Lag (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

SFS nr
1980:456
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1980-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS1990:686
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:2021

1 § Svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening och svensk sparbank
skall, om företagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk
eller rörelse, sätta in medel på ett räntelöst konto i riksbanken
(vinstkonto) enligt bestämmelserna i denna lag.

Regeringen får, om det finns särskilda skäl, medge befrielse helt eller
delvis från skyldigheten att sätta in medel på vinstkonto.

Företag, som avses i första stycket och som sätter in medel på
vinstkonto, har rätt till avdrag enligt bestämmelserna i 4 § för det
belopp som i räkenskaperna har avsatts till en särskild fond (vinstfond).

2 § Insättning på vinstkonto skall göras med ett belopp som motsvarar 25
procent av företagets justerade årsvinst under det beskattningsår för
vilket taxering i första instans sker år 1981 eller – om företaget på
grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras detta år – år
1982. Understiger den justerade årsvinsten 1 miljon kronor behöver
insättning på vinstkonto inte göras.

Med justerad årsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning
sedan årsvinsten, i den mån den påverkats av nedan angivna poster,

a) ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,

b) ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond enligt
lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och annan liknande fond,

c) ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed
jämförligt ändamål,

d) minskats med restituerade allmänna svenska skatter,

e) minskats med belopp som enligt 6 § lagen om allmän investeringsfond
har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp,

f) justerats med belopp som har föranlett ändring av årsvinsten på grund
av överföring av allmän investeringsfond och annan liknande fond, samt

g) ökats med belopp som har tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar
eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen.

Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader skall
den justerade årsvinsten jämkas med hänsyn till detta. Skall företaget
taxeras för två beskattningsår skall årsvinsten för de båda
beskattningsåren läggas samman, varefter vinsten jämkas med hänsyn till
de båda beskattningsårens sammanlagda längd.

Har företaget vidtagit några åtgärder som kan antas ha tillkommit i syfte
att helt eller delvis undgå skyldighet att sätta in medel på vinstkonto
skall vid bestämmande av underlaget för insättningsskyldigheten bortses
från sådana åtgärder.

3 § Inbetalning till vinstkonto skall ha kommit ett riksbankskontor till
handa senast den dag, då företaget enligt 34 § 1 eller 2 mom.
taxeringslagen (1956:623) skall ha avlämnat allmän självdeklaration för
beskattningsåret.

Inbetalning som har gjorts senare än i första stycket sägs men senast den
15 oktober under taxeringsåret skall också godtas. I dessa fall skall
företaget betala en särskild avgift till statsverket. Avgiften är en
procent av det för sent inbetalade beloppet för den kalendermånad då
beloppet rätteligen senast skulle ha betalats in och därefter en procent
av beloppet för varje påbörjad kalendermånad till dess inbetalning sker.

Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som länsstyrelsen
bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår restavgift
enligt 58 § 1 mom. första stycket uppbördslagen (1953:272) på
avgiftsbeloppet. Den särskilda avgiften och restavgiften får drivas in i
samma ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen.

Avgifterna är inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

Skall företaget inte taxeras år 1981 är företaget skyldigt att göra en
preliminär inbetalning till riksbanken med belopp som motsvarar 25
procent av den justerade årsvinsten eller – i förekommande fall – den
jämkade årsvinsten, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det eller de
beskattningsår för vilket taxering sker år 1980. Inbetalningen skall ha
kommit ett riksbankskontor till handa senast den 30 april 1981. Finner
företaget, vid avlämnandet av sin allmänna självdeklaration till 1982 års
taxering, att ett större belopp skall betalas in till vinstkonto än vad
som preliminärt har betalats in, skall företaget betala in vad som fattas
senast den dag, då företaget enligt 34 § 1 eller 2 mom. taxeringslagen
skall ha avlämnat sin deklaration. Bestämmelserna i andra-fjärde styckena
gäller även företag som avses i detta stycke.

Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till
vinstkonto.

Riksbanken skall till närings- och teknikutvecklingsverket och
länsstyrelsen översända uppgifter angående de för beskattningsåret gjorda
inbetalningarna till vinstkonto senast den 31 maj under taxeringsåret
eller, om belopp har betalats in vid senare tidpunkt, snarast därefter.
Lag (1991:2021).

4 § Vid beräkning av nettointäkt av jordbruksfastighet eller av rörelse
enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt har företag, som avses i 1 §, rätt till avdrag för belopp
som i räkenskaperna har avsatts till vinstfond. Avdrag medges inte med
högre belopp än vad företaget i enlighet med bestämmelserna i 2 § –
senast den 15 oktober under taxeringsåret har betalat in till vinstkonto.
Avdraget får göras vid 1981 års taxering eller – om företaget på grund av
förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras detta år – vid 1982 års
taxering.

Ett företag kan inte få avdrag för avsättning till vinstfond i mer än en
förvärvskälla. Lag (1981:303).

