Förordning (1980:431) om säkerheten på örlogsfartyg

SFS nr
1980:431
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:595
Upphävd
1988-07-01

1 § Bestämmelserna i 1 kap. 3 § första stycket, 2 kap. 1 § och 2 §
andra stycket, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 18 §
andra stycket och 11 kap. 3 § lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg
gäller för örlogsfartyg.

2 § Såvitt avser örlogsfartyg meddelar sjöfartsverket föreskrifter för
verkställigheten av bestämmelserna i 1 §.

Övergångsbestämmelser

1988:595

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1980:
431) om säkerheten på örlogsfartyg upphör att gälla.

En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla förordningen och
som gäller vid ikraftträdandet skall fortfarande gälla och vid
tillämpning av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna.