Konsumentförsäkringslag (1980:38)

SFS nr
1980:38
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1980-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:104
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:606

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas på försäkringar som konsumenter tecknar hos
försäkringsbolag för huvudsakligen enskilt ändamål och som kan hänföras
till någon av följande försäkringsformer, nämligen

1. hemförsäkring,

2. villaförsäkring,

3. fritidshusförsäkring,

4. reseförsäkring,

5. trafikförsäkring eller annan motorfordonsförsäkring,

6. båtförsäkring.

I fråga om trafikförsäkring tillämpas lagen dock ej, om annat följer av
trafikskadelagen (1975:1410).

Lagen tillämpas inte på försäkringar som grundas på kollektivavtal eller
som grundas på gruppavtal och handhas av företrädare för gruppen. Lagen
tillämpas inte heller på försäkringar som avser all framtid.

2 § Med försäkringstagare förstås i denna lag den som har tecknat
försäkring hos ett försäkringsbolag. Försäkrad kallas den vars intresse
har försäkrats mot skada eller på vars person en försäkring har
tecknats.

3 § Försäkringsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag
är till nackdel för försäkringstagaren, den försäkrade eller annan
ersättningsberättigad är utan verkan mot denne, om inte annat anges.

4 § I förhållande till annan än försäkringstagaren tillämpas
25, 54-58, 86-88, 95 och 96 samt 122 och 123 §§ lagen (1927:77)
om försäkringsavtal även i fråga om försäkringar som avses i
denna lag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser gäller även
3 § första stycket lagen om försäkringsavtal. Lag (1999:606).

Information

5 § Innan en försäkring tecknas skall försäkringsbolaget lämna den
information om sina premier och andra försäkringsvillkor som konsumenten
behöver för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av
försäkringen. Informationen skall utformas så att den underlättar valet
av försäkringsform.

Information behöver inte lämnas om konsumenten förklarar att han avstår
från den eller om det möter särskilt hinder.

6 § Sedan försäkringen har tecknats skall försäkringsbolaget, om det
inte har skett tidigare, snarast i skriftlig form lämna
försäkringstagaren tydlig information om sådana försäkringsvillkor som
innebär viktigare begränsning av försäkringens omfattning i förhållande
till vad konsumenter i allmänhet har anledning att räkna med.

Om försäkringsbolaget enligt 17 § andra stycket eller 19 § första
stycket begär ändring av försäkringsvillkoren i avtalet, skall bolaget
samtidigt skriftligen ange skälen för detta och lämna uppgift om de nya
villkoren.

Om försäkringstagaren begär det är försäkringsbolaget under
försäkringstiden också i övrigt skyldigt att lämna information om
premien och andra villkor som rör försäkringen.

7 § I samband med att en skada regleras skall försäkringsbolaget, om det
inte med hänsyn till omständigheterna är obehövligt, upplysa den som
begär försäkringsersättning om vilka möjligheter som finns att få en
tvist om ersättningen prövad. Finns det risk för att rätten till
försäkringsersättning skall gå förlorad på grund av preskription, skall
bolaget också erinra om detta. Informationen skall lämnas skriftligen.

8 § I fråga om underlåtenhet att lämna information enligt 5–7 §§
skall tillämpas vad som föreskrivs i marknadsföringslagen (1995:450)
om underlåtenhet att lämna information vid marknadsföring.

Ett åläggande att lämna information enligt 5 § eller 6 § tredje
stycket får innehålla att informationen skall lämnas i skriftlig
form. Lag (1995:454).

Rätten att teckna försäkring

9 § Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna en
försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Första stycket gäller ej, om försäkringsbolaget med hänsyn till risken
för försäkringsfall, den sannolika skadans omfattning eller annan
omständighet har särskilda skäl att inte meddela försäkringen.

Försäkringstiden

10 § Försäkringstiden är den tid för vilken avtal om en försäkring
träffas. Den får inte överstiga ett år, om det inte finns särskilda skäl
för en längre försäkringstid.

11 § Försäkringstiden börjar vid den tidpunkt som har avtalats eller som
framgår av omständigheterna.

