Efterforskningsförordning (1980:489);

SFS nr
1980:489
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1039
Upphävd
1988-12-01

Inledande bestämmelser

1 § Efterforskning enligt denna förordning är att ta emot, samla in,
ställa samman, vidarebefordra och lämna ut uppgifter om identitet,
vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden i fråga om
följande personer.

1. Personer som är i Sveriges våld eller finns inom ett område under
svensk kontroll och som är skyddade enligt Gen evekonventio
nerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella
väpnade konflikter eller tilläggsprotokollen till konventionerna.

2. Svenska medborgare som finns utanför Sverige och där är skyddade
enligt konventionerna eller tilläggsprotokollen.

3. Personer som på grund av en väpnad konflikt eller annan politisk
händelse har förlorat förbindelserna med sina närstående och som har
anknytning till Sverige.

Efterforskningen kan också avse en avliden person. I sådant fall ingår
i efterforskningen också att sända hem kvarlevorna och
tillhörigheterna efter en person som har avlidit i Sverige men hade
sin hemvist utom Sverige, om det behövs och inte föreskrivs någonting
annat.

2 § Under krig eller annan väpnad konflikt som Sverige deltar i skall,
från den tidpunkt som regeringen bestämmer,
efterforskningsverksamheten bedrivas av efterforskningsbyrån för
krigsfångar och civilinternerade.

Också i andra fall när det behövs statlig efterforskning kan
regeringen förordna att efterforskningsbyrån skall träda i verksamhet.

Regeringen föreskriver när efterforskningsbyrån skall upphöra med sin
verksamhet.

3 § Då efterforskningsbyrån inte är i verksamhet, får efter avtal
mellan regeringen och Svenska röda korset överlämnas åt denna
organisation att bedriva efterforskning.

Efterforskningsbyrån

4 § Efterforskningsbyrån leds av en chef.

Inom efterforskningbyrån finns två avdelningar. Varje avdelning före
stås av en chef.

5 § Hos efterforskningsbyrån finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får efterforskningsbyrån anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

6 § Verksamheten vid efterforskningsbyrån skall ordnas så att
uppgifter om personer i Sveriges våld eller med uppehållsplats inom
områden under svensk kontroll kan vidarebefordras till personens
hemland och att uppgifter om svenska medborgare eller personer med
hemvist i Sverige kan lämnas till närstående i Sverige.

7 § För efterforskningsbyrån skall gälla artikel 122 i
Genevekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars
behandling och artiklarna 137-139 i Genevekonventionen den 12 augusti
1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid.

Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 3,
tillämpas på efterforskningsbyrån.

Planläggning

8 § För planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet skall finnas
en särskild delegation. Ledamöter av denna är chefen för
efterforskningsbyrån, cheferna för avdelningarna och sex andra
ledamöter. För varje ledamot som inte är självskriven skall finnas en
ersättare. Efterforskningsbyråns chef är delegationens ordförande.

Arbetsbiträde åt delegationen lämnas av Svenska röda korset efter
avtal mellan regeringen och organisationen. Förordning (1982:1096).

9 § Allmänna verksstadgan (1965:600) gäller i tillämpliga delar för
delegationen.

10 § Ersättning till delegationens ledamöter och ersättarna för dem
lämnas enligt förordningen (1978:45) om ersättning vid
kommittéuppdrag. Förordning (1982:1096).

11 § Delegationen skall årligen avge en berättelse om sin verksamhet
till chefen för försvarsdepartementet.

12 § Om regeringen inte föreskriver annat, upphör delegationens
uppgifter när efterforskningsbyrån träder i verksamhet.

Tjänstetillsättning m.m.

13 § Efterforskningsbyråns chef och cheferna för avdelningarna
förordnas av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av delegationen eller, när
efterforskningsbyrån är i verksamhet, av byrån.

14 § De ledamöter i delegationen som inte är självskrivna samt
ersättarna för dem förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses en
efter förslag av rikspolisstyrelsen, en efter förslag av
överbefälhavaren, en efter förslag av statens invandrarverk, en efter
förslag av civilförsvarsstyrelsen, en efter förslag av Svenska röda
korset och en efter förslag av Svenska Kommunförbundet. Ersättarna
utses på samma sätt. Förordning (1982:1096).

Särskilda bestämmelser

15 § Om Sverige har åtagit sig att vara skyddsmakt för en annan stat,
skall i den mån det är möjligt denna förordning gälla också personer
med anknytning till den staten.