Förordning (1980:628) om rättsdatasystemet

SFS nr
1980:628
Departement/myndighet
Justitiedepartementet GRANSK
Utfärdad
1980-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:175
Upphävd
1999-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:423

Allmänna bestämmelser

1 § För information om innehållet i lagar och andra författningar,
förarbeten till lagstiftning, rättsfallsreferat m.m. skall finnas
ett informationssystem som förs med hjälp av automatisk
databehandling (rättsdatasystemet). Informationssystemet skall
bestå av de register som anges i 4 §. I registren får ingå de
personuppgifter som anges i 7 §. Innehållet i registren skall kunna
läsas med användande av terminal. Förordning (1993:961).

2 § Frågor som rör uppbyggnaden av rättsdatasystemet eller
väsentliga förändringar av detta bereds av de registeransvariga
myndigheterna gemensamt. På samma sätt bereds allmänna frågor om
utvecklingen och underhållet av det tekniska systemet och den
tekniska utrustning som används. Förordning (1996:219).

3 § De registeransvariga myndigheterna får uppdra åt någon annan att
utföra databehandling inom rättsdatasystemet. Förordning (1986:587).

Rättsdatasystemets innehåll

4 § Rättsdatasystemet skall innehålla följande register:

Register Registeransvarig myndighet

Register över de statliga kom- Regeringskansliet
mitterna med uppgifter om ledamö-
ter, arbetsplaner m.m. samt direk-
tiv i löpande text

Register över författningar i Regeringskansliet
Svensk författningssamling

Författningar i Svensk författ- Regeringskansliet
ningssamling i löpande text

Avgöranden av den europeiska Regeringskansliet
domstolen och kommissionen för
de mänskliga rättigheterna

Register över författningar i Generaltullstyrelsen
Tullverkets författningssamling
samt vissa andra författningar
och handböcker

Register över Kriminalvårds- Kriminalvårdsstyrelsen
styrelsens författningar och
allmänna råd

Register över författningar i Riksskatteverket
Riksskatteverkets författnings-
samling och referat av vissa av
Riksskatteverkets beslut

Rättsfall från Högsta domstolen och Domstolsverket
hovrätterna, Regeringsrätten och kam
marrätterna, Arbetsdomstolen, Bostads-
domstolen samt försäkringsdomstolarna
Förordning (1996:1609).

Utlämnande av uppgifter

5 § En registeransvarig myndighet som avses i 4 § skall ha rätt
att mot avgift använda sina terminaler för uttag av uppgifter ur
övriga register i rättsdatasystemet. Förordning (1993:961).

6 § En registeransvarig myndighet får sälja uppgifter ur sitt
register till utomstående.

Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för
automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för
prissättningen bestäms av den registeransvariga myndigheten
efter samråd med de övriga berörda centrala myndigheterna och
Ekonomistyrningsverket.

Har den registrerade till den registeransvariga myndigheten
anmält att han inte önskar att uppgifterna används för
direktreklamändamål, får hans uppgifter inte säljas för sådant
ändamål. Förordning (1998:423).

Personuppgifter

7 § Förutom registervårdsanteckningar får följande
personuppgifter anges beträffande

1. register över statliga kommittéer: namn, titel, kön,
förordnandetid samt partibeteckning beträffande representanter för
de politiska partierna,

2. avgöranden av den europeiska domstolen och kommissionen för
de mänskliga rättigheterna: namn och andra personuppgifter som
anges i referaten,

3. rättsfall från svenska domstolar: i fråga om enskild part förnamn
och första bokstaven i efternamnet samt i övrigt namn och andra
personuppgifter som anges i referaten. Förordning (1993:961).

8 § har upphävts genom förordning (1986:587)

9 § Misstänker den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter
som har lämnats från rättsdatasystemet att uppgifterna är oriktiga,
skall det genast anmälas till den registeransvariga myndigheten.
Förordning (1986:587).