Skatteregisterförordning (1980:556)

SFS nr
1980:556
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1980-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:588
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:263

1 § Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i
skatteregisterlagen (1980:343).

2 § Regeringen bemyndigar Riksskatteverket att meddela föreskrifter
enligt 9 § första stycket skatteregisterlagen (1980:343). Verket skall
samråda med Datainspektionen innan föreskrifter meddelas som innebär att
skatteregistren utvidgas med en viss typ av uppgifter.

3 § har upphävts genom förordning (1997:1074).

3 a § Skattemyndigheten i regionen får, utöver vad som sägs i
10 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343), inför och
vid revision ha terminalåtkomst till uppgifter om ett företags
delägare som beskattas i annan region än det reviderade
företaget.

Ett skattekontor får ha terminalåtkomst till handling som
avses i 11 § andra stycket skatteregisterlagen om det behövs
för att kontoret skall kunna bistå ett annat skattekontor inom
skattemyndigheten vid handläggningen av ett ärende.
Förordning (1998:1725).

4 § Registeransvariga myndigheter skall för de ändamål och i den
utsträckning som anges nedan på begäran lämna följande myndigheter
uppgifter på medium för automatisk databehandling.

Myndighet Uppgifter Ändamål

Centrala Uppgifter om överskott och Kontroll av ansökningar
studiestöds- underskott i inkomstslagen om uppskov med betalningen
nämnden tjänst, näringsverksamhet och av studiemedelsavgifter i
kapital samt förmögenhet. fråga om studiestöd och om
avskrivning av studieskuld
som avser tid före den 1
januari 1989.

Uppgifter om överskott och Kontroll av ansökningar
underskott i inkomstslagen om studiestöd, om
tjänst, näringsverksamhet nedsättning av årsbelopp
och kapital samt om och om avskrivning av
registrering i studielån samt
sjömansregistret. fastställande av årsbelopp
som avser tiden den 1
januari 1989-30 juni 2001.

Kontroll av ansökningar
om lån till hemutrustning
för flyktingar och vissa
andra utlänningar samt
ärenden om återbetalning
av sådana lån.

Uppgifter om överskott och Kontroll av ansökningar
underskott i inkomstslagen om studiestöd, om
tjänst, näringsverksamhet nedsättning av årsbelopp
och kapital, uppgifter om och om avskrivning av
förmögenhet samt om studielån samt
registrering i fastställande av årsbelopp.
sjömansregistret.

Kronofogde- Uppgifter om skatt Indrivningsverksamhet
myndighet och avgift som samt avräkning enligt
avses i 1 kap. lagen (1985:146) om
1 och 2 §§ skatte- avräkning vid återbe-
betalningslagen talning av skatter
(1997:483) samt upp- och avgifter.
gifter om återbe-
talning av sådan
skatt och avgift.

Riksförsäk- Uppgifter om sammanlagda Kontroll av sjukpenning-
ringsverket intäkter och sammanlagda grundande inkomst.
avdrag i inkomstslaget
tjänst samt uppgifter om
överskott i inkomstslagen
tjänst, näringsverksamhet
och kapital.

Uppgifter om pensionsgrun- Pensionsberäkning
dande inkomst med delbe-
lopp.

Uppgifter om pensions- Beräkning av inkomst-
grundande inkomst, utan index och fördelning av
den begränsning som anges ålderspensionsavgifter.
i 2 kap 1 § andra stycket
lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspen-
sion, efter avdrag för
allmän pensionsavgift.

Uppgifter enligt 25 § Fastställande av under-
samt 26 § 2 lagen hållsstöd och återbetal-
(1996:1030) om ningsskyldighet enligt
underhållsstöd. lagen om underhållsstöd.

Uppgifter om inkomst som Beräkning och kontroll
anges i 4-4 b och 7 §§ av bostadsbidrag.
lagen (1993:737) om
bostadsbidrag, med undantag
av 4 § andra stycket
1-3; uppgifter om förmögenhet.

Riksrevisions- Uppgifter som skall Årliga prognoser
verket anges i taxerings- beträffande statens
uppgiftsregister. inkomster.
Uppgifterna får avse
ett urval av högst
60 000 skattskyldiga
och personer som är
sambeskattade med dem.

Statistiska Uppgifter som skall anges Framställning av officiell
centralbyrån i taxeringsuppgiftsregister, statistik enligt lagen
uppgifter om skatteavdrag, (2001:99) om den
arbetsgivaravgifter, mer- officiella statistiken.
värdesskatt och preliminär
skatt samt sådana uppgifter
om näringsverksamhet
som avses i 2 kap. 19, 20
och 25 §§ lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontroll-
uppgifter.

