Förordning (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

SFS nr
1980:535
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:243
Upphävd
1988-06-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter med vissa undantag från
reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring
(grupplivreglementet). Föreskrifterna gäller för lokalanställda
arbetstagare som tjänstgör vid en svensk utlandsmyndighet och som har
rätt till ålderspension enligt förordningen (1984:1042) om
pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid
svenska utlandsmyndigheter. Föreskrifterna gäller dessutom för
lokalanställda arbetstagare i Amerikas Förenta Stater, Canada,
Colombia, Danmark, Ecuador, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland,
Island, Italien, Jugoslavien, Mexico, Norge, Peru, Portugal,
Singapore, Spanien, Sri Lanka, Tunisien, Turkiet, Förbundsrepubliken
Tyskland, Venezuela och Österrike.

Lokalanställd arbetstagare som är eller har varit svensk medborgare
omfattas av grupplivreglementet. */k/ Förordning (1987:5).

2 § Försäkringsbelopp i form av */k/ helt grundbelopp */-k/ enligt 17
§ första stycket grupplivreglementet utgår med det belopp som följer
av nedanstående sammanställning.

Om arbetstagaren fyllt Belopp, kronor,
motsvarande årslönen dock högst
multiplicerad med kronor

18 men ej 55 år 3,00 154 800
55 men ej 56 år 2,75 141 900
56 men ej 57 år 2,50 129 000
57 men ej 58 år 2,25 116 100
58 men ej 59 år 2,00 103 200
59 men ej 60 år 1,75 90 300
60 men ej 61 år 1,50 77 400
61 men ej 62 år 1,25 64 500
62 men ej 63 år 1,00 51 600
63 men ej 64 år 0,75 38 700
64 men ej 67 år 0,50 25 800

Helt grundbelopp enligt 17 § andra stycket grupplivreglementet utgår
med det belopp som enligt ovanstående sammanställning gäller för
arbetstagare som fyllt 18 men ej 55 år. */k/ Förordning (1988:13).

3 § Försäkringsbelopp i form av */k/ helt tilläggsbelopp */-k/ enligt
18 § grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av
nedanstående sammanställning.

För varje barn eller Belopp, kronor,
syskon som vid arbets- motsvarande årslönen dock högst
tagarens frånfälle fyllt multiplicerad med kronor

högst 16 år 1,00 51 600
17 men ej 19 år 0,75 38 700
19 men ej 21 år 0,50 25 800

*/k/ Förordning (1988:13).

4 § Försäkringsbelopp i form av */k/ halvt grundbelopp */-k/enligt 19
§ grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående
sammanställning.

Om arbetstagaren fyllt Belopp, kronor,
motsvarande årslönen dock högst
multiplicerad med kronor

högst 54 år 1,500 77 400
55 men ej 56 år 1,375 70 950
56 men ej 57 år 1,250 64 500
57 men ej 58 år 1,125 58 050
58 men ej 59 år 1,000 51 600
59 men ej 60 år 0,875 45 150
60 men ej 61 år 0,750 38 700
61 men ej 62 år 0,625 32 250
62 men ej 63 år 0,500 25 800
63 men ej 64 år 0,375 19 350
64 men ej 67 år 0,250 12 900

*/k/ Förordning (1988:13).

5 § Försäkringsbelopp i form av */k/ helt grundbelopp, halvt
grundbelopp */-k/ eller */k/ helt tilläggsbelopp */-k/ enligt 20 §
grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående
sammanställning.

Försäkringsbelopp Belopp, kronor,
motsvarande årslönen dock högst
multiplicerad med kronor

Helt grundbelopp 3,00 154 800
Halvt grundbelopp 1,50 77 400
Helt tilläggsbelopp 1,00 51 600

*/k/ Förordning (1988:13).

