Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

SFS nr
1980:624
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-07-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:782
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1049

1 § Med pension avses i denna förordning

a) pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, och

b) förmåner enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer, lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då
make uppbär folkpension, lagen (1969:205) om pensionstillskott
och lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till
ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat
barn. Förordning (2000:1049).

2 § Pensionen betalas ut genom Riksförsäkringsverket.

Om pensionstagaren har rätt till sådan kommunal personalpension
som betalas ut av ett för kommunerna och landstingen gemensamt
organ, skall dock annan pension än delpension betalas ut av
samma organ.

Om pensionsutbetalning till den som har rätt till statlig eller
annan tjänstepension som betalas ut av Statens pensionsverk
finns särskilda föreskrifter. Förordning (1998:1398).

3 § Pensionen skall betalas ut månadsvis genom insättning på
pensionstagarens postgiro- eller bankkonto. Riksförsäkringsverket
får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden
föranleder det.

Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift
om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

Beslut om sättet för utbetalning av pension får inte överklagas.
Förordning (1994:1178).

4 § Annan pension än delpension skall kunna lyftas av
mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. Pension för
pensionstagare som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden
skall kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden.
Pension för pensionstagare som är född någon av dagarna den 16-
31 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 19 i
utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en
omedelbart därpå följande helgdag, skall pensionen kunna lyftas
närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en
annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall
pensionen kunna lyftas närmast föregående vardag.

Delpension skall kunna lyftas av mottagaren den 25 i
utbetalningsmånaden, i december dock den 23 i månaden. Om
nämnda dagar infaller på en söndag, annan allmän helgdag eller
lördag, skall delpensionen kunna lyftas närmast föregående
vardag. Förordning (1997:789).

5 § Riksförsäkringsverket skall besluta om sättet och tiden för
utbetalning av

1. pension till den som vistas utom riket,

2. pension på grund av frivillig försäkring,

3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension
eller om ökning av pension.

En utbetalningshandling gäller under två månader från utfärdandet.

6 § På begäran av pensionstagaren får försäkringskassan besluta att
pensionen skall betalas ut till någon annan person.

Om det finns skäl, får försäkringskassan på begäran besluta att pension
till den som är under 18 år skall utbetalas till denne. Förordning
(1984:990).

7 § Om det i fråga om en förmyndare, som ej är förordnad av domstol,
föreligger sådant förhållande som avses i 10 kap. 2 § första stycket
eller 16 kap. 12 § lagen om allmän försäkring, får försäkringskassan
besluta om utbetalning till annan än förmyndaren.

8 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna
i 16 kap. 4 § första stycket lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Förordning (1998:1398).

Övergångsbestämmelser

1995:1018

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. Under tiden den
1 oktober 1995 — den 28 februari 1997 gäller dock, med avvikelse
från vad som anges i 4 § första stycket, att annan pension än
delpension skall kunna lyftas av mottagaren enligt följande, i den
mån detta medför tidigare utbetalning.

Utbetalningsdag i månaden
okt. 1995– mars 1996– okt. 1996–
Födelsedag febr. 1996 sept. 1996 febr. 1997
1–6 15 18 20
7–12 16 19 21
13–18 17 20 22
19–24 18 21 23
25–31 19 22 24

2000:1049

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Med pension i denna förordning avses även delpension som
betalas ut enligt 6 § lagen (1998:675) om införande av lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2002:782

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan och
utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. som
avser tid före den 1 januari 2003.