Lag (1980:578) om ordningsvakter

SFS nr
1980:578
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:401

Allmänna bestämmelser

1 § I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag får den som inte är
anställd som polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till att
upprätthålla allmän ordning.

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen
(1993:1617) och cirkusföreställningar,

2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 §
ordningslagen,

3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för
idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som
allmänheten har tillträde till, eller

4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till
allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen
(2010:1622). Lag (2010:1624).

2 a § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid
säkerhetskontroll i domstolar enligt vad som anges i lagen
(1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. Lag (2001:179).

2 b § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid
säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll
vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.
Lag (2010:295).

3 § Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas
även i annat fall än som avses i 2–2 b §§. Lag (2010:295).

Kvalifikationskrav

4 § Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn
till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget och har fyllt 20 år. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
ordningsvakternas utbildning. Lag (2014:401).

Förordnande

5 § En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten.
Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.

I förordnandet ska det anges för vilken verksamhet och inom
vilket område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd av
3 §, ska det också innehålla uppgift om tjänstgöringsställe.
Lag (2014:401).

Allmänna åligganden

6 § En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten. Han eller
hon är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i
tjänsten, om det inte är uppenbart att ordern inte angår
tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag
eller annan författning. Lag (2014:401).

7 § En ordningsvakt ska hålla Polismyndigheten underrättad om
förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och är av
sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom.
Lag (2014:401).

8 § För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda
strängare medel än förhållandena kräver. Han bör i första hand söka
vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.

När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden inte väcker
onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig
med hänsyn till dess syfte.

Återkallelse av förordnande

9 § Uppfyller en ordningsvakt inte längre de villkor som
anges i 4 §, får Polismyndigheten återkalla förordnandet.
Detsamma gäller när det finns något annat särskilt skäl för
återkallelse.

Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det
antas att förordnandet kommer att återkallas, får myndigheten
besluta att stänga av ordningsvakten från tjänstgöring för
tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt.
Även i annat fall får beslut om avstängning för visst
tjänstgöringstillfälle meddelas, om ordningsvakten
åsidosätter sina skyldigheter som ordningsvakt.

Om myndighetens beslut inte kan avvaktas får en polisman
besluta om avstängning. Ett sådant beslut ska skyndsamt
anmälas till Polismyndigheten. Har avstängningen inte redan
upphört, ska myndigheten omedelbart pröva om den ska bestå.
Lag (2014:401).

Överklagande

10 § Polismyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2014:401).

Tystnadsplikt

11 § En ordningsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja
vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna lag har
fått veta om enskilds personliga förhållanden eller
förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för
beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:427).

Övergångsbestämmelser

1989:150

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1995:1707

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1999:330

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2014:401

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 4 §
och i övrigt den 1 januari 2015.