Förordning (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

SFS nr
1980:402
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1980-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:213

1 § Statlig garanti för lån (lånegaranti) lämnas enligt denna
förordning
för lån till investeringar i sådana anläggningar som behövs vid
offentliga karantäner för djur som införs till landet.

Med offentlig karantän avses sådan karantän som tillhandahålls
allmänheten.

2 § Lånegaranti lämnas endast om det finns ett allmänt behov av
karantänen.

3 § Lånegarantins omfattning bestäms efter utredning av behovet av
ekonomiskt stöd och förutsättningarna för verksamheten att bestå på
sikt.

4 § Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller
den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller
även vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier.

För lånegarantier gäller även 31 och 32 §§ förordningen
(1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.
Förordning (2011:213).

5 § Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av
Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.
Förordning (1997:1011).

6 § har upphävts genom förordning (1997:1011).

7 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna
förordning får meddelas av Statens jordbruksverk. Föreskrifter
om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har
skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1011).

Övergångsbestämmelser

1988:1001

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Äldre bestämmelser skall forfarande gälla för stöd som beviljats före
ikraftträdandet. Dock skall vad som sägs i 4 § om rätten att efterge
statens rätt samt 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet gälla även för sådant stöd.

1990:855

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.