Deltidsförordning (1980:50)

SFS nr
1980:50
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1980-01-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1747
Upphävd
1992-07-01

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns föreskrifter om deltidsarbete för
arbetstagare, vars avlöningsförmåner fastställs under medverkan av
regeringen eller av en myndighet som regeringen bestämmer.

Förordningen gäller dock inte arbetstagare vid affärsverken.

Förordningen tillämpas endast i den mån något annat inte följer av
kollektivavtal, av lag eller av föreskrifter som har meddelats av
regeringen eller av en myndighet som regeringen bestämmer. Förordning
(1990:1174).

Anordnande av deltid

2 § Deltidsarbete anordnas när myndighetens verksamhet kräver det.

Deltidsarbete får på en arbetstagares begäran anordnas även i andra
fall, i den mån verksamheten medger det.

Bedömning av deltidsfrågor

3 § Vid prövningen av frågor som avses i denna förordning skall
myndigheten beakta kravet att arbetsuppgifterna fullgörs på ett riktigt
sätt och att arbetslokaler och utrustning utnyttjas rationellt. Dessutom
skall särskild hänsyn tas till familjesociala förhållanden och till
behovet att underlätta anställning av personer med arbetshandikapp eller
andra svårigheter på arbetsmarknaden.

Former för deltidsarbete

4 § En arbetstagare kan beredas deltidsarbete genom partiell ledighet
eller genom anställning på en deltidstjänst.

Om inrättande av deltidstjänster finns bestämmelser i bland annat
förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster. Förordning
(1989:167).

Tjänstgöringens omfattning

5 § I fråga om tjänstgöringens omfattning skall alltför många alternativ
undvikas. Kortare tjänstgöring än 40 procent av heltidstjänstgöring bör
i allmänhet inte förekomma.

Arbetstidens förläggning

6 § Arbetstiden vid deltidsarbete skall förläggas så, att arbetstagaren
tjänstgör varje dag, vissa dagar eller vissa veckor.

7 § har upphävts genom förordning (1984:789).