Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga

SFS nr
1980:621
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:52
Upphävd
1990-07-01

Beredande av vård

1 § Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag, om
det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av
den eller dem som har vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15
år, av honom själv.

Vård skall beredas den unge om

1. brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet
medför fara för hans hälsa eller utveckling eller

2. den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något
annat därmed jämförbart beteende.

Vård med stöd av andra stycket 2 får även beredas den som har fyllt 18
men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än annan vård. Lag
(1985:396).

2 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätten efter
ansökan av socialnämnden.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhållanden,
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.

3 § Om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då
beslutet har vunnit laga kraft, gäller beslutet inte längre.

4 § Beträffande vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i
socialtjänstlagen (1980:620) och föreskrifterna i 11-16 §§.

5 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som har beretts vård
med stöd av denna lag. När vård enligt lagen inte längre behövs, skall
nämnden besluta att vården skall upphöra.

Har den unge beretts vård med stöd av 1 § andra stycket 2 eller tredje
stycket, skall socialnämnden inom sex månader från dagen för
verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen skall
upphöra. Denna fråga skall därefter prövas fortlöpande inom sex månader
från senaste prövning.

Vård som har beslutats med stöd av 1 § andra stycket 1 skall upphöra
senast när den unge fyller 18 år.

Vård som har beslutats med stöd av 1 § andra stycket 2 eller tredje
stycket skall upphöra senast när den unge fyller 21 år. Lag (1985:396).

Omedelbart omhändertagande

6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år skall
omhändertas omedelbart

om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna
lag och

rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den
unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen
allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får beslut
om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan
ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

Sedan socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, kan även
rätten besluta om omedelbart omhändertagande av den unge.

7 § Om socialnämnden har beslutat om omedelbart omhändertagande, skall
beslutet underställas länsrätten inom en vecka från den dag då beslutet
fattades. Därvid skall beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas
rätten.

Länsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske och, om synnerliga
hinder inte föreligger, inom en vecka från den dag då beslutet och
handlingarna har kommit in till rätten.

Om underställning inte har skett inom föreskriven tid, upphör
omhändertagandet.

Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande efter det att
nämnden ansökt om vård med stöd av lagen, skall beslutet underställas
den rätt som prövar frågan om vård. Härvid gäller bestämmelserna i
första-tredje styckena.

8 § Om länsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande,
skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet
verkställdes ansöka hos länsrätten om att den unge skall beredas vård
med stöd av denna lag.

Omhändertagandet upphör

1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i första
stycket,

2. när rätten avgör frågan om vård,

3. om den unge häktas.

Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, skall socialnämnden
besluta att detta genast skall upphöra. Sådant beslut kan meddelas också
av den rätt som prövar fråga om vård med stöd av lagen. Lag (1984:367).

Andra åtgärder

8 a § Kan det antas att den som är under 20 år till följd av ett sådant
beteende som avses i 1 § andra stycket 2 kommer att behöva beredas vård
enligt denna lag om beteendet fortsätter och kan det stöd eller den
behandling som behövs inte ges den unge med samtycke av honom, om han
har fyllt 15 år, och, om han står under någons vårdnad, av
vårdnadshavaren, får socialnämnden besluta

1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd
kontaktperson,

2. att den unge skall delta i behandling i öppna former inom
socialtjänsten.

När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas.

Bestämmelserna i 5 § gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut
enligt första stycket. Prövning enligt 5 § andra stycket av frågan, om
sådant beslut skall upphöra att gälla, skall ske första gången inom sex
månader från dagen för nämndens beslut. Lag (1985:396).

8 b § Ett beslut enligt 8 a § upphör att gälla, om

1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande,

2. ansökan om vård bifalls. Lag (1985:396).

Målens handläggning

9 § Mål om vård med stöd av denna lag skall prövas skyndsamt.

Om den unge är omhändertagen, skall länsrätten hålla förhandling i målet
inom två veckor från den dag då ansökan om vård kom in. Länsrättenfår
förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller annan särskild
omständighet gör det nödvändigt.

10 § I mål om vård enligt denna lag skall länsrätten och kammarrätten
hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt.

Muntlig förhandling skall alltid hållas, om någon part begär det.
Parterna skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Uteblir enskild part som har kallats vid vite att inställa sig
personligen vid förhandling, får rätten förordna att han skall hämtas
till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

Vården

11 § När ett beslut har fattats om omhändertagande eller om vård enligt
denna lag, bestämmer socialnämnden hur vården av den unge skall ordnas
och var han skall vistas under vårdtiden.

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan
antas vara bäst ägnat att främja vården av honom. Vård med stöd av denna
lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.

Kan nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte avvaktas, får
beslut fattas av ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har
förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha
uppsikt över den unge och, i den mån det behövs för att genomföra
vården, bestämma om hans personliga förhållanden. Lag (1981:1245).

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 1 § andra stycket 2
eller tredje stycket behöver stå under särskilt noggrann tillsyn skall
det finnas hem som är anpassade för sådan tillsyn. Regeringen eller,
efter regeringens bestämmande, socialstyrelsen beslutar vilka hem som
skall anses som hem för sådan särskild tillsyn.

13 § Om omedelbart omhändertagande eller vård av den unge har beslutats
på någon grund som anges i 1 § andra stycket 2 eller tredje stycket och
han vistas i ett sådant hem som avses i 12 §, får han hindras att lämna
hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som
är nödvändig för att vården skall kunna genomföras. Den unges
rörelsefrihet får också inskränkas när det påkallas av övriga intagnas
eller personalens säkerhet.