Kan försäkringstidens början inte fastställas enligt första stycket,
börjar försäkringstiden löpa från och med dagen efter den då
försäkringstagaren lämnade meddelande till försäkringsbolaget att han
ville teckna försäkringen. Om försäkringen skall tecknas genom att
försäkringstagaren betalar premien, börjar dock försäkringstiden löpa
först från och med dagen efter den dag då premien betalades. Detsamma
gäller om försäkringen i annat fall är giltig endast under förutsättning
att premien betalas innan försäkringstiden börjar.

12 § Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen i de fall och på
de villkor som anges i 14-17 §§.

Försäkringstiden för en förnyad försäkring börjar när den tidigare
försäkringstiden går ut.

13 § Försäkringsbolagets ansvarighet för inträffade försäkringsfall
inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens
slut eller till dess att försäkringen på grund av uppsägning eller av
annan anledning upphör att gälla. Genom avtal kan ansvarigheten dock
bestämmas för en annan tid, om det finns skäl för det med hänsyn till
försäkringsbehovet.

Försäkringstagaren är skyldig att betala premie endast för den tid under
vilken försäkringsbolaget är ansvarigt.

Förnyelse av försäkringen

14 § En försäkring förnyas, om den inte har sagts upp att upphöra vid
försäkringstidens utgång och försäkringstagaren inte vid denna tidpunkt
har tecknat en motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Första stycket gäller ej, om det framgår av avtalet eller
omständigheterna att försäkringen inte skall förnyas.

15 § Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen till försäkringstidens
utgång endast om bolaget har särskilda skäl att inte längre meddela
försäkringen.

Försäkringsbolagets uppsägning får verkan endast om ett skriftligt
meddelande om uppsägningen avsänds till försäkringstagaren senast
fjorton dagar före försäkringstidens utgång. Gör försäkringstagaren
sannolikt att detta meddelande har försenats eller inte kommit fram på
grund av omständigheter som han inte har kunnat råda över, upphör dock
försäkringen tidigast en vecka efter den dag då meddelandet kom honom
till handa och senast tre månader efter den dag då försäkringsbolaget
avsände meddelandet till honom.

16 § Vill försäkringstagaren säga upp försäkringen till
försäkringstidens utgång, får han göra uppsägningen när som helst
dessförinnan.

17 § En försäkring förnyas för den vanligen tillämpade försäkringstid
som närmast svarar mot den senast gällande försäkringstiden och på de
villkor i övrigt som har gällt under denna tid.

Har försäkringsbolaget begärt ändring av försäkringsvillkoren i ett
skriftligt meddelande som har avsänts till försäkringstagaren senast
fjorton dagar före försäkringstidens utgång, gäller den förnyade
försäkringen för den tid och på de villkor i övrigt som bolaget har
erbjudit.

Upphörande i förtid m.m.

18 § Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra före
försäkringstidens utgång, om försäkringstagaren eller den försäkrade
grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget eller om
det finns andra synnerliga skäl.

Försäkringsbolagets uppsägning får verkan fjorton dagar efter den dag då
försäkringsbolaget avsände ett skriftligt meddelande till
försäkringstagaren om uppsägningen. Gör försäkringstagaren sannolikt att
detta meddelande har försenats eller inte kommit fram på grund av
omständigheter som han inte har kunnat råda över, upphör dock
försäkringen tidigast en vecka efter den dag då meddelandet kom honom
till handa och senast tre månader efter den dag då försäkringsbolaget
avsände meddelandet till honom.

Beträffande uppsägning på grund av dröjsmål med betalningen av premie
gäller vad som föreskrivs i 25 §.

19 § På begäran av försäkringsbolaget kan försäkringsvillkoren ändras
under försäkringstiden, om försäkringstagaren eller den försäkrade har
åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget uppsåtligen eller
genom oaktsamhet som ej är ringa eller om det finns synnerliga skäl.
Ändringen får verkan fjorton dagar efter den dag då försäkringsbolaget
avsände ett skriftligt meddelande till försäkringstagaren om ändringen.

Har försäkringsbolaget begärt ändring av försäkringsvillkoren enligt
första stycket, får försäkringstagaren säga upp försäkringen till den
tidpunkt då ändringen annars skulle få verkan. Uppsägningen skall göras
före denna tidpunkt.

