Förordning (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen

SFS nr
1980:415
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:128
Upphävd
1988-04-01

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
jämställdhetsombudsmannen och ombudsmannens kansli. Bestämmelserna i
18 § allmänna verksstadgan tillämpas dock endast i administrativa
ärenden som angår tjänstemän hos ombudsmannen.

Uppgifter

2 § Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen
(1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Det åligger jämställdhetsombudsmannen

att i första hand genom rådgivning och upplysningar, överläggningar
med enskilda parter och organisationer eller andra lämpliga åtgärder
verka för att lagens föreskrifter frivilligt efterlevs,

att i tvister om överträdelse av diskrimineringsförbudet på begäran ge
biträde med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade åt
arbetstagare och arbetssökande, vilka inte företräds av en
arbetstagarorganisation, samt föra talan vid arbetsdomstolen, när
ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för
rättstillämpningen,

att efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om
underlåtenhet av arbetsgivare, som inte är bundna av kollektivavtal om
jämställdhet, att följa lagens bestämmelser om aktiva åtgärder för
jämställdhet och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås
genom frivillig överenskommelse, göra framställning om
vitesföreläggande hos jämställdhetsnämnden,

att informera allmänheten och på annat lämpligt sätt medverka i
strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet.

Organisation m.m.

3 § Jämställdhetsombudsmannen biträds närmast av en ställföreträdare.
Hos ombudsmannen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån
av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får ombudsmannen även anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

4 § Jämställdhetsombudsmannen och ombudsmannens ställföreträdare
förordnas av regeringen för en tid av högst tre år.

Andra tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan
av ombudsmannen. I övrigt tillsätts tjänsterna av
jämställdhetsombudsmannen.

5 § har upphävts genom förordning (1983:12).

Ärendenas handläggning

6 § När jämställdhetsombudsmannen är förhindrad att utöva sin tjänst,
utövas den av ställföreträdaren. Efter beslut av ombudsmannen inträder
ställföreträdaren även i övrigt i ombudsmannens ställe vid behandling
av vissa ärenden eller grupper av ärenden. Även andra tjänstemän kan
förordnas att i ombudsmannens ställe handlägga vissa ärenden eller
grupper av ärenden, om de är av enklare beskaffenhet.

I jämställdhetsombudsmannens frånvaro får dock inte fattas beslut av
större vikt, om de kan anstå utan olägenhet. Åtgärder som avviker från
tillämpad praxis får inte vidtas utan ombudsmannens medgivande.

Föreskrifterna i första och andra styckena gäller även vid ledighet på
ombudsmannens tjänst, till dess regeringen bestämmer annat.

7 § Ärendena hos jämställdhetsombudsmannen avgörs i allmänhet efter
föredragning. Denna ankommer på en särskilt förordnad föredragande.
Närmare föreskrifter om detta liksom om ärendenas handläggning i
övrigt meddelas i en arbetsordning som beslutas av ombudsmannen.

8 § Vitesföreläggande enligt 15 § andra stycket lagen (1979:1118) om
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet skall delges
arbetsgivaren. Delgivning av vitesföreläggandet får dock inte ske
enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att
anta att arbetsgivaren har avvikit eller i övrigt håller sig undan.

9 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av jämställdhetsombudsmannen även i fråga om en
sådan tjänst i lägst F 23/F 25 som avses i 4 § andra stycket.