14 § Den för vilken bestämmelserna i 13 § gäller får inte inneha
alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, injektionssprutor
eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller
något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet.
Påträffas sådan egendom hos den unge, får den omhändertas.

Om det anses påkallat får den unge kroppsvisiteras eller ytligt
kroppsbesiktigas, när han kommer till hemmet, för kontroll att han inte
bär på sig något som han inte får inneha där. Detsamma gäller om det
under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom skall
påträffas hos honom.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående
än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som
omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne
närvara.

Bestämmelserna i första–tredje styckena skall gälla för alla som vårdas
i ett sådant hem som avses i 12 §, om det är nödvändigt för att
genomföra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det. Lag
(1984:367).

15 § Den för vilken bestämmelserna i 13 § gäller får underkastas
övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta är påkallat
med hänsyn till ordningen vid hemmet eller den unges särskilda
förhållanden. För detta ändamål får den som förestår vården vid hemmet
öppna och ta del av försändelser som ankommer till eller avsänds från
den unge. Om en ankommande försändelse innehåller något som den unge
inte får inneha, skall detta omhändertas.

Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans
offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning.

16 § Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård eller
omhändertagande med stöd av denna lag, får socialnämnden

1. bestämma hur den rätt till umgänge med den unge som kan tillkomma en
förälder eller någon annan som har vårdnaden om honom skall utövas eller

2. bestämma att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern
eller vårdnadshavaren.

Övriga bestämmelser

17 § I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om
läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Om
undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den unges hem, får
nämnden bestämma någon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag
har rätten samma befogenhet.

Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, äga
rum innan nämnden gör ansökan enligt 2 §.

Polismyndigheten skall på begäran av socialnämnden eller nämndens
ordförande eller av rätten lämna biträde för att bereda läkaren
tillträde till den unges hem eller för att inställa den unge till
läkarundersökningen.

18 § Polismyndigheten skall på begäran av socialnämnden eller av någon
ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat lämna biträde för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag.

Om omedelbart omhändertagande eller vård av den unge har beslutats på
någon grund som anges i 1 § andra stycket 2 eller tredje stycket och den
unge är intagen i ett sådant hem som avses i 12 §, skall
polismyndigheten på begäran av den som förestår vården vid hemmet lämna
biträde för att efterforska och återhämta den unge, om denne har avvikit
från hemmet, eller för att ombesörja annan förflyttning av honom.

19 § Har den unge fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan i
mål och ärenden enligt denna lag.

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen
och barnet inte kan antas ta skada av det.

20 § Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten genom besvär,
när nämnden har

1. beslutat om var vården av den unge skall inledas eller beslutat att
flytta den unge från det hem där han vistas,

2. beslutat i en fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,

3. fattat beslut enligt 8 a § eller prövat om sådant beslut skall
upphöra att gälla,

4. med stöd av 16 § beslutat om umgänget med den unge eller beslutat att
dennes vistelseort inte skall röjas.

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.

Rättens beslut enligt 17 § om läkarundersökning får inte överklagas. Lag
(1985:396).

21 § Beslut om omhändertagande enligt 6 § och beslut enligt 8 a § gäller
omedelbart.

Annat beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om
nämnden inte förordnar något annat.

Rätten får förordna att annat beslut som rätten har meddelat skall gälla
omedelbart. Lag (1985:396).

22 § Om offentligt biträde och annan rättshjälp i mål och ärenden enligt
denna lag finns bestämmelser i rättshjälpslagen (1972:429).

23 § Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål
om omedelbart omhändertagande skall nämndemän ingå i rätten. Lag
(1982:403).

24 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med
tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

25 § Om alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel har
omhändertagits enligt 14 eller 15 § eller påträffats inom ett sådant hem
som avses i 12 § utan att det finns någon känd ägare till dem, skall den
som förestår vården vid hemmet låta förstöra eller försälja egendomen
enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket
lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp
som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor och kanyler, som kan
användas för insprutning i människokroppen.

Övergångsbestämmelser

1990:52

1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 1990, då lagen
(1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen)
skall upphöra att gälla.

2. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall
anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen.

3. Föreskrifterna i 1 § och 2 § andra stycket i den gamla lagen gäller
fortfarande när ansökan om vård med stöd av den lagen har kommit in till
länsrätten före den 1 juli 1990.

4. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 1 i
den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 2 § i den
nya lagen. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra
stycket 2 eller tredje stycket i den gamla lagen skall anses som ett
beslut om vård med stöd av 3 § i den nya lagen.

5. Ett beslut enligt 8 a eller 16 § i den gamla lagen skall anses som
ett beslut enligt 22 respektive 14 § i den nya lagen.

6. Har ett flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen
(1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om flyttningsförbud
även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om
övervägande i 26 § och om umgänge i 31 § i den nya lagen.

7. Har ett tillfälligt flyttningsförbud beslutats med stöd av
socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om
sådant flyttningsförbud även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas
bestämmelserna om umgänge i 31 § i den nya lagen.

8. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till den gamla lagen, skall hänvisningen i stället
avse denna lag. Hänvisas det till en föreskrift som har ersatts av en
föreskrift i denna lag, skall den nya föreskriften tillämpas.