Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

SFS nr
1980:607
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1980-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:891

1 § Denna lag äger tillämpning på arbetstagare hos riksdagen och
dess myndigheter.

2 § Frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen
(1994:260) om offentlig anställning och frågor om anställningens
upphörande prövas av den myndighet där arbetstagaren är anställd,
om inte något annat följer av 3 §. Lag (1994:271).

3 § Riksdagens ansvarsnämnd beslutar i frågor om
disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om
offentlig anställning samt om avskedande enligt lagen
(1982:80) om anställningsskydd när det gäller arbetstagare som
ska anställas genom beslut av riksdagsstyrelsen och andra
arbetstagare som styrelsen bestämmer.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre
andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara
jurister och ha erfarenhet som domare. Lag (2011:746).

4 § Riksdagsstyrelsen utfärdar instruktion för Riksdagens
ansvarsnämnd och utser dess ledamöter.

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen
lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste
kalenderåret. Lag (2012:891).

5 § Deltar flera i avgöranden som avses i 2 eller 3 § tillämpas
bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i
domstol med endast lagfarna ledamöter.

Övergångsbestämmelser

2012:891

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas första gången i
fråga om verksamhetsåret 2013.