Förordning (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.

SFS nr
1980:507
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:37
Upphävd
1996-04-01

1 § En stämningsman, som utan att vara anställd inom polisväsendet utför
delgivningsuppdrag på begäran av en polismyndighet, har rätt till
ersättning med 40 kronor för varje redovisat delgivningsuppdrag. Vid
resor som företas med anledning av uppdraget utgår reseförmåner som
enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.
Ersättningen betalas ut av polismyndigheten mot räkning. Förordning
(1989:879).

2 § Bestämmelserna i 1 § skall tillämpas också i fråga om
delgivningsuppdrag, som utförs av en nämndeman på begäran av en
tingsrätt. Ersättningen betalas ut av tingsrätten mot räkning.
Förordning (1989:879).

3 § När stämningsmannen eller nämndemannen anlitas för att anslå ett
meddelande enligt 17 § första stycket fjärde meningen delgivningslagen
(1970:428), skall ersättning lämnas med 40 kronor för varje fastighet
som uppdraget avser. I övrigt gäller 1 och 2 §§ . Förordning (1989:879).

Övergångsbestämmelser

1989:879

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om delgivningsuppdrag som har mottagits före
ikraftträdandet.