Förordning (1980:416) med instruktion för jämställdhetsnämnden

SFS nr
1980:416
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1437
Upphävd
1992-01-01

Uppgifter

1 § Jämställdhetsnämnden har till uppgift att pröva

framställningar av jämställdhetsombudsmannen om vitesföreläggande för
arbetsgivare som är skyldiga att följa föreskrifterna om aktiva åtgärder
för jämställdhet i 6 § lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor
och män i arbetslivet,

besvär över ombudsmannens beslut att meddela vitesföreläggande för
arbetsgivare som inte har rättat sig efter en uppmaning att lämna
uppgifter enligt 15 § i den lagen.

2 § Nämnden skall varje år före den 1 september avge berättelse till
regeringen om verksamheten under det senaste budgetåret samt avge
förslag till anslagsframställning för nästa budgetår.

Organisation m.m.

3 § Hos nämnden finns, utöver ledamöter och ersättare som anges i 10 §
andra stycket lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i
arbetslivet, en sekreterare som utses av nämnden. I mån av behov och
tillgång på medel får nämnden anlita även annat arbetsbiträde.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för en tid av högst tre
år. De får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (1988:1354).

4 § Är ordföranden förhindrad att närvara vid ett sammanträde, inträder
ersättaren som ordförande.

Har annan ledamot förhinder, inträder ersättaren för den ledamoten. Är
även ersättaren förhindrad, skall ordföranden kalla annan lämplig person
att tjänstgöra som tillfällig ersättare.

5 § En ledamot har rätt att bli entledigad, om särskilda omständigheter
föranleder det. Om en ledamot avgår, förordnar regeringen en ny ledamot
för återstoden av den tid för vilken den avgångne ledamoten har varit
utsedd. Detsamma gäller ersättare för ledamot.

Ärendenas handläggning

6 § Prövningen av ärenden som avses i 1 § sker vid sammanträde med
nämnden i plenum. Även beslut om berättelse och förslag till
anslagsframställning enligt 2 § samt utseende av sekreterare enligt 3 §
fattas av nämnden i plenum.

Andra ärenden avgörs av ordföranden på nämndens vägnar. Ordföranden får
dock hänskjuta ärenden till avgörande i plenum.

7 § Ärenden som skall avgöras av nämnden i plenum avgörs efter muntlig
förhandling eller föredragning. Föredragningen fullgörs av sekreteraren
eller av en föredragande som har förordnats av nämnden.

8 § Som beslut av nämnden i plenum gäller den mening som de flesta är
överens om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden
biträder. Omröstningen sker i den ordning som nämnden bestämmer.

Om vid föredragning av ett ärende någon ledamot anser att muntlig
förhandling skall hållas, gäller dock den ledamotens mening som nämndens
beslut.

9 § Ordföranden svarar för de förberedande åtgärder som behövs i
ärendena.

Ordföranden får också på nämndens vägnar meddela beslut om avskrivning
av ärenden, som har återkallats, samt meddela beslut om avvisning av
ärenden, om det är uppenbart att de inte skall tas upp av nämnden.

10 § Nämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Sammanträdena
hålls i Stockholm, om inte särskilda skäl föranleder annat.

11 § I kallelse till en arbetsgivare att inställa sig till muntlig
förhandling skall erinras om att ärendet, på yrkande av
jämställdhetsombudsmannen, kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir
från förhandlingen.

12 § Om nämnden uppskjuter en påbörjad förhandling, skall förhandlingen
fortsättas snarast möjligt. Ny förhandling behöver inte hållas i
anledning av ett sådant uppskov.

13 § Vid sammanträden med nämnden skall föras protokoll, som justeras av
ordföranden.

14 § Beslut i ärenden som avses i 1 § och som har avgjorts av nämnden i
plenum skall sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden.

15 § Skall en inlaga, kallelse eller annan handling tillställas
arbetsgivaren eller någon annan, skall det ske genom delgivning.
Delgivning av beslut, som innefattar vitesföreläggande, får dock inte
ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl
att anta att arbetsgivaren har avvikit eller i övrigt håller sig undan.

Avskrift av beslut som avses i 14 § skall dessutom sändas till
jämställdhetsombudsmannen i vanligt brev samma dag som beslutet
meddelas.

16 § Vid beräkning och utbetalning av ersättning av allmänna medel som
skall utgå enligt 19 § första stycket lagen (1979: 1118) om jämställdhet
mellan kvinnor och män i arbetslivet gäller i tillämpliga delar
förordningen (1982: 805) om ersättning av allmänna medel till vittnen,
m. m. och kungörelsen (1973: 261) om utbetalning av vissa ersättningar i
mål eller ärende vid domstol, m. m. Förordning (1982:812).

17 § I övrigt finns föreskrifter om ärendenas handläggning i 16–19 §§
lagen (19 79:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
och i förvaltningslagen (1986:223). Ytterligare föreskrifter om
ärendenas handläggning och om nämndens verksamhet i övrigt meddelas i en
arbetsordning som beslutas av nämnden i plenum. Förordning (1986:844).

Övriga bestämmelser

18 § Hos jämställdhetsnämnden skall föras dagbok över ärendena och i
dessa inkommande handlingar enligt de närmare föreskrifter som meddelas
av nämnden.

19 § I nämndens beslut och skrivelser skall anges vem som har fattat
beslutet och vem som har varit föredragande. Förordning (1986:844).

20 § Nämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 30 §
verksförordningen (1987:1100). Förordning (1988:897).