Förordning (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium

SFS nr
1980:571
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:378
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 samt
18 § första och andra styckena, tillämpas på statens miljömedicinska
laboratorium. De uppgifter som anges i 3 § 2 och 3 handhas av
socialstyrelsen.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av socialstyrelsen.

Uppgifter

2 § Laboratoriet har till uppgift att inom den fysikaliska och kemiska
miljömedicinen samt hälsoskyddet bedriva långsiktig forskning samt
undersöknings-, utrednings- och utbildningsverksamhet. Förordning
(1983:618).

3 § Det åligger laboratoriet särskilt att

samverka med och biträda myndigheter, institutioner och organisationer i
syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna
inom området för laboratoriets verksamhet,

på grundval av forskning och försök utarbeta, utveckla och pröva analys-
och provtagningsmetoder av betydelse för verksamhetsområdet,

genom dokumentations- och informationsarbete svara för att erfarenheter
och rön från egen och andras forsknings- och utvecklingsverksamhet blir
kända och nyttiggjorda,

biträda centrala förvaltningsmyndigheter med underlag för anvisningar,
råd och riktlinjer samt med bedömningar i ärenden enligt gällande
lagstiftning,

bedriva sådan fort- och vidareutbildning som inte är en högskoleuppgift,

följa, stödja och delta i det internationella hälsoskyddsarbetet, främst
inom världshälosorganisationens miljömedicinska program. Förordning
(1983:618).

4 § Laboratoriet skall ge företräde åt undersökning eller uppdrag som
begärs av myndighet.

5 § Laboratoriet tar betalt för utförda uppdrag och andra tjänster
enligt grunder som beslutas av regeringen efter förslag av
socialstyrelsen.

Organisation

6 § Chefsmyndighet för laboratoriet är socialstyrelsen.

7 § Föreståndaren är chef för laboratoriet.

8 § Till laboratoriet är knuten en rådgivande nämnd som har till uppgift
att medverka i planeringen av verksamheten. Ledamöter av nämnden är
generaldirektören hos socialstyrelsen, som är nämndens ordförande,
föreståndaren samt högst nio andra ledamöter som regeringen utser
särskilt för en tid av högst tre år. Föreståndaren är vice ordförande i
nämnden.

För de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen personliga
suppleanter.

9 § Inom laboratoriet finns fyra enheter, enheten för allmän hygien,
enheten för epidemiologi, enheten för toxikologi samt administrativa
enheten.

Varje enhet, utom administrativa enheten, förestås av en enhetschef i
professors ställning. En av enhetscheferna är tillika biträdande
föreståndare med uppgift att bistå föreståndaren i dennes åligganden och
vara ställföreträdare för föreståndaren vid dennes frånvaro.

10 § Hos laboratoriet finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får laboratoriet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning m.m.

11 § Socialstyrelsen avgör frågor om inriktningen av laboratoriets
verksamhet, ekonomiska frågor av större vikt, frågor om arbetsordning
samt i övrigt de ärenden som följer av denna förordning.

12 § Ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av
föreståndaren.

13 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlåtas åt
annan tjänsteman än föreståndaren att avgöra ärenden eller grupper av
ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
föreståndaren.

Tjänstetillsättning m.m.

14 § Föreståndaren förordnas av regeringen för högst sex år efter
förslag av socialstyrelsen. Innan styrelsen avger förslag skall samråd
ske med karolinska institutet.

Tjänsten som chef för enheten för toxikologi är förenad med professuren
i toxikologi vid karolinska institutet och tillsätts i den ordning som
gäller för professuren. Innan institutet avger förslag skall samråd ske
med socialstyrelsen.

Andra tjänster som enhetschef, tjänster som laborator samt tjänster i
lägst lönegrad F 23/F 25 eller lägst SK 46 tillsätts av regeringen efter
förslag av socialstyrelsen.

Biträdande föreståndare utses av socialstyrelsen efter samråd med
föreståndaren.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av föreståndaren.

15 § Innan socialstyrelsen avger förslag om tillsättning av tjänst som
professor eller laborator, skall yttranden inhämtas av tre sakkunniga om
de sökandes vetenskapliga skicklighet.

De sakkunniga utses av styrelsen efter samråd, i fråga om sökande med
huvudsakligen medicinsk utbildning med medicinska fakulteten vid
karolinska institutet samt i fråga om sökande med annan utbildning med
närmast berörd fakultet vid universitetet i Stockholm eller närmast
berörd högskola. De sakkunniga skall avge skriftliga yttranden inom tre
månader efter det att de har fått del av ansökningshandlingarna.
Styrelsen uppför därefter, sedan den i 9 § angivna nämnden beretts
tillfälle att avge synpunkter, på förslag högst tre sökande, som funnits
behöriga till tjänsten, i den ordning de anses böra komma ifråga.

16 § När en kungörelse eller ett tillkännagivande om en ledig tjänst vid
laboratoriet som tillsätts av regeringen har anslagits på
socialstyrelsens anslagstavla, skall avskrift av kungörelsen eller
tillkännagivandet snarast anslås på laboratoriets anslagstavla. På
avskriften skall anges dagen då kungörelsen eller tillkännagivandet
anslogs på styrelsens anslagstavla.

17 § Behörig till en tjänst som professor eller laborator är den som
äger styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ett ämne,
som tillhör tjänstens verksamhetsområde, skicklighet att handleda
forskare och meddela undervisning i ett sådant ämne samt arbetsledande
och administrativ förmåga.

Chefen för enheten för allmän hygien skall vara legitimerad läkare.

Besvär

18 § Laboratoriets beslut överklagas hos socialstyrelsen genom besvär,
om annat inte är föreskrivet.

Övriga bestämmelser

19 § Det åligger professorer och laboratorer att inom sina ämnesområden
bedriva forskning. De skall vara ledamöter av fakultet inom det statliga
högskoleväsendet vid handläggningen av sådana frågor som rör deras
ansvarsområden. Universitets- och högskoleämbetet skall i samråd med
socialstyrelsen fastställa fakultetstillhörigheten för varje sådan
tjänsteinnehavare.

Professorer och laboratorer skall även undervisa, handleda studerande
och examinera vid forskarutbildning inom det statliga högskoleväsendet
enligt beslut av socialstyrelsen samt universitets- och högskoleämbetet
i samråd samt fullgöra kontaktverksamhet och undervisning i enighet med
styrelsens anvisningar inom området för laboratoriets verksamhet.

20 § En tjänsteman vid laboratoriet får inte utan tillstånd i varje
särskilt fall för egen eller annans räkning

driva, ha del i eller vara anställd hos ett företag, vars verksamhet
faller inom laboratoriets verksamhetsområde,

åta sig uppdrag av kommuner eller enskilda i ärenden som handläggs eller
kan komma att handläggas vid laboratoriet, eller

utöva enskild läkarpraktik som faller inom laboratoriets
verksamhetsområde.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om tjänst
som tillsätts av regeringen och av socialstyrelsen i fråga om andra
tjänster. Är uppdraget av kortvarig natur, får styrelsen meddela
tillstånd även om tjänsten tillsätts av regeringen.

21 § Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av
socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen tillsätter.