Förordning (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd

SFS nr
1980:411
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:590
Upphävd
1988-07-01

1 § Statens planverks tekniska råd har till uppgift att biträda verket i
frågor av större vikt i samband med att regler utarbetas för
tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10). Förordning (1987:292).

2 § Rådet består av generaldirektören i planverket, som är rådets
ordförande, och högst 24 andra ledamöter. Vid förhinder för
generaldirektören fungerar som ordförande den som generaldirektören
utser bland verkets tjänstemän. Förordning (1982:139).

3 § I rådet skall ingå en företrädare för bostadsstyrelsen, en för
byggnadsstyrelsen, en för statens provningsanstalt och en för statens
råd för byggnadsforskning.

Dessutom skall följande organisationer och företag beredas tillfälle
att ha var sin företrädare i rådet, nämligen Byggherreföreningen,
Byggstandardiseringen, Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer,
Föreningen Sveriges stadsarkitekter, Föreningen Sveriges
VVS-inspektörer, Hyresgästernas riksförbund, Industrins
byggmaterialgrupp, Svenska arkitekters riksförbund, Svenska
byggnadsarbetareförbundet, Svenska elverksföreningen, Svenska
kommunförbundet, Svenska konsultföreningen, Svenska vägoch
vattenbyggares riksförbund, Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges
Trähusfabrikers riksförbund, Sveriges villaägareförbund samt VVS-
tekniska föreningen. Tillfälle att ha en gemensam företrädare i rådet
skall också beredas */kurs/ dels*/slut kurs/ Byggförbundet och Svenska
byggnadsentreprenörföreningen, */kurs/ dels*/slut kurs/ de
allmännyttiga bostadsföretagen */kurs/ och dels*/slut kurs/ de
kooperativa bostadsföretagen. Förordning (1982:139).

4 § Andra ledamöter i rådet än ordföranden utses av planverket för
högst tre år efter samråd med vederbörande myndighet, organisation
eller företag.

Planverket får tillkalla särskilda sakkunniga att tillfälligt ingå som
ledamöter i rådet.