5 § Om ett företag, som enligt bestämmelserna i denna lag är skyldigt att
betala in medel till vinstkonto, inte har gjort detta senast den 15
oktober under taxeringsåret skall som skattepliktig intäkt i den
förvärvskälla, som avses i 4 § andra stycket, tas upp ett särskilt
tillägg som svarar mot det belopp som sålunda inte har betalats in till
riksbanken.

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och
teknikutvecklingsverket kan besluta att vinstfond skall eller får tas i
anspråk för ändamål som avses i 7 § första stycket. Beslut som nu sagts
får avse endast den tid som läget på arbetsmarknaden och andra
förhållanden motiverar och skall förses med de villkor som är påkallade
härav. Beslut kan gälla samtliga företag, företag av viss beskaffenhet
eller visst eller vissa företag.

Vinstfond som har avsatts i viss förvärvskälla får tas i anspråk i samma
förvärvskälla eller i annan förvärvskälla inom inkomstslagen
jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får dock, om det finns
särskilda skäl, medge att vinstfond tas i anspråk i inkomstslaget annan
fastighet.

Ett företag, som ansöker om att ta vinstfond i anspråk, skall ha berett
berörda arbetstagarorganisationer tillfälle att avge yttrande över
ansökningen. Saknas sådana organisationer, skall i stället de anställda
på lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande. Yttrandena skall
fogas till ansökningen.

Beslut om att vinstfond får tas i anspråk skall tillställas företaget,
riksbanken och skattemyndigheten. Lag (1991:2021).

7 § Vinstfond får tas i anspråk för följande ändamål, nämligen för

a) kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i riket
belägen byggnad, som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att
användas som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av
sådan byggnad,

b) avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i
internationell trafik, är avsedda att användas här i riket, samt
ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och kostnader för reparation av
fartyg eller luftfartyg,

c) kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av markanläggning
här i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsvärdet av
markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag,

d) kostnader för undersökningsarbete, förberedande arbete eller
tillredningsarbete i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet här
i riket,

e) kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kostnader för utbildning av arbetstagare hos
företaget,

f) kostnader för att främja avsättningen utomlands av varor som
tillverkas här i riket.

Belopp, som har avsatts till vinstfond, får tas i anspråk endast för
arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader som
hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

Ianspråktagande av vinstfond för ändamål som anges i första stycket e)
får göras endast av företag som bedriver industriell tillverkning.

Ianspråktagande av vinstfond får inte avse begagnade inventarier. I fråga
om inventarier som företaget har anskaffat från näringsidkare med vilken
företaget är förbundet i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får fonden
tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under
beskattningsåret.

Om vinstfond enligt beslut enligt 6 § får tas i anspråk för arbete som
avses i första stycket a) eller c), får företaget, såvida arbetet hänför
sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan
har skett, under det sista året ta fonden i anspråk för avskrivning av
tillgångarna eller för täckande av kostnaderna med högst ett belopp som
svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts
gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg
eller i fråga om tillgångar som avses i punkt 3 tredje stycket och punkt
4 tredje stycket av anvisningarna till 22 § samt i punkt 7 andra och
tredje styckena och punkt 16 tredje och fjärde styckena av anvisningarna
till 29 § kommunalskattelagen (1928:370).

Med byggnader, inventarier och markanläggningar förstås vid tillämpning
av första stycket tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt
de bestämmelser som gäller för byggnader, maskiner och andra för
stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar. Som
inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av
anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen. Lag (1985:474).

8 § Har beslut enligt 6 § meddelats får företaget från vinstkontot ta ut
medel som svarar mot den del av vinstfonden som skall eller får tas i
anspråk. Utbetalning får inte göras före utgången av november månad det
år då den mot inbetalningen svarande avsättningen har prövats vid
taxeringen i första instans.

Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot det utbetalade
beloppet tas i anspråk av vinstfonden i enlighet med beslutet.

9 § Sedan fem år har förflutit från den dag då insättning på vinstkonto
har gjorts, har företaget rätt att efter uppsägning hos riksbanken få
tillbaka den kvarstående delen av medlen. Därvid skall en mot
återbetalningen svarande del av fonden omedelbart tas upp som
skattepliktig intäkt i den förvärvskälla där fondavsättningen har gjorts.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen medge att återbetalningen
sker före utgången av den i första stycket angivna tiden.

10 § Har en vinstfond eller en del av en sådan fond tagits i anspråk
enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig
intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i
anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits
i anspråk för anskaffning av en anläggningstillgång, skall vid beräkning
av avskrivningsunderlag för tillgången räknas endast den del av
utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.

11 § Vinstfond skall återföras till beskattning om

a) fonden har tagits i anspråk utan tillstånd och det inte är fråga om
fall som avses i 9 §,

b) medel har tagits ut från vinstkonto med stöd av beslut enligt 6 § utan
att en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden har tagits i
anspråk i enlighet med beslutet,

c) företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel
på vinstkonto,

d) företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk, skogsbruk
eller rörelse,

e) företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits
enligt fjärde stycket,

f) beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation, eller

g) beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.

Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla där
avsättningen har gjorts.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och
teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att en
vinstfond, som skall återföras till beskattning enligt första stycket d),
får behållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skall den
kvarstående fonden återföras till beskattning i enlighet med vad som nyss
sagts.

Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt, får vinstfond övertas. Har fonden övertagits
skall det anses som om det övertagande företaget har gjort inbetalning
till riksbanken den dag då det överlåtande företaget gjorde
inbetalningen.

Vad i första–fjärde styckena sägs om en vinstfond skall i förekommande
fall gälla en del av en sådan fond. Lag (1991:2021).

12 § Om en vinstfond skall återföras till beskattning enligt 11 § första
stycket skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, där
avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot 50
procent av det återförda beloppet.

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse från
tillägget.

13 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och
teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ett
företags vinstfond helt eller delvis övertas av ett annat företag. För
sådant medgivande krävs

a) att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess
helägda dotterföretag, eller

b) att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag,
eller

c) att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer
än 90 procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom
förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra
företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också
moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

Vid tillämpningen av det föregående stycket avses med moderföretag
svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och
med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90
procent ägs av moderföretaget.

I beslut om övertagande av en vinstfond skall anges i vilken
förvärvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses
avsatt. Har det övertagande företaget förvärvskälla i inkomstslaget annan
fastighet men inte i inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse,
skall beslutet innehålla medgivande enligt 11 § tredje stycket att fonden
får behållas viss tid.

Riksbanken skall på framställning av det överlåtande företaget överföra
medel, som svarar mot den del av vinstfonden som skall övertas med stöd
av beslutet, från företagets vinstkonto till ett motsvarande konto för
det övertagande företaget.

Har en vinstfond övertagits skall det anses som om det övertagande
företaget gjort avsättning till fonden och inbetalning till riksbanken
vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen och
inbetalningen. Lag (1991:2021).

14 § Medel, som har satts in på vinstkonto, får utbetalas endast

a) i fall som avses i 8 § första stycket,

b) i fall som avses i 9 §,

c) om vinstfond i fall som avses i 11 § första stycket e) och f) helt
eller delvis har återförts till beskattning,

d) om beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs,

e) om vinstfond helt eller delvis har överförts till ett annat företag
och medlen därför skall överföras till det andra företagets vinstkonto
eller

f) om företaget har inbetalat mer än det belopp som skall sättas in på
kontot.

Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare
inbetalade medel.

I fall som avses i första stycket c) skall skattemyndigheten på
framställning av företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot
den del av fonden som har återförts till beskattning i den mån medlen
inte tidigare har återgått till företaget.

I fall som avses i första stycket f) skall skattemyndigheten på
framställning av företaget besluta om utbetalning av det överskjutande
beloppet.

Riksbanken skall till skattemyndigheten och — om det begärs — till
närings och teknikutvecklingsverket lämna uppgifter om utbetalningar från
vinstkonton. Lag (1991:2021).

15 § Företag som skall betala in medel till vinstkonto skall vid
självdeklarationen lämna uppgifter om beräkningen som skall ligga till
grund för inbetalningsskyldigheten. Uppgifterna skall lämnas på blankett
enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

Företag som vid beskattningsårets utgång har vinstfond eller som under
beskattningsåret har avvecklat sin vinstfond skall vid självdeklarationen
lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling.
Uppgifterna skall lämnas i två exemplar på blankett enligt formulär som
fastställs av riksskatteverket. Till deklarationen skall fogas bevis från
riksbanken angående insättning på vinstkonto.

Efter anmaning är ett företag, som avses i 1 §, skyldigt att lämna
uppgifter enligt första stycket. Anmaningen får utfärdas av
länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd. I anmaningen får vite
föreläggas. Bestämmelserna om vite i 123–125 §§ taxeringslagen
(1956:623) gäller i tillämpliga delar på sådant vite. Lag (1986:1335).

16 § har upphävts genom lag (1990:381).

17 § har upphävts genom lag (1986:483).

18 § Hos riksbanken skall föras register över samtliga vinstkonton. Lag
(1986:483).

19 § Närings- och teknikutvecklingsverkets beslut enligt denna lag
överklagas hos regeringen genom besvär.

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos kammarrätten
genom besvär. Mot kammarrättens beslut får talan inte föras. Lag
(1991:2021).

Övergångsbestämmelser

1987:662

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om
fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna
i 11 § fjärde stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78
§ lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om
jordbrukskasserörelsen.

1990:381

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:686

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1997, nämligen

1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal
inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag
för avsättning till investeringsfond,

2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,

3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den
mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
alltjämt gäller,

4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,

5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,

6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.

Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till
beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras
detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas
upp vid återföringen.

Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i
inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets
verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning
skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets
verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och
förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.