Förordning (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten

SFS nr
1980:387
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:554
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på flygtekniska försöksanstalten.

Uppgifter

2 § Anstalten har till uppgift att främja utvecklingen av flygtekniken
inom landet.

Anstalten är riksmätplats för tryck enligt förordningen (1980:122) om
utseende av riksmätplatser.

3 § Det åligger anstalten särskilt att

1. mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och
försöksverksamhet,

2. följa utvecklingen av den flygtekniska forskningen i länder som har
en ledande ställning inom området,

3. samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och
andra rön inom sitt verksamhetsområde.

4 § Ersättning för forsknings- och försöksverksamhet, som anstalten
utför åt annan, utgår enligt taxa som fastställs av anstalten.

5 § Anstalten skall varje år före den 1 oktober till chefen för
försvarsdepartementet lämna en redovisning över anstaltens verksamhet
under det gångna budgetåret.

Organisation

6 § Anstalten leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör och sju andra ledamöter. Generaldirektören är
styrelsens ordförande och en av de andra ledamöterna är vice
ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. är tillämplig på anstalten.

7 § Generaldirektören är chef för anstalten.

Inom anstalten finns tre avdelningar, nämligen aerodynamiska
avdelningen, hållfasthetsavdelningen och tekniska avdelningen. Vidare
finns ett kansli.

Varje avdelning förestås av en överingenjör. Chefen för kansliet är en
avdelningsdirektör. En av cheferna för en avdelning är
generaldirektörens ställföreträdare.

8 § Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. ärenden om arbetets allmänna inriktning och utnyttjande i stort av
tillgängliga resurser samt mera betydelsefulla forsknings
och försöksuppgifter,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

10 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fyra av de
i 6 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:900).

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan
tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller
särskilda beslut.

13 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder
fullgörs generaldirektörens åligganden av den tjänsteman som
generaldirektören bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller
ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder,
får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller
även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen
bestämmer annat.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragning av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit
ärendet hör, på chefen för kansliet eller på en särskilt förordnad
föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

En chef för en avdelning eller chefen för kansliet har rätt att
närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av annan.

15 § Samtliga chefer för en avdelning och chefen för kansliet bör om
möjligt närvara vid föredragning och avgörande av ärenden som utan att
vara styrelseärenden är av större vikt eller rör tillsättning av
tjänst i lägst lönegrad F 13.

Chefen för kansliet eller den tjänsteman som denne utser skall närvara
vid föredragning och avgörande av ärenden som utan att höra till
kansliet är av rättslig natur eller i vilka särskild vikt ligger på
den formella behandlingen.

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:900).

18 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden
hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som överingenjörer och chefen för kansliet tillsätts av rege
ringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av anstalten.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Behörig till tjänst som laborator är den som kan visa att han har
vetenskaplig skicklighet. Innan anstalten tillsätter tjänst som
laborator, skall yttrande över sökandens kompetens och skicklighet
inhämtas av en eller flera sakkunniga som anstalten utser.

21 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av rege
ringen för högst tre år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Övriga bestämmelser

22 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning gäller den som innehar tjänsten som chef för kansliet.

23 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören.

24 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av anstalten även i fråga om chef för avdelning och
chef för kansliet.