Förordning (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

SFS nr
1980:497
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1240
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd. Bestämmelsen i 18 § stadgan gäller dock endast
i fråga om administrativa ärenden.

Med chefen förstås vid tillämpningen av verksstadgan chefen för nämndens
kansli.

Frågor om de allmänna riktlinjerna för verksamheten avgörs av nämnden
eller dess ordförande.

Uppgifter

2 § Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 19 § lagen
(1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Organisation

3 § I nämnden tjänstgör ledamöter och ersättare för ledamot enligt vad
som anges i 20 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och
sjukvårdspersonalen m.fl.

För nämnden finns ett kansli som förestås av en chef. Hos nämnden finns
i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som
regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel. På begäran av nämnden tillhandahåller socialstyrelsen
föredragande.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Särskilda bestämmelser om ärenden enligt lagen (1980:11) om tillsyn
över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

4 § Om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handläggning av ärenden
enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen
m.fl. finns bestämmelser i 21-38 §§ nämnda lag.

5 § Ärendena avgörs efter föredragning. Denna ankommer på chefen för
kansliet eller särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden och ersättare för denne får överta beredning och
föredragning av ett ärende.

Chefen för kansliet får närvara även när ett ärende föredras av någon
annan.

6 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:888).

7 § Ordföranden, ersättare för denne och chefen för kansliet får fordra
in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden hos nämnden samt
pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av
nämndens beslut. Chefen för kansliet får utse andra tjänstemän vid
kansliet att fullgöra dessa uppgifter. Förordning (1986:888).

8 § Ansvarsnämnden skall underrätta socialstyrelsen om innehållet i en
anmälan om det kan ha betydelse för styrelsens verksamhet att ha
kännedom om anmälan. Nämnden skall också underrätta styrelsen om
innehållet i de slutliga beslut som nämnden meddelar.

Särskilda bestämmelser om administrativa ärenden

9 § Nämnden avgör i den sammansättning som gäller för prövning av
ärenden enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och
sjukvårdspersonalen m. fl.

1. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

3. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 15 eller, när
tjänst i variabel lönegrad skall tillsättas, frågor om placering i lägst
denna lönegrad,

4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag hos nämnden eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som ordföranden eller chefen för kansliet hänskjuter
till nämnden. Förordning (1986:888).

10 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara begränsad i
vissa hänseenden.

11 § har upphävts genom förordning (1986:888).

12 § Andra administrativa ärenden än som anges i 9 § avgörs av
ordföranden eller, efter dennes beslut, chefen för kansliet.

13 § Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas även i administrativa
ärenden. Förordning (1986:888).

Tillsättning av tjänstemän

14 § Tjänsten som chef för nämndens kansli tillsätts av regeringen.
Övriga tjänster vid nämndens kansli tillsätts av nämnden.