Cirkulär (1980:384) till samtliga pastorsämbeten och lokala skattemyndigheter som ombesörjer kyrkobokföring, arbetsförmedlingskontor, socialnämnder och barnavårdsnämnder (sociala centralnämnder) samt skolstyrelser om underrättelseskyldighet enligt utlänningsförordningen (1980:377)

SFS nr
1980:384
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1271
Upphävd
1991-01-01

I 59 § utlänningsförordningen (1980:377) föreskrivs skyldighet för vissa
myndigheter att lämna underrättelse om utlänningars vistelse i Sverige.
Underrättelseskyldigheten avser dock inte en utlänning som är medborgare
i ett annat nordiskt land eller har uppehållstillstånd i Sverige eller
visar att han har sökt sådant tillstånd. Inte heller gäller den en
utlänning som är undantagen från skyldighet att ha uppehållstillstånd.
Enligt 59 § första stycket skall myndigheten, när den första gången
kommer i kontakt med utlänningen, lämna underrättelse till
polismyndigheten i den ort där utlänningen är bosatt eller i övrigt
vistas.

Sådan underrättelseskyldighet åligger pastorsämbete eller lokal
skattemyndighet som ombesörjer kyrkobokföring, när utlänningen
första gången anmäler sig till kyrkobokföring
eller skall kyrkobokföras här utan egen anmälan. Arbetsförmedlingskontor
skall lämna underrättelse när utlänningen första gången anmäler sig
hos förmedlingen för registrering eller för att på annat sätt ta
förmedlingens tjänster i anspråk, samt socialnämnd, när nämnden första
gången vidtaråtgärd i ett ärende om socialtjänst som angår
utlänningen. Skolstyrelse, slutligen, skall lämna underrättelse
beträffande minderåriga utlänningar, vilkas legala vårdnadshavare
antingen inte vistas här i riket eller inte har eller har sökt
uppehållstillstånd. Underrättelsen skall lämnas när utlänningen första
gången skrivs in i grundskolan.

Underrättelserna skall lämnas på blankett som tillhandahålls av
polismyndigheterna.

Den underrättelseskyldighet som nu har nämnts infördes i allt väsentligt
år 1969 och ersatte den skyldighet att göra s.k. bostadsanmälan
beträffande utlänningar som tidigare hade åvilat enskilda
bostadsupplåtare.

Regeringen vill härmed understryka vikten av att
underrättelseskyldigheten enligt 59 § första stycket
utlänningsförordningen noggrant iakttas. Att så sker är av avgörande
betydelse för den inre utlänningskontrollen, som bl.a. syftar till att
övervaka att utlänningar inte vistas i landet utan föreskrivet tillstånd
och att en utlänning, om det bedöms nödvändigt, blir föremål för
prövning enligt bestämmelserna om avvisning eller utvisning. Att
underrättelseskyldigheten fullgörs är också en förutsättning för att
polismyndigheten i förekommande fall skall kunna hjälpa utlänningen att
söka uppehållstillstånd. Ett sådant tillstånd ger utlänningen, förutom
rätt att uppehålla sig här, större möjligheter att få sådan hjälp som
skilda myndigheter kan erbjuda för att han skall finna sig till rätta i
vårt samhälle. Förordning (1981:888).