Förordning (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

SFS nr
1980:483
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1980-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:812
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Lokal facklig organisation, lokal organisation av Lantbrukarnas
riksförbund eller av Företagarnas Riksorganisation samt regional eller
lokal organisation av Sveriges fiskares riksförbund kan enligt
bestämmelserna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för
sådan uppsökande verksamhet på en eller flera arbetsplatser som har till
syfte att främja studier bland arbetstagarna eller näringsidkarna.

Till Företagarnas Riksorganisation, Landsorganisationen i Sverige,
Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges arbetares centralorganisation,
Sveriges fiskares riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation
utgår enligt bestämmelserna i denna förordning statsbidrag till
kostnader för att anordna grundläggande studieorganisatörsutbildning och
för att planera uppsökande verksamhet. Förordning (1991:1078).

Statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser

2 § Statsbidrag kan beviljas för särskilt planlagt projekt bland en
viss eller vissa grupper av arbetstagare eller näringsidkare.

Den uppsökande verksamheten inom ramen för ett sådant projekt skall
bedrivas av studieorganisatör som har utsetts av den lokala eller av
den regionala organisationen.

3 § Frågor om statsbidrag prövas av vuxenutbildningsnämnden i det län
där den grupp av arbetstagare eller näringsidkare som skall uppsökas
har sin huvudsakliga arbetsplats.

När det gäller sådana grupper av arbetstagare eller näringsidkare som
på grund av resor i arbetet eller andra omständigheter inte utför sitt
arbete på en huvudsaklig arbetsplats, prövas frågan om statsbidrag av
vuxenutbildningsnämnden i det län till vilket arbetstagarna eller
näringsidkarna med hänsyn till sina arbetsförhållanden närmast kan
anses höra under den tid då den uppsökande verksamheten skall äga rum.

4 § Vid beviljande av statsbidrag för projekt skall hänsyn tas till de
berörda arbetstagarnas eller näringsidkarnas behov av utbildning och
stöd. Förordning (1987:298).

5 § Ansökan om statsbidrag skall ges in till vuxenutbildningsnämnden
inom den tid och i den ordning som centrala studiestödsnämnden
bestämmer.

6 § I ansökan om statsbidrag skall den lokala eller den regionala
organisationen ange

1. vilken grupp av arbetstagare eller näringsidkare som projektet skall
avse,

2. om projektet, när det avser arbetstagare, har planerats i samråd med
berörd arbetsgivare,

3. om ansökan även ges in om korttidsstudiestöd och internatbidrag
enligt studiestödslagen (1973:349) för fördelning till arbetstagare inom
den avsedda gruppen och

4. kostnaderna för projektet.

Kostnaderna för projektet skall fördelas på olika poster enligt
bestämmelser som centrala studiestödsnämnden meddelar. Förordning
(1987:298).

Statsbidrag till grundläggande studieorganisatörsutbildning och
planering av uppsökande verksamhet

7 § Till varje organisation skall för varje budgetår betalas ut ett
grundbidrag på 50 000 kronor. Detta grundbidrag är avsett att täcka
allmänna kostnader för studieorganisatörsutbildning och planering av
uppsökande verksamhet. Förordning (1984:242).

8 § Resterande del av de medel som är tillgängliga för budgetåret
fördelas av centrala studiestödsnämnden mellan organisationerna i
förhållande till deras medlemsantal.

9 § Högst 40 procent av de medel som enligt 7 och 8 §§ betalas ut till
en organisation får användas till kostnader för planering av
uppsökande verksamhet.

Särskilda bestämmelser

10 § Statsbidrag betalas ut av centrala studiestödsnämnden.

11 § Har statsbidrag beviljats för projekt bland arbetstagare eller
näringsidkare på en viss arbetsplats och ändras förhållandena på
arbetsplatsen väsentligt, får den lokala eller den regionala
organisationen använda statsbidraget endast om vuxenutbildningsnämnden
medger det.

Har i sådant fall statsbidraget betalats ut och har vuxenutbildnings
nämnden inte medgett att det får användas utan hinder av att
förhållandena ändrats, skall det återbetalas i den ordning och inom
den tid som centrala studiestödsnämnden eller, efter dess
bemyndigande, vuxenutbildningsnämnden bestämmer.

12 § Vuxenutbildningsnämndens beslut enligt denna förordning eller
enligt bestämmelse som avses i denna förordning får överklagas hos
centrala studiestödsnämnden.

Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1987:298).

13 § Centrala studiestödsnämnden meddelar de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.