Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

SFS nr
1980:398
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1832

1 § Denna förordning gäller handikappanpassning av kollektivtrafik
som
avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

2 § Anpassningen skall ske i den takt och i den omfattning som bedöms
skälig med hänsyn till syftet och till de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna hos dem som utövar trafiken.

3 § Vid anpassningen skall hänsyn tas till de särskilda förhållandena
för kollektivtrafiken i tätortsområden. Vidare skall särskilt beaktas
att kraven på säkerhet för resenärer och övriga berörda tillgodoses.

4 § Trafikverket och Sjöfartsverket ska, inom sina respektive
områden, initiera, planera och följa upp anpassningen. Detsamma
gäller Transportstyrelsen inom luftfartsområdet. Trafikverket
ska verka för att anpassningen samordnas.

Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen får, inom
sina respektive områden, meddela de föreskrifter som behövs om
färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och
drift.

Innan föreskrifter meddelas ska myndigheterna samråda med
berörda myndigheter, terminalansvariga och
handikapporganisationer samt med företrädare för dem som utövar
trafiken. Förordning (2010:1832).