Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

SFS nr
1980:612
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:690

1 § Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om
ingåendet av ett avtal som utgör en förutsättning för en
avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e eller 42 g eller,
när det gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk. Lagen tillämpas även vid motsvarande tvister som kan
uppkomma dels till följd av hänvisningarna till 42 b–42 g §§
i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om
exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller
tv-företag eller avtal om vidaresändning genom kabel ska
ingås med radio- eller tv-företag som verkställer
utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Lag (2013:690).

2 § Om en förhandling i fråga om avtal som avses i 1 § inte leder till
något resultat, kan vardera parten påkalla medling.

Medling kan även påkallas av den som kan vara part i avtal som avses i
1 §, om en av honom framställd begäran om förhandlingar i fråga om ett
sådant avtal avvisas.

Medling påkallas genom framställning till regeringen.

3 § Medling skall påkallas inom två veckor från det att
förhandlingarna förklarats strandade av någon av parterna eller en
begäran om förhandlingar har avvisats. Om ett sådant besked lämnas
skriftligen, räknas tiden från det att mottagaren fick del av
beskedet.

4 § Medling äger rum inför en förlikningsman. Denne utses av
regeringen.

5 § Föreligger förslag till lösning från parterna, skall
förlikningsförhandlingarna grundas på dessa förslag.

Uppnås ej enighet mellan parterna vid förhandling inför
förlikningsmannen, kan han föreslå dem att låta tvisten avgöras av
skiljemän. Han kan också medverka vid utseende av skiljemän.

5 a § Vid tvist om vidaresändning genom kabel skall ett av
förlikningsmannen framlagt förslag till lösning anses antaget, om
ingen av parterna gör någon invändning mot det inom tre månader från
den dag då parten fick del av förslaget. Lag (1995:448).

6 § Om ett slutligt medlingsförslag förkastas eller om
förlikningsmannen finner sig ej kunna framlägga något medlingsförslag
till följd av bristande medverkan från någon av parterna, skall
förlikningsmannen, om parterna ej är ense om att hänskjuta tvisten
till avgörande av skiljemän, genast anmäla förhållandet till
regeringen.

7 § Har inom ett område, som förut är reglerat genom avtal, före
avtalstidens slut framställts begäran om förhandlingar om ett nytt
avtal skall, om parterna inte kommer överens om annat, gällande avtal
anses tillämpligt även efter avtalstidens utgång, dock längst till de
tidpunkter som anges i andra och tredje styckena.

Om medling påkallas, skall avtalet tillämpas längst till dess två
veckor förflutit från det att ett slutligt medlingsförslag eller
förslag enligt 5 § andra stycket förkastats eller förlikningsmannen
enligt 6 § till regeringen anmält, att han till följd av bristande
medverkan från part ej kunnat framlägga något medlingsförslag.

Om medling ej påkallas, skall avtalet tillämpas till dess den i 3 §
angivna tiden utgått.

8 § Den som är eller har varit förlikningsman får ej obehörigen röja
eller utnyttja vad han har fått kännedom om under sin verksamhet.

9 § Har parterna skriftligen överenskommit att medling inte skall äga
rum, skall bestämmelserna i denna lag ej tillämpas.

10 § Förlikningsmannen har rätt till skälig ersättning för arbete
och kostnader. Om inte annat har avtalats, skall ersättningen betalas
av den part som har begärt medlingen eller, om flera parter har
begärt den, av dessa parter med lika delar. Lag (1995:448).