Förordning (1980:598) om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.

SFS nr
1980:598
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:527
Upphävd
1993-07-01

1 § Bestämmelserna i denna förordning avser fastigheter som förvaltas
av byggnadsstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, Karolinska sjukhuset,
Akademiska sjukhuset i Uppsala och generaltullstyrelsen, i det
följande benämnda fastighetsförvaltande myndigheter. Bestämmelserna i
förordningen gäller även byggnader och andra anläggningar som inte är
fast egendom.

2 § De fastighetsförvaltande myndigheterna skall förvalta:

a) fastigheter som uppförs eller förvärvas med anlitande av anslag som
ställs till myndighetens förfogande

b) andra staten tillhöriga fastigheter, för vilka särskilt beslutas
att de skall förvaltas av myndigheterna. Sådana beslut meddelas av
berörd fastighetsförvaltande myndighet efter samråd med
riksrevisionsverket.

Fastighet som avses under a), skall i redovisningen tas upp till
anskaffningsvärdet. Fastighet som avses under b), skall tas upp till
ett värde som fastställs av den fastighetsförvaltande myndigheten
efter samråd med riksrevisionsverket.

Efter samråd med riksrevisionsverket får fastigheter överföras från en
fastighetsförvaltande myndighet till en annan.

3 § De fastighetsförvaltande myndigheterna skall svara för drift,
underhåll och erforderlig ombyggnad och kompettering av fastigheterna,
om inte regeringen för särskilda fall bestämmer annat. Myndigheterna
skall se till att ritningar och beskrivningar i erforderlig
utsträckning finns över fastigheterna. De skall samråda med
byggnadsstyrelsen om metoder för fastighetsförvaltning.

4 § De fastighetsförvaltande myndigheterna skall hyra de lokaler och
arrendera de markområden som blir nödvändiga inom förvaltningsområdet.
Frågor om förhyrning och arrendering skall – med undantag för
byggnadsstyrelsen och för generaltullstyrelsen när det gäller
administrationslokaler – underställas regeringens prövning om beloppet
i varje särskilt fall överstiger 100.000 kronor om året, förutom
generellt hyres- och bränsletillägg.

Anskaffning av lokaler genom hyresavtal, som förutsätter ny-, till-
eller ombyggnad på grundval av program som upprättas av en myndighet
eller i samråd med en myndighet, skall prövas i samma ordning som
gäller för nybyggnad som utförs av den avtalsslutande myndigheten.

5 § De fastighetsförvaltande myndigheterna beslutar om upplåtelse av
lokaler och markområden till andra statliga myndigheter eller till
enskilda. Detta gäller också förhyrda lokaler eller arrenderad mark
enligt 4 §. För de kungliga slotten gäller vad som stadgats i Kungl.
Maj:ts bestämmelser den 9 mars 1945.

Lokaler får inte upplåtas till annan myndighet innan denna har visat
att medel finns för inredning och utrustning av lokalerna. Ändrings
eller kompletteringsarbeten för annan myndighets behov får inte
utföras förrän denna har visat att medel för inredning och utrustning
av lokalerna kommer att finnas tillgängliga vid tiden för upplåtelsen.

6 § De fastighetsförvaltande myndigheterna bestämmer i samråd med
byggnadsstyrelsen ersättningen för lokaler som upplåts till statliga
myndigheter. Lokalhyrorna skall om möjligt bestämmas efter
marknadsmässiga grunder.

En fastighetsförvaltande myndighet som upplåter lokal eller markområde
till annan statlig myndighet skall lämna den myndigheten uppgift om
hyran för lokalen eller området. Av uppgiften skall även framgå vilka
lokaler eller markområden som upplåtelsen omfattar. Uppgift om hyran
skall lämnas i så god tid att myndigheten kan lägga den till grund för
sin anslagsframställning för det budgetår uppgiften avser.

Hyresuppgiften får frångås endast i fråga om ersättning för värme,
vatten, elektrisk ström och andra kostnader för fastighetsdrift om
inte lokalerna utökats eller på annat sätt väsentligt ändrats.

Debiterat hyresbelopp skall betalas inom den tid som den
fastighetsförvaltande myndigheten bestämmer, dock senast före utgången
av det budgetår som upplåtelsen avser.

7 § De fastighetsförvaltande myndigheternas tillgångar, skulder och
kapital skall redovisas i en balansräkning som skall upprättas enligt
bestämmelserna i förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga
myndigheters bokföring.

8 § De fastighetsförvaltande myndigheterna skall i sina
anslagsframställningar lämna förslag till driftstat för
fastighetsförvaltningen nästkommande budgetår. Driftstaten skall
upprättas enligt bestämmelserna för resultat
räkning i den förordning som anges i 7 §.

9 § Regeringen fastställer för varje budgetår driftstat för
myndighetens fastigheter.

10 § De fastighetsförvaltande myndigheterna skall i en resultaträkning
redovisa intäkter och kostnader för fastigheterna i enlighet med den
fastställda driftstaten.

11 § Från en i driftstaten upptagen post för drift- och
underhållskostnader m.m. skall betalas dels kostnader för
administration, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och kostnader för
sådan ombyggnad och komplettering inom byggnad som inte eller endast i
ringa mån ökar värdet på den anläggning arbetena avser, dels
förvaltningskostnader i övrigt som enligt regeringens beslut skall
betalas från sådan post. Kostnader enligt 12 § och kapitalkostnader
skall inte hänföras till sådan post.

Beräkningen av medelbehovet för drift- och underhållsarbeten skall ske
enligt vad som anförs i proposition 1972:1 (bil.21). Samråd skall ske
med byggnadsstyrelsen om principerna för medelsberäkningen.

Sådana belopp på posten till drift- och underhållskostnader m.m. som
inte utnyttjats får balanseras i den mån de behövs för att fullfölja
påbörjade arbeten under följande budgetår.

12 § Från en i driftstaten upptagen post för hyres- och
arrendekostnader skall bestridas hyror och arrenden för lokaler och
markområden som enligt 4 § har hyrts eller arrenderats för statlig
verksamhet. Från denna post skall även betalas övriga kostnader som
uppkommer i samband med dessa förhyrningar och arrenden samt kostnader
för nödvändiga underhålls- och ersättningsarbeten som ankommer på
statsverket.