20 § Försäkringstagaren får säga upp försäkringen att upphöra med
omedelbar verkan, om försäkringsbehovet faller bort eller om det
inträffar en annan liknande omständighet.

Har en försäkring förnyats enligt 14 § eller har försäkringsvillkoren
ändrats under försäkringstiden enligt 19 § första stycket, kan
försäkringstagaren innan han har betalt någon del av fordrad premie säga
upp försäkringen att upphöra med omedelbar verkan. En förnyad försäkring
upphör också omedelbart, om försäkringstagaren utan att betala premie
för denna försäkring tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat
försäkringsbolag.

Betalning av premie

21 § Första premie för en försäkring skall betalas inom fjorton dagar
efter den dag då försäkringsbolaget avsände ett skriftligt meddelande
till försäkringstagaren med krav på premien.

Första stycket gäller ej, om försäkringen skall tecknas genom att
försäkringstagaren betalar premien eller om försäkringen i annat fall är
giltig endast under förutsättning att premien betalas innan
försäkringstiden börjar.

22 § Premien för en förnyad försäkring skall betalas senast den dag då
den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas
tidigare än en månad efter det att försäkringsbolaget har avsänt ett
skriftligt meddelande till försäkringstagaren om betalningen.

23 § Har flera premieperioder avtalats, skall premien för varje period
efter den första betalas senast på periodens första dag. Premie som
avser längre tid än en månad behöver dock inte betalas tidigare än en
månad efter det att försäkringsbolaget har avsänt ett skriftligt
meddelande till försäkringstagaren om betalningen.

24 § Betalas inte premien i rätt tid, får försäkringsbolaget i den mån
det är skäligt ta ut en förseningsavgift enligt vad som kan ha bestämts
i försäkringsavtalet.

25 § Vid dröjsmål med betalningen av premien får försäkringsbolaget säga
upp försäkringen att upphöra fjorton dagar efter den dag då ett
skriftligt meddelande avsändes till försäkringstagaren om uppsägningen.
Gör försäkringstagaren sannolikt att detta meddelande har försenats
eller inte kommit fram på grund av omständigheter som han inte har
kunnat råda över, upphör dock försäkringen tidigast en vecka efter den
dag då meddelandet kom honom till handa och senast tre månader efter
den dag då försäkringsbolaget avsände meddelandet till honom.

Försäkringen upphör ej, om premien betalas innan den tid som anges i
första stycket har löpt ut. Försäkringstagaren skall erinras om detta i
meddelandet om uppsägningen.

Försäkringen upphör ej heller enligt första stycket om
försäkringstagaren inte har kunnat betala premien i rätt tid därför att
han har blivit svårt sjuk eller berövats friheten eller därför att han
inte har fått ut pension eller intjänad lön från sin huvudsakliga
anställning. Detsamma gäller om någon annan liknande oväntad händelse
har hindrat försäkringstagaren att betala premien i rätt tid. När
hindret faller bort skall försäkringstagaren omedelbart betala premien.
Gör han inte det, upphör försäkringen. Om dröjsmålet har varat i tre
månader, upphör försäkringen även om hindret finns kvar.

26 § Betalar försäkringstagaren premien efter det att försäkringen har
upphört enligt 25 §, skall han därigenom anses ha begärt en ny
försäkring från och med dagen efter den då premien betalades. Vill
försäkringsbolaget inte meddela försäkring enligt försäkringstagarens
begäran, skall en skriftlig underrättelse om detta avsändas till
försäkringstagaren inom fjorton dagar från den dag då premien betalades.
Annars anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med
försäkringstagarens begäran.

Betalning av tilläggspremie

27 § Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden, skall
tilläggspremien betalas inom fjorton dagar efter den dag då
försäkringsbolaget avsände ett skriftligt meddelande till
försäkringstagaren med krav på tilläggspremien.

28 § Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får
försäkringsbolaget räkna om försäkringstiden för den ändrade
försäkringen med hänsyn till den premie som har betalts. Sedan en
skriftlig underrättelse om en sådan omräkning av försäkringstiden har
avsänts till försäkringstagaren, gäller försäkringen under den kortare
tid som följer av omräkningen, dock minst under fjorton dagar efter det
att underrättelsen har avsänts. Lag (1980:890).

