Förordning (1980:572) med instruktion för barnmiljörådet

SFS nr
1980:572
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1127
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1,
tillämpas på barnmiljörådet.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan rådets
ordförande och i övrigt chefen för rådets kansli.

Uppgifter

2 § Rådet är ett centralt organ som skall verka för förbättringar i
barns miljö, med särskild tonvikt på lekmiljö, och för en ökad
säkerhet för barn och ungdom.

3 § Det åligger rådet särskilt att inom sitt verksamhetsområde genom
samråd och samverkan med berörda myndigheter och andra organ hävda att
en god barnmiljö är en förutsättning för människans utveckling,

verka för att goda möjligheter skapas för utvecklingsfrämjande lek i
såväl boendemiljö som offentlig miljö,

verka för en samordning av samhällets förebyggande insatser inom
barnsäkerhetsområdet,

bevaka forskning och utveckling inom barnmiljö
och barnolycksfallsområdet,

medverka till att befintlig kunskap inom barnmiljö- och barnsäkerhets
området sammanställs och bearbetas,

informera statliga och kommunala myndigheter, bostadsföretag m.fl. i
frågor om barns miljö och säkerhet.

Rådets verksamhet skall rikta sig till bl.a. samhällsorgan på central,
regional och lokal nivå, föräldrar, producenter och distributörer av
material för barn samt barn- och ungdomsorganisationer.

Organisation

4 § Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Bland
dessa utser rådet en att vara vice ordförande. Ledamöterna förordnas
av regeringen för högst tre år.

Rådet får årligen sammankalla en referensgrupp.

5 § Inom rådet får finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av
ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare två ledamöter, som
rådet utser inom sig.

6 § Rådet får i mån av behov och tillgång på medel tillsätta särskilda
arbetsgrupper för avgränsade arbetsuppgifter.

7 § Rådet har ett kansli. Detta förestås av en chef.

I övrigt finns personal hos rådet enligt särskilda föreskrifter eller
andra beslut som regeringen meddelar och annan personal i mån av behov
och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning

8 § Rådet får fatta beslut, när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande. Förordning (1986:889).

9 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut får rådet överlämna å
arbetsutskottet, en arbetsgrupp, ordföranden, chefen för kansliet
eller annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som inte behöver
prövas av rådet.

10 § har upphävts genom förordning (1986:889).

11 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fem andra ledamöter.

Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter
ärendet hör.

Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med rådet.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning av chefen för kansliet eller
av den som denne har utsett.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

13 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst följer att rådets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

14 § har upphävts genom förordning (1986:889).

15 § Ordföranden, chefen för kansliet eller, efter beslut av rådet,
annan tjänsteman hos rådet får infordra förklaring, upplysning eller
yttrande i ärenden hos rådet från myndighet eller annan.

Tjänstetillsättning m.m.

16 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet.

17 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av rådet även i fråga om chefen för kansliet.