anledning kan antas att den registrerade eller
någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

De uppgifter som får lämnas ut är

1. uppgift som avses i 5 § första stycket 1, 2 eller 7,

2. uppgift som avses i 6 § första stycket 1 eller 2,

3. uppgift om slag av näringsverksamhet eller om beslut om likvidation
eller konkurs samt

4. uppgift om registrering av skyldighet att inbetala innehållen
preliminär A-skatt eller arbetsgivaravgift. Lag (1994:1905).

17 § Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn
och personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall
betala samt uppgifter till ledning för beräkning av
skatteavdrag för betalning av preliminär skatt, får lämnas på
medium för automatisk databehandling till arbetsgivare eller
uppdragsgivare.

Av rådets förordning (EEG) nr 218/92 framgår att uppgift som
avses i 10 § sjätte stycket får lämnas ut till behörig
myndighet i ett annat EU-land på medium för automatisk
databehandling eller på annat sätt.

Underlag för uppgiftslämnandet får hämtas in på medium för
automatisk databehandling. Lag (1997:523).

18 § I ett registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) behöver i
fråga om ett regionalt register uppgift i handling som har getts in av
enskild eller som den registeransvarige har expedierat till den
registrerade inte tas med. Om uppgiften finns i ärende rörande den
som begärt utdraget, skall det framgå av utdraget att uppgiften inte
finns med. Lag (1994:1905).

19 § Om inte annat sägs i andra – fjärde styckena skall sådana
uppgifter i det centrala skatteregistret som hänför sig till
viss beskattningsperiod gallras sju år efter utgången av det
kalenderår under vilket perioden gick ut.

Uppgifter som avses i 5 §, med undantag av de i första stycket
5, i 6 §, i 7 § 3, med undantag av uppgifter om beslut om
återkallelse av F-skattsedel, i 7 § 23, med undantag av uppgift
om uppskovsavdrag enligt 47 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229), samt i 7 § 31, 32 och 34, får bevaras även efter
utgången av den tid som anges i första stycket. Detsamma gäller
uppgifter om

1. personnummer för make och person som likställs med make vid
beskattningen,

2. beslut om beskattning, dock inte skälen för beslutet,

3. huruvida taxering grundas på förenklad självdeklaration
eller enbart på kontrolluppgift om inkomst av kapital,

4. antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöinkomst
som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen,

5. ingående och utgående mervärdesskatt samt särskilt
investeringsavdrag och redovisningsperiodens längd vid
redovisning av mervärdesskatt.

Uppgift om tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och
lagen (1998:492) om biluthyrning samt uppgifter som avses i 7 §
26 – 29, med undantag av uppgifter som behövs för tillämpningen
av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200),
skall gallras två år efter utgången av det år då uppgifterna
registrerades.

Uppgift om revision får bevaras under högst tio år efter
utgången av det år under vilket revisionen avslutades.

Bouppteckningar skall bevaras.

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd bevaringstid
för uppgifter som avses i första eller fjärde stycket.
Lag (2001:326).

20 § Upptagningar i regionala register skall i fråga om
deklarationer och andra handlingar som lämnats till ledning för
beskattning eller upprättats eller för granskning
omhändertagits av en myndighet för skattekontroll, gallras sju
år eller, i fråga om handlingar som avser aktiebolag eller
ekonomisk förening, tio år efter beskattningsårets utgång.
Bouppteckningar skall dock bevaras.

Andra upptagningar i regionala register än sådana som avses i
första stycket skall gallras tolv år efter beskattningsårets
utgång.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första
eller andra stycket. Lag (2001:326).

Övergångsbestämmelser

1985:155

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 7, 10 och 12 §§, två veckor efter
den dag, då lagen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i
Svensk författningssamling, och såvitt avser 1 § den 1 september 1985.

1990:1139

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser i 7 § 13
tillämpas dock t. o. m. 1991 års taxering.

1991:1920

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering. Vid 1992 och 1993 års taxeringar gäller förutom
vad som föreskrivs i 7 § 7 att skatteregistret får innehålla uppgifter
som skall lämnas enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) självdeklaration och
kontrolluppgifter. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
allmän löneavgift som avser tid före utgången av år 1991.

1992:836

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Den nya bestämmelsen i 7 §
punkt 3 tillämpas från och med den 1 januari 1993.

1993:1473

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering såvitt avser 7 § 7 och i övrigt vid 1994
års taxering.

1994:212

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 7 §
gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på
tid före ikraftträdandet.

1994:1905

1. Denna lag träder såvitt avser 10 § sjätte stycket och 17 § andra
stycket i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen och i övrigt den 1
januari 1995. Lagen tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

2. Efter utgången av den i .19 § första stycket föreskrivna
gallringsfristen gäller 20 § första stycket också beträffande uppgifter
som före ikraftträdandet har getts in i elektronisk form.

1996:1344

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tid före utgången av år 1997.

1997:523

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
avser tid före ikraftträdandet.

1999:302

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999. Äldre bestämmelser
i 5 § gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser
tid före ikraftträdandet.

1999:1248

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången i fråga om 2002 års taxering.