Avkortning av premie

29 § Om en försäkring upphör i förtid, har försäkringsbolaget endast
rätt till den premie som skulle ha bestämts om försäkringen från början
hade tecknats för den tid under vilken den har gällt. Upphör en förnyad
försäkring i förtid, har försäkringsbolaget dock inte rätt till högre
premie än den som svarar mot den risk som försäkringen har täckt.

Har försäkringstagaren betalt högre premie än försäkringsbolaget har
rätt till enligt första stycket, skall bolaget betala tillbaka
överskjutande belopp.

Nedsättning av försäkringsersättningen

30 § Har försäkringstagaren när försäkringen tecknades uppsåtligen eller
genom oaktsamhet som inte är ringa lämnat en oriktig uppgift eller
förtigit en omständighet av vikt, kan ersättning från försäkringen
sättas ned i fråga om varje försäkrad. Nedsättningen görs efter vad som
är skäligt med hänsyn till det verkliga förhållandets betydelse för
försäkringsfallet och för omfattningen av skadan samt till
försäkringstagarens uppsåt eller oaktsamhet och omständigheterna i
övrigt.

31 § Har den försäkrade uppsåtligen eller genom oaktsamhet åsidosatt
sina åligganden enligt försäkringsvillkoren, kan ersättning från
försäkringen sättas ned såvitt gäller honom. Nedsättningen görs efter
vad som är skäligt med hänsyn till försummelsens betydelse för
försäkringsfallet och för omfattningen av skadan samt till den
försäkrades uppsåt eller oaktsamhet och omständigheterna i övrigt.

Med den försäkrade jämställs annan som har handlat med hans samtycke.
Också den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig ekonomisk
gemenskap med den försäkrade jämställs med denne. Detsamma gäller den
som i den försäkrades ställe eller tillsammans med denne har haft
tillsyn över försäkrad egendom, om förbehåll om detta har gjorts i
försäkringsvillkoren.

32 § Har den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall,
lämnas inte ersättning från försäkringen såvitt gäller honom.

Har den försäkrade framkallat försäkringsfallet genom grov vårdslöshet,
kan försäkringsersättning som ej avser skadestånd sättas ned såvitt
gäller honom. Har den försäkrade framkallat försäkringsfallet genom
annan oaktsamhet som ej är ringa, kan försäkringsersättning som ej avser
skadestånd sättas ned såvitt gäller honom, om förbehåll om nedsättning
har gjorts i försäkringsvillkoren. Sådant förbehåll får göras endast om
det är påkallat för att förebygga försäkringsfall eller det annars finns
särskilda skäl. Nedsättningen görs efter vad som är skäligt med hänsyn
till den försäkrades oaktsamhet och omständigheterna i övrigt.

Med den försäkrade jämställs annan som har handlat med hans samtycke.
Också den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig ekonomisk
gemenskap med den försäkrade jämställs med denne, om inte särskilda skäl
talar mot detta.

33 § Även om försäkringstagaren eller den försäkrade har handlat på ett
sätt som enligt 30-32 §§ kan föranleda att ersättning från försäkringen
sätts ned eller inte lämnas, tillämpas inte dessa bestämmelser om han
var i ett sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken
eller under tolv år.

Vid tillämpningen av 31 § andra stycket eller 32 § tredje stycket skall
den som var i ett sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap. 6 §
brottsbalken eller som var under tolv år jämställas med den försäkrade
endast om han har handlat med dennes samtycke. Lag (1990:435).

34 § Har den ersättningsberättigade efter ett försäkringsfall
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet oriktigt uppgett eller förtigit
eller dolt något av betydelse för bedömningen av hans rätt till
ersättning från försäkringen, kan den ersättning som han annars skulle
ha varit berättigad till sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn
till omständigheterna.

Underförsäkring

35 § Skall försäkringsbeloppet enligt försäkringsvillkoren motsvara
värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse och
understiger beloppet i betydande mån detta värde, kan ersättning från
försäkringen för skada på egendomen eller på det andra intresset sättas
ned i förhållande till underförsäkringen.

