Förordning (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

SFS nr
1980:393
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1980-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:679
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens psykologisk-pedagogiska bibliotek.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan
ordföranden i styrelsen och i övrigt chefsbibliotekarien. Förordning
(1984:1125).

Uppgifter

2 § Biblioteket är ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och
pedagogik med ett nationellt ansvar för referens- och beståndsservicen
inom dessa områden. Det åligger biblioteket särskilt att

1. samla, förvara och tillhandahålla svensk litteratur,

2. samla, förvara och tillhandahålla en representativ samling utländsk
litteratur,

3. på grundval av sitt material dokumentera aktuell forskning och
försöksverksamhet.

3 § Biblioteket skall fortlöpande och i lämpliga former samråda och
samverka med myndigheter som har uppgifter inom den vetenskapliga
informationsförsörjningen.

Organisation

4 § Biblioteket leds av en styrelse, som består av en ordförande,
chefsbibliotekarien och högst sju andra ledamöter.

Ordföranden och övriga inte självskrivna ledamöter utses av regeringen.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1984:1125).

5 § Biblioteket förestås av en chefsbibliotekarie. Förordning
(1984:1125).

6 § Vid biblioteket finns i övrigt personal i mån av behov och tillgång
på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får biblioteket anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 § Ärenden som ankommer på biblioteket avgörs av styrelsen.

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Förordning (1986:952).

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för att avgöra det, avgörs det genom meddelanden mellan ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på
detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. De
beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

10 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får styrelsen
överlämna åt ordföranden, chefsbibliotekarien eller annan arbetstagare
att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

Styrelsen skall dock alltid avgöra

1. viktiga frågor om bibliotekets organisation och arbetsformer,

2. viktigare författningsfrågor,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller frågor om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.
Förordning (1984:1125).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på
chefsbibliotekarien eller en särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ett ärende.

Ärenden som överlämnats enligt 10 § första stycket får avgöras utan
föredragning. Förordning (1984:1125).

12 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandefrågor i statlig
tjänst följer att bibliotekets befogenhet att besluta kan vara begränsad
i vissa hänseenden.

13 § har upphävts genom förordning (1986:952).

14 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
biblioteket.

Tjänstetillsättning m.m.

15 § De ledamöter i styrelsen vilka regeringen utser särskilt förordnas
för högst tre år.

Tjänsten som chefsbibliotekarie tillsätts av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av biblioteket.
Förordning (1984:1125).