Epizootiförordning (1980:371)

SFS nr
1980:371
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:659
Upphävd
1999-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:589

Inledande bestämmelser

1 § Epizootilagen (1980:369) gäller följande djursjukdomar.

Svensk benämning Internationell benämning

Sjukdomar hos flera djurslag Multiple species diseases
mul- och klövsjuka foot-and-mouth disease (FMD)
vesikulär stomatit vesicular stomatitis (VS)
rift valley fever rift valley fever
bluetongue bluetongue
mjältbrand anthrax
rabies rabies
paratuberkulos paratuberculosis
tuberkulos av bovin och
human typ human and bovine tuberculosis
brucellos hos husdjur brucellosis

Sjukdomar hos nötkreatur Cattle diseases
boskapspest rinderpest
elakartad lungsjuka contagious bovine
pleuropneumonia (CBPP)
lumpy skin disease lumpy skin disease
bovin genital campylobacterios bovine genital
campylobacteriosis
(campylobacter fetus supspecies
venerealis)
infektion med bovint
herpesvirus 1 bovine herpes virus
1 infection (IBR/IPV/IBP)

Sjukdomar hos får och get Sheep and goat diseases
peste des petits ruminants peste des petits ruminants
(PPR)
får- och getkoppor sheep pox and goat pox
scrapie scrapie

Sjukdomar hos hästdjur Diseases in equidae
afrikansk hästpest african horse sickness (AHS)
virala encephaliter och equine viral encephalitis and ence-
encephalomyelite phalomyelitis

Sjukdomar hos svin Pig diseases
swine vesicular disease swine vesicular disease (SVD)
afrikansk svinpest african swine fever (ASF)
klassisk svinpest classical swine fever (CSF)
svinlamhet (teschensjuka) teschen disease

Sjukdomar hos fjäderfä Poultry diseases
aviär influensa (hönspest) avian influenza (fowl plague)
newcastlesjuka newcastle disease (ND)

Sjukdomar hos odlad fisk Fish diseases
viral hemorrhagisk septikemi viral haemorrhagic septicemia (egtvedsjuka)
(VHS)
spring viraemia of carp spring viraemia of carp (SVC)
infektiös hematopoietisk nekros infectious haematopoietic necrosis
(IHN)
infektiös laxanemi infectious salmon anaemia (ISA)
infektiös pankreasnekros infectious pancreatic necrosis
(IPN)
Förordning (1999:589).

2 § Statens jordbruksverk får föreskriva att epizootilagen (1980:369)
skall gälla även andra allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom
smitta bland djur eller från djur till människa. Förordning (1991:1448).

Bekämpning

3 § Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen och de förebyggande
åtgärderna enligt epizootilagen (1980:369). Förordning (1991:1448).

4 § Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och
länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta
beredskapsplaner och där ange de åtgärder som från myndighetens
sida behövs för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar.
Förordning (1994:754).

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet som
skall besluta enligt 5, 6 och 8 §§ epizootilagen (1980:369).
Verket får också meddela föreskrifter som avses i 7 § lagen.
Förordning (1994:754).

6 § Jordbruksverket får förordna veterinärer på arvodestjänster som
distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska
sjukdomar. Förordning (1991:1448).

Ersättning

7 § Till ansökan om ersättning enligt 10 § epizootilagen (1980:369) för
husdjur som har avlivats eller dött till följd av skyddsympning eller
annan behandling, skall fogas intyg om djurens värde.

8 § Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av
Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur
avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1980:369) görs dock värderingen
av veterinären. Förordning (1994:754).

9 § Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till
det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av
livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga,
ålder och avelsvärde.

10 § Värderingsmännen har rätt till ersättning enligt de grunder som
gäller för god man som biträder vid förrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988).

Värderingskostnaderna ersätts av statsmedel.

11 § Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka
uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning.
Förordning (1994:754).

12 § Föreligger särskilda skäl, får jordbruksverket för visst fall lämna
ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 10 §
epizootilagen (1980:369), om kostnaden eller förlusten föranleds av
beslut enligt nämnda lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.
Förordning (1991:1448).

Övriga bestämmelser

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1110).

14 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen
(1980:369) meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1448).

Övergångsbestämmelser

1990:853

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1994:754

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 § den 1 juli 1994, och i
övrigt den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 juli 1994, 1994:1114).

1995:267

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1999:659

Förordningen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt
4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före den 1 oktober 1999.