Ordningsvaktsförordning (1980:589)

SFS nr
1980:589
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1132

Förordnande av ordningsvakter m.m.

1 § En ansökan om att bli förordnad till ordningsvakt ska
vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.

2. Den verksamhet som ansökan gäller.

3. Det eller de tjänstgöringsområden eller
tjänstgöringsställen som ansökan avser. Om ansökan gäller
förordnande med stöd av 3 § lagen (1980:578) om
ordningsvakter, ska uppgift om tjänstgöringsställe alltid
lämnas.

4. Tidpunkt för genomgången eller planerad utbildning för
ordningsvakter och vem som anordnat eller anordnar
utbildningen.

5. Vad sökanden i övrigt vill åberopa för att visa att han
eller hon uppfyller de kvalifikationskrav som anges i 4 §
lagen om ordningsvakter.

Om sökanden är anställd i eller har sökt anställning hos ett
auktoriserat bevakningsföretag, ska det framgå av ansökan.

Ansökan ska ges in till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1132).

2 § Om den som förordnas till ordningsvakt är anställd i
eller har sökt anställning hos ett auktoriserat
bevakningsföretag, ska Polismyndigheten sända en kopia av
förordnandet till den länsstyrelse som enligt 8 § lagen
(1974:191) om bevakningsföretag utövar tillsyn över
företaget.

Första stycket gäller också vid beslut om återkallelse av ett
förordnande. Förordning (2014:1132).

3 § Om ett förordnande att vara ordningsvakt återkallas, är
ordningsvakten skyldig att omedelbart överlämna beviset om
förordnandet till Polismyndigheten eller till en polisman.
Detsamma gäller om en ordningsvakt avstängs från
tjänstgöring. I det sistnämnda fallet ska ordningsvakten
återfå beviset, om avstängningen upphör utan att förordnandet
återkallas. Förordning (2014:1132).

Vissa särskilda åligganden för ordningsvakter

4 § Får en ordningsvakt kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal
skall han lämna rapport om det till en polisman så snart det kan ske.

5 § Skadas någon till följd av en ordningsvakts ingripande och är skadan
inte obetydlig, skall ordningsvakten, efter att ha sörjt för att den
skadade får den vård som behövs, snarast anmäla det inträffade till en
polisman.

Utbildning och utrustning

6 § Utbildningen för ordningsvakter ska utformas så att
eleverna ges de kunskaper och färdigheter som krävs för
tjänstgöringen. Utbildningen ska utformas med särskilt
beaktande av en ordningsvakts behov av yrkesetiska principer
och teoretiska och praktiska kunskaper. Grundutbildningen ska
omfatta minst 60 timmar.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utbildningens
utformning och genomförande. För dem som gått igenom väktar-
eller skyddsvaktsutbildning får Polismyndigheten föreskriva
en kortare utbildningstid än vad som anges i första
stycket.

Utbildning av ordningsvakter får bedrivas av
Polismyndigheten eller, om det finns särskilda skäl, av någon
som har fått tillstånd av Polismyndigheten. Tillstånd får
endast ges till den som har tillräcklig kompetens och lämplig
organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett
sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Förordning (2014:1132).

7 § Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd att bedriva
utbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre
är uppfyllda eller om det finns andra särskilda skäl.
Förordning (2014:1132).

8 § Polismyndigheten får ta ut en avgift för utbildning av
ordningsvakter som genomförs av myndigheten. Myndigheten
bestämmer avgiftens storlek och får disponera
avgiftsintäkterna. Förordning (2014:1132).

9 § En ordningsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som
gör att det klart framgår att personen tjänstgör som
ordningsvakt, utan att det uppstår risk för förväxling med
polisman.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
ordningsvakternas utrustning. Förordning (2014:1132).

Verkställighetsföreskrifter

10 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av lagen (1980:578) om
ordningsvakter och denna förordning. Förordning (2014:1132).

Avgifter

11 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 §. För
ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.
Förordning (1999:331).

Överklagande

12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2014:1132).

Övergångsbestämmelser

1999:331

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på beslut som
meddelats före i kraftträdandet.

3. Verkställighetsföreskrifter som har meddelats av
länsstyrelserna enligt äldre bestämmelser skall gälla till
utgången av år 1999.