Uppgifter om kommunalt Beräkning av utjämnings-
skatteunderlag. bidrag enligt 2 § lagen
(1995:1515) om utjäm-
ningsbidrag till kom-
muner och landsting och
beräkning av utjämnings-
avgift enligt 2 § lagen
(1995:1516) om utjäm-
ningsavgift för kom-
muner och landsting.

Uppgifter enligt 5 § första Förande av centrala
stycket 1 och 2 och 6 § första företagsregistret.
stycket 1 och 2 skatteregister-
lagen (1980:343), uppgifter om
telefonnummer, uppgifter om beslut
om konkurs eller
likvidation, uppgifter om antal
lämnade kontrolluppgifter samt
uppgifter om överskott och
underskott i inkomstslagen
näringsverksamhet och kapital.

Uppgifter från Förande av registret
kontrolluppgifter. över kontrolluppgifter.

Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de
identifieringsuppgifter samt tekniska och administrativa uppgifter som
behövs.

Underlag för uppgiftsutlämnande enligt första stycket får hämtas in på
medium för automatisk databehandling. Förordning (2001:263).

4 a § Uppgifter i skatteregistret som enligt lag eller
förordning får lämnas ut till sådan del av skattemyndighetens
verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters
medverkan i brottsutredningar, får lämnas ut på medium för
automatisk databehandling. Förordning (1999:104).

5 § Uppgifter enligt 5 och 6 §§ skatteregisterlagen (1980:343)
om personnummer eller samordningsnummer, organisationsnummer,
namn, firma, adress och hemortskommun, huvudkontor och säte får
på begäran lämnas ut på medium för automatisk databehandling
till myndighet som behöver uppgifterna för aktualisering av
myndighetens register. Förordning (2000:856).

6 § Datainspektionen får lämna medgivande som avses i 15 §
första stycket skatteregisterlagen (1980:343) i fråga om uppgifter
som inte omfattas av sekretess. Sådant medgivande får dock inte
avse uppgifter som den mottagande myndigheten skall använda för
att med hjälp av automatisk databehandling kontrollera att riktiga
uppgifter har lämnats som underlag för beslut om bidrag eller annat
ekonomiskt stöd från det allmänna. Förordning (1994:1969).

7 § I fråga om uppgifter som en myndighet har fått med stöd av
4 eller 6 § skall 19 och 20 §§ skatteregisterlagen (1980:343)
tillämpas. Myndigheten får inte lämna uppgifterna vidare till andra
myndigheter på medium för automatisk databehandling utan
särskilt medgivande till det. Förordning (1994:1969).

8 § Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 20 § första
stycket skatteregisterlagen (1980:343) skall undantas från gallring
om uppgifterna avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har
taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i
Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län.

Uppgifter som i annat fall registrerats vid skatterevision får bevaras
under längre tid om det behövs för att myndigheten skall kunna
fullgöra sin verksamhet. Förordning (1994:1969).

9 § Riksarkivet får, efter samråd med Riksskatteverket, meddela
föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket
skatteregisterlagen (1980:343). Förordning (1994:1969).

10 § Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna i skatteregisterlagen (1980:343)
och denna förordning. Förordning (1994:1969).

Övergångsbestämmelser

1987:777

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987. I fråga om
uppgiftslämnande som rör 1987 och 1988 års taxeringar skall även äldre
bestämmelser tillämpas.

1992:676

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första
gången i fråga om uppgifter som avser 1992 års taxering.

1996:1040

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. I fråga om
bevakning av krav på återbetalning av bidragsförskott enligt lagen
(1964:143) om bidragsförskott eller lagen (1984:1095) om förlängt
bidragsförskott för studerande gäller dock äldre bestämmelser.

1997:1074

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. I fråga om
utlämnande av uppgifter som avser tid före ikraftträdandet gäller
dock äldre bestämmelser.

1998:1395

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 då
kungörelsen (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade
enligt lagen om allmän försäkring, m.m. skall upphöra att
gälla.

2. För år 1999 skall uppgifter även lämnas om pensionsgrundande
inkomst, utan den begränsning som anges i 2 kap. 1 § andra
stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, före
avdrag för allmän pensionsavgift.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utlämnande
av uppgifter som avser tid före ikraftträdandet.