Förordning (1980:440) om överförande av avlöningsmedel som har innehållits på grund av strejk eller lockout

SFS nr
1980:440
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § Denna förordning gäller statliga myndigheter under regeringen. Den
skall dock inte tillämpas av de affärsdrivande verken och inte heller av
myndigheter med uppdragsverksamhet till den del de avlöningar som avses
i 2 § skulle ha finansierats genom intäkter.

2 § Avlöningsmedel, som har innehållits för att arbetstagare någon gång
under tiden den 25 april-den 11 maj 1980 har deltagit i strejk eller
omfattats av lockout, skall senast den 30 juni 1980 föras över till den
i statsbudgeten för budgetåret 1979/80 upptagna inkomsttiteln Övriga
diverse inkomster.

3 § Det belopp som har förts över enligt 1 § skall redovisas i
anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82.

4 § De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning meddelas av riksrevisionsverket.