6 § Försäkringsbelopp i form av */k/ grundbelopp */-k/ eller */k/
tilläggsbelopp */-k/ enligt 20 a § grupplivreglementet utgår med
hälften av det grundbelopp respektive tilläggsbelopp som följer av
2–5 §§ denna förordning. Försäkringsbeloppet får dock inte understiga
det lägsta av de två beloppen 12 900 kronor och en fjärdedels årslön.
*/k/ Förordning (1988:13).

7 § Försäkringsbelopp i form av */k/ begravningshjälp */-k/ enligt 21
§ förs ta stycket grupplivreglementet utgår med belopp motsvarande en
fjärdedels årslön, dock högst 12 900 kronor.

Försäkringsbelopp i form av begravningshjälp enligt 21 § andra stycket
första meningen grupplivreglementet får inte överstiga det lägsta av
de två beloppen 25 800 kronor och en halv årslön. Begravningshjälp i
fall som avses i styckets andra mening utgår med belopp motsvarande en
fjärdedels årslön, dock högst 12 900 kronor. */k/ Förordning
(1988:13).

8 § Försäkringsbelopp i form av */k/ helt grundbelopp, halvt
grundbelopp */-k/eller */k/ begravningshjälp */-k/enligt 22 §
grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående
sammanställning.

Försäkringsbelopp Belopp, kronor,
motsvarande årslönen dock högst
multiplicerad med kronor

Helt grundbelopp 0,50 25 800
Halvt grundbelopp
eller begravningshjälp 0,25 12 900

Försäkringsbelopp i form av */k/ tilläggsbelopp */-k/ utgår med
belopp som följer av 3 och 6 §§. */k/ Förordning (1988:13).

9 § Försäkringsbelopp i form av */k/ halvt tilläggsbelopp */-k/ och
*/k/ begravningshjälp */-k/ enligt 23 § grupplivreglementet utgår med
det belopp som följer av nedanstående sammanställning.

Försäkringsbelopp Belopp, kronor,
motsvarande årslönen dock högst
multiplicerad med kronor

Halvt tilläggsbelopp 0,50 25 800
Begravningshjälp 0,25 12 900

Förordning (1988:13).

10 § Finns det särskilda skäl, kan regeringen besluta om högre
försäkringsbelopp utan att iaktta föreskrifterna i 2–9 §§.

11 § Med årslön avses i denna förordning summan av de för
arbetstagaren fastställda kontanta avlöningsförmånerna — i
förekommande fall efter skatteavdrag — under de sista 12 månaderna av
hans anställning.

Värdet av fri bostad räknas in i årslönen. Regeringen kan besluta att
värdet av även annan förmån som inte är kontant avlöningsförmån skall
räknas in i årslönen.

Hade arbetstagaren vid sin död försäkringsskydd enligt 9 eller 11 §
reglementet, beslutar regeringen om storleken av den årslön som skall
tillämpas.

Övergångsbestämmelser

1980:535

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.

Bestämmelserna i reglementet (1962:698) angående statens
grupplivförsäkring gäller fortfarande för försäkringsfall som har
inträffat före utgången av juni 1980.

1981:107

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1981.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1980.

1982:26

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1982.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1981.

1983:61

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1982.

1984:12

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1984.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1983.

1985:6

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1985.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1984.

1986:35

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av år 1985.

3. I fråga om försäkringsfall som inträffat under januari och februari
1986 skall de nya bestämmelserna tillämpas. Har arbetstagaren i ett
sådant fall som närmaste anhöriga efterlämnat antingen sammanboende
som avses i 17 § grupplivreglementet och fader eller moder eller
endast fader eller moder skall dock i stället äldre bestämmelser gälla
men de nya försäkringsbeloppen tillämpas.

1987:5

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1987.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1986.

1988:13

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1987.

1988:243

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988.

Genom förordningen upphävs förordningen (1980:535) om
grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska
utlandsmyndigheter.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
försäkringsfall som har inträffat före utgången av maj 1988.