Förordning (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

SFS nr
1980:616
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1980-07-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:155

1 § Arbetsmiljöattaché förordnas av regeringen efter hörande av
arbetarskyddsfonden för att under viss tid tjänstgöra vid
utlandsmyndighet. I förordnandet anges arbetsmiljöattachéns
verksamhetsområde. Arbetsmiljöattachén är underställd chefen för
utlandsmyndigheten.

2 § Arbetsmiljöattachén biträder arbetsmarknadsrådet vid
utlandsmyndigheten i dennes verksamhet och skall

1. inom sitt verksamhetsområde följa och bevaka den vetenskapliga,
tekniska, organisatoriska och administrativa utvecklingen i frågor som
rör arbetsmiljön samt fortlöpande lämna information till chefen för
arbetsmarknadsdepartementet i dessa frågor,

2. såvitt möjligt lämna myndigheter och organisationer begärd
information i arbetsmiljöfrågor,

3. lämna delegationer och studiebesökare från och till Sverige
information och bistånd i arbetsmiljöfrågor,

4. i övrigt fullgöra de uppgifter som regeringen i särskilt fall
bestämmer.

3 § Arbetsmiljöattachén skall hålla chefen för utlandsmyndigheten och
arbetsmarknadsrådet underrättade om sin verksamhet och sina uppdrag samt
följa de anvisningar av utrikespolitisk natur som chefen för
utlandsmyndigheten meddelar. Arbetsmiljöattachén skall även i övrigt
bistå och samråda med utlandsmyndigheten inom ramen för sitt
ansvarsområde. Förordning (1984:96).

4 § Rapporter eller skrivelser från arbetsmiljöattachén skall ställas
till chefen för arbetsmarknadsdepartementet och i avskrift lämnas till
chefen för utlandsmyndigheten och arbetarskyddsfonden.

Information, som endast innefattar återgivande av utländska rapporter,
faktasammanställningar eller därmed jämförligt material, skall
tillställas arbetarskyddsfonden. I frågor, som avser uppdrag från
myndigheter eller organisationer, skall informationen lämnas direkt till
beställaren. I frågor av allmänt intresse skall dock en avskrift av
informationen lämnas till arbetarskyddsfonden.

Beträffande skriftväxling gäller i övrigt de bestämmelser, som har
fastställts för utlandsmyndigheten.

5 § Arbetsmiljöattachè får i mån av behov och tillgång på medel företa
tjänsteresor inom verksamhetsområdet. Chefen för utlandsmyndigheten och
arbetsmarknadsrådet skall underrättas om sådana resor. För tjänsteresa
utom verksamhetsområdet krävs tillstånd av chefen för
arbetsmarknadsdepartementet.

6 § Föreskrifter om anställnings- och arbetsvillkor meddelas av statens
utlandslönenämnd, om ej lagen (1976:600) om offentlig anställning och
gällande kollektivavtal reglerar frågan.

7 § Semester och annan ledighet beviljas av chefen för
utrikesdepartementet. Ledighet som inte överstiger 15 dagar får dock
medges av chefen för utlandsmyndigheten. I sådana fall skall chefen för
utrikesdepartementet underrättas om ledigheten.

Chefen för utrikesdepartementet skall underrätta chefen för
arbetsmarknadsdepartementet och arbetarskyddsfonden om ledighet som har
beviljats arbetsmiljöattachén.