Dubbelförsäkring

36 § Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera
försäkringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade
som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring.

Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning från
försäkringsbolagen än som sammanlagt svarar mot skadan. Överstiger
summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan
försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

Skadereglering

37 § Sedan ett försäkringsbolag har fått underrättelse om ett
försäkringsfall, skall bolaget utan uppskov vidta de åtgärder som behövs
för att skadan skall kunna regleras. Skadan skall regleras skyndsamt och
med iakttagande av den ersättningsberättigades och annan skadelidandes
behöriga intressen.

Försäkringsvillkoren skall innehålla regler om värderingen av skadad
egendom och annan förlust till följd av försäkringsfallet.

38 § Försäkringsersättning skall betalas senast en månad efter det att
den ersättningsberättigade har anmält försäkringsfallet och lagt fram
den utredning som med hänsyn till omständigheterna skäligen kan begäras
av honom. Detta gäller dock ej ersättning som avser livränta och ej
heller i den mån rätten till ersättning är beroende av att egendom
återställs eller återanskaffas, att en myndighet meddelar ett visst
beslut eller att någon annan liknande händelse inträffar efter utgången
av den tid som nyss har angetts.

Har den som begär försäkringsersättning uppenbarligen rätt till
ersättning med åtminstone visst belopp, skall detta belopp genast
betalas i avräkning på den slutliga ersättningen.

Preskription

39 § Den som vill kräva ut försäkringsersättning förlorar rätten till
ersättning, om han inte väcker talan mot försäkringsbolaget inom tre år
från det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande
och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade
kunnat göras gällande.

Har den som vill kräva ut försäkringsersättning anmält skadan till
försäkringsbolaget inom tid som har angetts i första stycket, har han
alltid sex månader på sig att väcka talan sedan försäkringsbolaget har
förklarat att slutlig ställning har tagits till ersättningsfrågan.

Har fordran på ersättning från en båtförsäkring kommit under dispaschörs
behandling, anses därigenom talan om fordringen väckt.

40 § Ett försäkringsbolag förlorar rätten till obetald premie sedan sex
månader har förflutit från det att premien skulle ha betalts, om inte
försäkringen dessförinnan har sagts upp av bolaget eller har upphört att
gälla av annan anledning än på grund av en uppsägning från bolagets
sida.

Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring

41 § Har ett försäkringsbolag i strid mot 9 § vägrat en konsument att
teckna en försäkring, skall domstol på yrkande av konsumenten förklara
att han har rätt att teckna försäkringen. Domstolen får förklara att
försäkringstiden skall börja vid den tidpunkt som skulle ha gällt om
försäkringsbolaget hade bifallit konsumentens begäran om försäkring.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom en månad
från den dag då konsumenten mottog meddelande från försäkringsbolaget om
beslutet och om skälen för det med erinran om vad han skall iaktta om
han vill få beslutet prövat.

Iakttas inte den tid som anges i andra stycket, är rätten att föra talan
förlorad.

42 § Har ett försäkringsbolag sagt upp en försäkring i strid mot 15, 18
eller 25 §, skall domstol på yrkande av försäkringstagaren förklara
uppsägningen ogiltig.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom en månad
från det att försäkringsbolaget har avsänt dels meddelandet om
uppsägningen, dels ett skriftligt meddelande om skälen för
uppsägningsbeslutet med erinran om vad försäkringstagaren skall iaktta
om han vill få beslutet prövat. Tiden för att väcka talan går dock
aldrig ut före den tidpunkt då uppsägningen skulle få verkan.

Iakttas inte den tid som anges i andra stycket, är rätten att föra talan
förlorad.

43 § Domstolen kan på yrkande meddela förklaring enligt 41 eller 42 §
att gälla för tiden intill dess att det föreligger ett avgörande som har
vunnit laga kraft. En sådan förklaring får dock inte meddelas utan att
försäkringsbolaget har beretts tillfälle att yttra sig över yrkandet.

Innan en tvist som avses i 41 eller 42 § avgörs skall domstolen inhämta
yttrande från försäkringsinspektionen, om det inte är obehövligt.